Nye Teknologiske Muligheder

Ansøgningsfrist

20. februar 2018 - 12:00

Det danske samfund er under konstant forandring, med nye behov, nye udfordringer og nye teknologiske muligheder.

Med dette opslag adresserer Innovationsfonden tværdisciplinære problemstillinger, udfordringer og behov, nationalt såvel som internationalt, hvor forskning og innovation vil være værdiskabende for Danmark, blandt andet ved at løse udfordringer i det danske samfund og herved skabe vækst og beskæftigelse i Danmark – på kort og lang sigt. ”Nye Teknologiske Muligheder” dækker således over forskning og nye værdiskabende løsninger på konkrete problemstillinger, hvor nye eller kendte teknologier anvendes på en ny og værdiskabende måde, der åbner for hidtil usete samfunds- og markedsmuligheder.

Forsknings- og innovationsprojekterne skal imødekomme samfundets og erhvervslivets behov for videnbaserede løsninger på udfordringer i det danske samfund. Innovative produkter, tjenesteydelser og processer skal udvikles, og skal være drivkraften for den fremtidige økonomiske og samfundsmæssige udvikling for derved bidrage til, at danske offentlige og private virksomheder kan fastholde og udbygge deres konkurrenceevne, bl.a. gennem tværdisciplinære initiativer. Målet er at initiativerne skal bidrage til, at de danske partnere kan fastholde og udbygge deres konkurrencekraft nationalt og/eller på det globale marked.

Alle projekter skal have en klar aftager og/eller føre til investerbare løsninger – på kort eller lang sigt. Problemstillinger, udfordringer og behov skal være klare og dokumenterbare, og løsningerne må ikke allerede være tilgængelige. Yderligere skal værdiskabelsen være målbar (f.eks. socialt og/eller monetært).

Med investeringer i forskning og innovation vedr. ”Nye Teknologiske Muligheder” ønsker Innovationsfonden at understøtte udvikling af tværdisciplinære teknologier og løsninger, der er fremtidens drivkraft for den økonomiske udvikling og til løsning af væsentlige problemstillinger. Der henvises i denne sammenhæng til FORSK2025-katalogets temaer, herunder ”Nye Teknologiske Muligheder”.

Formål og investeringsområder
Innovationsfonden investerer i ”Nye teknologiske Muligheder” for at sikre udvikling og anvendelse af nye tværfaglige og avancerede løsninger der indenfor alle områder i det danske samfund kan skabe målbar værdi og øget vækst.

Opslaget omfatter de Nye Teknologiske Muligheder indenfor, bl.a. (men ikke udelukkende):

 • Produktionsteknologi og -systemer, hvor fokus lægges på løsninger, der skaber målbar værdi via en optimering eller løsning af særlige udfordringer i produktionen. Målet skal være at styrke danske produktionsvirksomheders konkurrenceevne, og der vil i 2018 være særlig fokus på ansøgninger, som kan hjælpe produktionsvirksomheder i SMV-segmentet til at omstille deres produktion til de nye teknologiske muligheder. For yderligere beskrivelse af Innovationsfondens strategi på produktionsområdet henvises til fondens investeringsstrategi på området (Industri 4.0).
 • IKT, Digitalisering og Big Data, hvor et særligt fokus vil være på radikale og disruptive (gennemgribende) ideer, der åbner for nye markeder, eller løser eksisterende problemer på en mere værdiskabende måde. Inkrementelle (trinvise) løsninger hilses velkommen, såfremt et stort potentiale kan dokumenteres. For yderligere beskrivelse af Innovationsfondens strategi for IKT og Digitalisering henvises til fondens investeringsstrategi på området.
 • Cyber- og informationsikkerhed, understøtter de mange digitale teknologier, hvor datasikkerhed er et vigtigt element. Der vil være særligt fokus på generiske og skalerbare løsninger, der adresserer centrale problemstillinger omkring Cyber-sikkerhed, samt på fokus på løsninger, der har stort markedspotentiale.
 • Droneteknologi, går målrettet efter at skabe værdi for Danmark gennem udnyttelsen af de muligheder, der er i anvendelsen af droner, samt udviklingen af nye teknologier på området. Indsatsen skal ske i samspil med droneerhvervet og med særligt fokus på udvikling af 1) tjenesteydelser baseret på dronegenererede data og 2) droners evne til at operere stabilt og fleksibelt under hensyntagen til flyvesikkerhed og privatlivets fred. For yderligere informationer henvises til ”Den nationale drone strategi” af d. 23. september 2016.
 • Bio- og Life science, hvor fokus er på radikale teknologier inden Life science bredt. Området inkluderer for eksempel syntesebiologi og fremtidens cellefabrikker, biomolekylers struktur og funktion, kolloide systemer og grænseflader, computational biology, genomforskning, vaccine og immunitetsforskning, mikrobiomet og neurovidenskab. 
 • Materialer, hvor fokus er på identifikation og modellering af specifikke organiske og uorganiske materialeteknologiske problemstillinger samt forbedring og udvikling af nye materialer og nye anvendelser af eksisterende materialer. Det er målet at projekterne, via en kobling til virksomhedernes produktudvikling fører til at fastholde og/eller udbygge danske styrkepositioner og derved bibeholde danske virksomheders konkurrenceevne. Innovationsfonden investerer herunder i projekter, der styrker potentialet af European Spallation Source (ESS), som beskrevet i FORSK2025 og ESS-strategien. Midlerne kan fx understøtte aktiviteter omkring fyrtårnsmiljøer i forbindelse med ESS.
 • Energi, hvor fokus er på løsninger af de udfordringer der er relateret til omstillingen af energisektoren fra et centralt fossilt baseret energisystem til decentral produktion af vedvarende energi. Fokus er på den digitale omstilling i sammenhæng med elektrificeringen af fremtidens intelligente energisystem, herunder sammenhæng mellem produktion og forbrug af energi. Der er endvidere fokus på tværdisciplinære samarbejder hvor kompetencer inden for f.eks. overfladefysik, elektrokemi og katalyse danner grundlag for nye teknologiske gennembrud indenfor energilagring og -konvertering.

Temaspecifik strategi
Med ansøgninger indenfor ”Nye Teknologiske Muligheder” forstås strategiske forskningsprojekter, samt innovation/værdiskabelse bredt som vækst og beskæftigelse gennem fx opbygning af ny viden, udvikling og kommercialisering af produkter (salg, eksport, profit), øget produktivitet hos virksomheder, reduktion af omkostninger, og/eller reduceret ressourceforbrug, m.v. der medvirker til at udvikle og bibeholde danske offentlige og private virksomheders konkurrenceevne og øge deres effektivitet. Herudover kan værdiskabelse ske gennem anvendelse af teknologier eller strategisk forskning der kan understøtte løsning af centrale samfundsmæssige udfordringer og her henvises til Innovationsfondens strategi for Fremtidens Samfund.

Innovationsfonden investerer i strategiske forskningsprojekter og innovative løsninger indenfor ”Nye Teknologiske Muligheder”, som har klart definerede mål og forventet effekt(er). Det er vigtigt, at målet er klart defineret, og at vejen til målet er sandsynliggjort, herunder at konsortiet besidder de nødvendige kompetencer. Løsningerne skal have et betydeligt samfundsmæssigt eller markedspotentiale på kort eller lang sigt. Det er ikke et krav, at projektet skal føre til et kommercielt produkt, men derimod at viden genereret i projektet skaber værdi ved at føre forløbet mod nye løsninger et veldefineret skridt videre.

Vurderingskriterier
Der henvises til vurderingskriterierne i ”Retningslinjer for Grand Solutions 2018”.

Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af forslag til  Finansloven 2018, Aftale om fordelingen af Forskningsreserven 2018, FORSK2025, herunder de i FORSK2025 oplistede pejlemærker for udmøntningen, og Innovationsfondens investeringsstrategier, herunder IKT, sundhed, samfund, energi, miljø, bioressourcer, Industri 4.0.

Denne søgemulighed hører under

Grand Solutions 2018

 • Opslag: Nye Teknologiske Muligheder
 • Frist: 20. februar 2018 og august 2018, kl. 12:00 
 • Typisk varighed er på 2-5 år og Innovationsfondens investering er typisk på 5-30 mio. kr.
 • Budgettet for 2018 ligger på ca. 206 mio. kr. fordelt på 136 i februar og ca. 70 mio. kr. august.

Råd og vejledning 

Der tages forbehold for eventuelle ændringer og tilføjelser i den endeligt vedtagne finanslov for 2018.

Kontakt

Michael Hansen
Tlf: 6190 5037
Email: michael.hansen@innofond.dk

Jakob Wedel
Tlf: 6190 5031
Email: jakob.wedel@innofond.dk

Sune Dalgaard Ebbesen
Tlf: 6190 5018
Email: sune.dalgaard.ebbesen@innofond.dk

Jens Peter Vittrup
Tlf: 6190 5023
Email: jens.peter.vittrup@innofond.dk