Strategiske vækstteknologier

Ansøgningsfrist

7. marts 2017 - 16:00

Forskningen og innovationen skal imødekomme erhvervslivets behov for avanceret teknologisk viden for herigennem at kunne udvikle innovative produkter, tjenesteydelser og processer der bidrager til, at danske virksomheder og konsortier kan fastholde og udbygge deres konkurrenceevne, bl.a. gennem udviklingen af fremtidens produktionssystemer, IKT løsninger og materialeteknologiske løsninger med særligt potentiale. 

Forskningen skal bidrage til, at danske virksomheder og konsortier kan fastholde og udbygge deres konkurrencekraft på det globale marked, bl.a. via udvikling af fremtidens produktionssystemer.

Alle projekter skal have en klar aftager og/eller føre til noget, der bliver investerbart – enten direkte eller på sigt. Problemstillinger og behov skal derfor være klare, og løsningerne må således ikke allerede være tilgængelige (globalt). Yderligere, skal værdiskabelsen være målbar (f.eks. monetær eller andet samfundsmæssigt mål for værdi).

Med investeringerne i Strategiske Vækstteknologier ønsker Innovationsfonden således at udvikle tværdisciplinære teknologier og løsninger, der i fremtiden vil være drivkraft for den økonomiske udvikling og til løsning af væsentlige problemstillinger.

Udover budgettet til dette opslag afsættes der i forbindelse med tværdisciplinære initiativer 10 mio. kr. til projekter der særligt understøtter opslaget om innovation for vidensmedarbejdere.

Formål og investeringsområder
Innovationsfonden investerer specifikt i Strategiske Vækstteknologier for at sikre udvikling og anvendelse af nye tværfaglige og avancerede løsninger der indenfor alle områder i det danske samfund kan skabe målbar værdi og øget vækst.

Opslaget omfatter forskning og innovation indenfor:

  • Produktion, hvor fokus lægges på løsninger, der skaber målbar værdi via en optimering eller løsning af særlige udfordringer i produktionen. Målet skal være at styrke danske produktionsvirksomheders konkurrenceevne og der vil i 2017 være særlig fokus på ansøgninger omkring Industri 4.0 demonstrationscentre som kan hjælpe produktionsvirksomheder i SMV segmentet til at omstille deres produktion. For yderligere beskrivelse af Innovationsfondens strategi på produktionsområdet, henvises til fondens kommende investeringsstrategi på området (Industri 4.0).
  • IKT, hvor et særligt fokus være på radikale og disruptive (gennemgribende) ideer, der åbner op for nye markeder, eller løse eksisterende problemer på en ny eller mere værdiskabende måde. Samt inkrementelle (trinvise) løsninger med et stort markedspotentiale. For yderligere beskrivelse af Innovationsfondens strategi på IKT-området, henvises til fondens investeringsstrategi på området.
  • Materialer og Bio, hvor fokus er på identifikation og modellering af specifikke organiske og uorganiske materialeteknologiske (herunder bl.a. bio- og nanoteknologiske) problemstillinger samt forbedring og udvikling af nye materialer og nye anvendelser af eksisterende materialer og materiale systemer. Det er målet at projekterne, via en kobling til virksomhedernes produktudvikling fører til at fastholde og/eller udbygge danske styrkepositioner og derved bibeholde danske virksomheders konkurrenceevne.

Investeringsområder
Med ansøgninger indenfor Strategiske Vækstteknologier forstås innovation/værdiskabelse bredt som vækst og beskæftigelse gennem f.eks. udvikling og kommercialisering af produkter (salg, eksport, profit), øget produktivitet hos virksomheder, reduktion af omkostninger, og/eller reduceret ressourceforbrug, m.v. der medvirker til at udvikle og bibeholde danske virksomheders konkurrenceevne. Herudover kan værdiskabelse ske gennem anvendelse af teknologier til løsning af centrale samfundsmæssige udfordringer.

Innovationsfonden investerer i innovative løsninger indenfor Strategiske Vækstteknologier som har klart definerede mål og forventet effekt. Det er vigtigt, at målet er klart defineret, og at vejen til målet er sandsynliggjort, herunder at konsortiet besidder de nødvendige kompetencer. Løsningerne skal have et betydeligt markeds- eller samfundsmæssigt potentiale på kort eller lang sigt. Det er ikke et krav, at projektet skal føre til et kommercielt produkt, men derimod at viden genereret i projektet skaber værdi ved at føre løsningen et veldefineret skridt videre.

Vurderingskriterier
For projekter med forskningstyngde lægges vægt på teknologisk og samfundsmæssig nyhedsværdi, originalitet og faglige kompetencer. For projekter tættere på markedet lægger vi vægt på implementering og indsigt i markedet.

Fonden prioriterer radikale og/eller ”disruptive” ideer, der kan åbne for nye markeder eller løse eksisterende problemer på en ny og mere værdiskabende måde. Vi investerer således ikke i inkrementielle løsninger med mindre et betydeligt markedspotentiale eller impact kan sandsynliggøres.

For yderligere beskrivelse henvises til Innovationsfondens strategi på IKT-området.

Udover disse vurderingskriterier henvises til ” Retningslinjer for Grand Solutions, 2017”.

Denne søgemulighed hører under

Projektramme

  • Opslag 2017: Strategiske vækstteknologier 
  • Frist: 7. marts 2017
  • Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr.
  • Budgettet er i 2017 på 120 mio. kr.

Råd og vejledning

Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Finanslov 2017, Aftale om Forskningsreserven 201/ og Innovationsfondens investeringsstrategi for IKT og Industri 4.0.

Kontakt

Michael Hansen
Tlf. 6190 5037
Mail: michael.hansen@innofond.dk

Jakob Wedel
Tlf. 6190 5031
Mail: jakob.wedel@innofond.dk

Jens Peter Vittrup
Tlf. 6190 5023
Mail: jens.peter.vittrup@innofond.dk

Sune Dalgaard Ebbesen
Tlf: 6190 5018
Mail: sune.dalgaard.ebbesen@innofond.dk