Sundhed og klinisk forskning

Ansøgningsfrist

7. marts 2017 - 16:00

På sundhedsområdet ønsker Innovationsfonden, at patienterne har adgang til, og gavn af, den seneste viden og de mest effektive tilbud til behandling af sygdomme.

Innovationsfonden ønsker at investere i projekter, der adresserer udfordringer på sundhedsområdet og bidrager til at optimere effekten og kvaliteten i patientbehandlingen, sygdomsforebyggelse og sundhedsvæsenets organisering.

25 mio. kr. er afsat til et center indenfor stamcelleforskning med betydelig international forskning og medfinansiering fra offentlige og private aktører.

11 mio. kr. er afsat til projekter med fokus på et eller flere af følgende områder:

 1. Bedre sygdomsforståelse, forebyggelse, diagnostik og mere præcist virkende behandlinger, herunder anvendelsesorienteret og praksisnær velfærdsteknologiske løsninger til gavn for den enkelte patient
 2. Antibiotikaresistens
 3. Hormonforstyrrende stoffer og potentielle effekter på f.eks. fertilitet
 4. Medicinsk brug af cannabis
 5. Langtidseffekter af dyr sygehusmedicin særligt med fokus på belysning af kvalitet, effekt og patientsikkerhed
 6. Styrke forskningen inden for psykiatri såvel som demens, hvor der tages udgangspunkt i anbefalingerne fra den nationale strategi ”Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser” fra 2015, der peger på en række konkrete områder for en kommende forskningsindsats, f.eks. bedre sammenhæng i psykiatrien, reducering af tvang og bekæmpelse af overdødelighed.

Endelig er 39 mio. kr. afsat til andre innovative projekter inden for sundhed og klinisk forskning.

Formål
Innovationsfondens investeringer i sundhedsområdet og medico/biotek skal skabe reel værdi for den danske befolkning. Vi vil således medvirke til at sikre, at Danmarks sundhedssystem kontinuert forbedres i forhold til både forebyggelse og behandling, og at det kan håndtere udfordringerne i en både engageret og aldrende befolkning. Desuden skal den industrielle styrke accelereres, forblive forankret i landet med arbejdspladser og videndeling - og være til gavn for befolkningen.

Innovationsfondens investeringer vil sikre, at sundhedsområdet får adgang til den seneste viden og de mest effektive tilbud.

Temaspecifik strategi
Innovationsfonden lægger vægt på at skabe værdi for patienterne og for det danske samfund gennem investeringer i projekter, der omhandler behandling og/ eller forebyggelse af sygdom, kronisk syge patienters tilknytning til arbejdsmarkedet og organiseringen af sundhedsområdet på den for patienterne og samfundet mest hensigtsmæssige måde, f.eks. set i forhold til hurtig diagnose og behandling med henblik på bevarelse af patientens tilknytning til arbejdsmarkedet. Innovationsfonden investerer således gerne i projekter, som f.eks. omhandler patientforløb og/eller udbredelse af ”best practise” indenfor sundhedsområdet bredt eller inden for specifikke fagområder. Ligeledes investerer Fonden i projekter, som retter sig mod bedre biologisk sygdomsforståelse, ny diagnostik og ny, f.eks. farmakologisk, behandling.

Vurderingskriterier
I forbindelse med ansøgninger til sundhedsområdet forstås innovation/ værdiskabelse bredt som vækst og beskæftigelse gennem f.eks. udvikling af nye produkter til salg, eksport og/eller profit, øget produktivitet hos patienter på arbejdsmarkedet, forebyggelse, færre indlæggelser og ambulante behandlinger, reduceret patient- og behandlerbelastning og reduceret ressourceforbrug.

Der vil fra Innovationsfondens side blive lagt vægt på at projektet bredt skaber værdi for den enkelte patient og/eller for det danske samfund. 

Specifikt vil ansøgningerne blive bedømt på innovationen set i forhold til:

 • Et artikuleret eller latent behov, state-of-the-art, direkte konkurrerende eller nærliggende videnskabelige eller teknologiske løsninger
 • Effekt og gennemførlighed af projektet herunder risiko og risikohåndtering
 • Skalérbarhed af løsningen, hastighed til implementering, kompetencer i relation til projektets succes og den videre effektive og hurtige implementering af projektets resultater

Ligeledes vil der blive lagt vægt på, at aftager af projektets resultater enten er med til at forme projektet, deltager i projektet eller på anden vis, f.eks. via investering, er direkte involveret i projektet. Hvis der indgår sundhedsdata i projektet, bør ansvaret for - og rettighederne til delingen af data fremgå af projektbeskrivelsen.

Udover disse vurderingskriterier henvises til ” Retningslinjer for Grand Solutions, 2017”.

Denne søgemulighed hører under

Projektramme

 • Opslag 2017: Sundhed og klinisk forskning
 • Frist: 7. marts 2017
 • Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr.
 • Budgettet er i 2017 på 75 mio. kr.

Råd og vejledning

Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Finanslov 2017, Aftale om Forskningsreserven 2017 og Innovationsfondens investeringsstrategi for sundhed.

Kontakt

Lars Winther, Scientific Officer
Tlf. 6190 5036
Mail: lars.winther@innofond.dk

Peter Aadal Nielsen, Scientific Officer
Tlf. 6190 5064
Mail: peter.aadal.nielsen@innofond.dk