Rumteknologi og droneforskning

Ansøgningsfrist

7. marts 2017 - 16:00

Innovationsfondens opslag skal styrke forsknings- og udviklingsindsatsen inden for de muligheder, der er ved udnyttelsen af rummet, anvendelsen af droner samt de teknologier, der er nødvendige for at løse udfordringerne indenfor begge områder.

Opslaget skal ses i sammenhæng med følgende strategier:

 • Den nationale rumstrategi, offentliggjort d. 23. juni 2016
 • Den nationale drone strategi, offentliggjort d. 23. september 2016

Fonden ønsker for begge områder at prioritere radikale og/eller ”disruptive” ideer, der kan åbne for nye markeder eller løse eksisterende problemer på en ny og værdiskabende måde. Vi investerer således ikke i mindre udviklingsskridt med et relativt lille markedspotentiale eller impact.

Det er en forudsætning i alle ansøgninger, at state-of-the-art er veldokumenteret, samt at gevinsten ved investeringen kan kvantificeres. Hvis ansøgningen omfatter inkrementiel udvikling, skal værditilvæksten af den foreslåede idé beskrives i forhold til eksisterende løsninger (globalt).

Alle midler skal udmøntes i overensstemmelse med kriterierne i Innovationsfondens øvrige strategier, og ansøgningerne skal fokusere indsatsen på værdiskabende løsninger, hvor implementeringsdelen er klart defineret.

Investeringsområder indenfor temaet: Rummet     
Indsatsen på området går målrettet efter at skabe værdi for Danmark gennem udnyttelsen af rummet inden for sektorer, der kan drage nytte af at anvende downstream-data og signaler fra satellitter. Gennem anvendelsen af data og signaler opsamlet i rummet søges der nye serviceydelser, og nye værdiskabende og innovative løsninger af samfundsmæssige problemstillinger indenfor sektorer som eksempelvis landbrug, trafik, energi, miljø og klima, luftfart, søtransport, sundhed m.fl.

Det er muligt at inkludere upstream-aktiviteter (dvs. aktiviteter forbundet med udvikling, produktion og opsendelse af infrastruktur i rummet såsom f.eks. satellitter) i ansøgningen i det omfang, de er en forudsætning for at realisere de planlagte downstream-aktiviteter (dvs. aktiviteter forbundet med udnyttelsen af data og signaler fra satellitter som nævnt ovenfor). Downstream-aktiviteterne skal kunne realiseres inden for projektperioden.

En styrkelse af upstream-sektoren alene forudsætter aktiviteter, hvor en aftager er inkluderet, og gevinsten ved investeringen kan kvantificeres, samt løsninger, som implementeres indenfor eller umiddelbart efter projektets afslutning. Fokus vil være på løsninger, der har en meget høj grad af innovativ gearing (kan skabe værdi indenfor andre områder end Rummet).

Investeringsområder indenfor temaet: Droner
Indsatsen på området går målrettet efter at skabe værdi for Danmark gennem udnyttelsen af de muligheder der er i anvendelsen af droner, samt udviklingen af nye teknologier på området. Indsatsen skal ske i samspil med droneerhvervet og med særligt fokus på udvikling af 1) tjenesteydelser baseret på dronegenererede data og 2) droners evne til at operere stabilt og fleksibelt under hensyntagen til flyvesikkerhed og privatlivets fred.

Innovationsfonden skelner som udgangspunkt imellem følgende typer af løsninger:
Udvikling af dronen som fartøj, herunder dronens krop, vinger, propeller, motor, servomekanismer, energisystem, batteri, autopilot med tilknyttede sensorer, antenne, datalink og kontrolenhed.
Udvikling af dronen som platform, dvs. udvikling og integration af kameraer, sensorer og andet påsat udstyr, som udgør dronens ”nyttelast” (”payload”), der skal løse en specifik opgave, samt udvikling af systemer eller apps til behandling af data fra droner.

Udfordringer, som for eksempel i forbindelse med BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), vil tilhøre første kategori, hvorimod alle anvendelser vil tilhøre den anden kategori. Der vil være udfordringer der placeres sig i begge kategorier, og det er ansøgers opgave at redegøre for hvilke dele af en ansøgning der er hvad.

Vurderingskriterier
Innovationsfonden investerer i innovative projekter, som har en klar modtager eller aftager for øje i Danmark og/eller internationalt og skal være attraktivt at investere i for andre efter end projektforløb. Aftager kan være en del af projektet. Behovene skal være klare og udækkede, og værdiskabelsen skal være målbar.

Der vil fra Fondens side blive lagt vægt på, at resultaterne skaber konkret værdi i form af målbar nytteværdi for Danmark.

Specifikt vil ansøgningerne blive bedømt på projektets muligheder og resultater set i forhold til bl.a. :

 • Nyhedsværdi og klare mål
 • Effekt (vækst og beskæftigelse, eller anden målbar form for værdiskabelse for/i Danmark)
 • Sandsynlighed for implementeringen af projektets resultater, når projektet er slut
 • Sammensætning af projektpartnere (er det et »dream-team«?)
 • Danske styrkepositioner
 • Operationalisering og governance
 • Klar projektbeskrivelse

Der vil blive lagt vægt på, at projektets aftagere og kerneinteressenter deltager i projektet som partnere.

Udover disse vurderingskriterier henvises til ” Retningslinjer for Grand Solutions 2017”.

Denne søgemulighed hører under

Projektramme

 • Opslag 2017: Rumteknologi og droneforskning
 • Frist: 7. marts 2017
 • Grand Solutions: Typisk 2-3 år; 5-10 mio. kr.
 • Budgettet er i 2017 på 25 mio. kr.

Råd og vejledning

Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Finanslov 2017, Aftale om Forskningsreserven 2017 og Innovationsfondens investeringsstrategi for IKT samt den nationale rumstrategi, 2016 og den nationale rumstrategi, 2016.

Kontakt

Michael Hansen
Tlf. 6190 5037
Mail: michael.hansen@innofond.dk

Jakob Wedel
Tlf. 6190 5031
Mail: jakob.wedel@innofond.dk

Jens Peter Vittrup
Tlf. 6190 5023
Mail: jens.peter.vittrup@innofond.dk

Sune Dalgaard Ebbesen
Tlf. 6190 5018
Mail: sune.dalgaard.ebbesen@innofond.dk