Velfærd og uddannelse

Ansøgningsfrist

7. marts 2017 - 16:00

Formål
Det er Innovationsfondens formål, at investeringer i velfærds- og uddannelsesområdet skal skabe konkret værdi for den danske befolkning, ung som gammel.

På samfundsniveau eksisterer udfordringer, der i høj grad knytter sig til henholdsvis unge og ældre. Udfordringerne for de unge ses bl.a. på uddannelsesområdet og drejer sig om mulighederne for at tage en uddannelse, der kan matche både den enkeltes evner og behov såvel som samfundets efterspørgsel. Omkring ældre ses udfordringerne bl.a. i den demografiske forskydning med øget levealder og et deraf afledt stigende behov for funktionstilpasset hjælp over længere tid.

Investeringsområder
Innovationsfonden ønsker at investere i værdiskabende projekter, der adresserer udfordringer på de to områder og bidrager til at optimere kvaliteten på såvel velfærds- som uddannelsesområdet.

På velfærdsområdet kan værdien eksempelvis opnås i form af servicemæssige kvalitetsløft til gavn for borgerne og/eller besparelser for det offentlige, hvor resultaterne f.eks. udmønter sig i bedre processer. Værdiskabelsen skal ligge i den nære sundhed, omsorg og pleje, og midlerne kan anvendes til praksisnær forskning til f.eks. nye velfærdsteknologiske løsninger, sundhedsfremme i ældreplejen, eller bedre procesforløb for borgerne.

På uddannelsesområdet ønsker fonden at medvirke til, at uddannelsessystemet kontinuerligt forbedres i forhold til både læring og uddannelsesudbud. Forbedringerne kan f.eks. betyde, at systemet rustes til at håndtere omstillingen henimod nye og interkulturelle kompetencer, herunder digital dannelse og programmeringskundskaber, blandt børn og unge, og at de høje frafald ved visse uddannelser løses. Projekter inden for området skal konkret bruges til at styrke vidensgrundlaget for uddannelsespolitikken, og i relevant omfang understøtte praksisnært og anvendelsesorienteret forskningssamarbejde mellem universiteter, øvrige forskningsinstitutioner og andre videregående uddannelsesinstitutioner.

Innovationsfonden lægger vægt på at skabe værdi for borgerne og for det danske samfund gennem investeringer i projekter, der ønsker at gøre og skabe en positiv forskel. Tematisk ser fonden gerne forskningsindsatser og projekter med et eller flere af følgende emner:

Velfærdsområdet

 • Forskning og test af velfærdsteknologier, der f.eks. kan afhjælpe ældres proces med rehabilitering, mindske risikoen for hospitalsindlæggelser og bidrage til at mobilisere ældres handlekraft
 • Forskning, der giver øget viden om og dokumentation af effekten af tværsektoriel og tværfaglig behandlings-, pleje- og omsorgsindsats.

Uddannelsesområdet

 • Forskning, som udvikler og afprøver metoder til f.eks. at styrke integrationen af inkluderede elever eller indlæringen hos de fagligt svageste eller med det formål at udvikle nye digitale kompetencer  
 • Forskning i motivation og barrierer for uddannelse og kompetenceudvikling, herunder perspektiver på køn, etnicitet og frafald, f.eks. fokus på frafaldsproblematikker på ungdomsuddannelserne, såvel årsagerne bag frafaldet som mulighederne for at mindske det, herunder test af tiltag og udvikling af konkrete løsningsforslag for at opbygge praksisnær viden om hvilke tiltag, der virker, og hvilke, der ikke virker. Et frafaldsperspektiv kan inkludere et fokus på skoleformer med forberedende tilbud til unge for at udvikle og teste mål for de unge, udvikle generaliserbare procesforløb til udslusning af de unge, samt opstille policy anbefalinger til f.eks. nye finansieringsløsninger for området.

Ovenstående er ikke udtømmende, men temaer, der har fondens interesse. Projekter med andre problemstillinger kan vise sig mere aktuelle og værdiskabende. Fonden vil prioritere forskning, der er problemorienteret og tværdisciplinær, og ser gerne projekter, der rummer offentlig-privat samarbejde og brugerinddragelse. For alle indsatser gælder, at projekterne omfatter videnopbygning på områder, hvor der mangler et kvalificeret vidensgrundlag, men opslaget omfatter optimalt projekter, hvor der opnås konkrete effekter og det kvalificerede vidensgrundlag testes i praksis, idet fonden ønsker, at resultaterne lader sig sprede med henblik på en bredere samfundsmæssig effekt.

Vurderingskriterier
Ansøgningen vurderes efter Innovationsfondens generelle vurderingskriterier, der fremgår af ”Retningslinjer for Grand Solutions, 2017”, publiceret i januar 2017. Derudover vil følgende temaspecifikke vurderingskriterier være gældende for dette opslag:

For velfærdsprojekter

 • resultaterne skal skabe konkret værdi i form af målbar værdiskabelse, eksempelvis mere effektive redskaber og systemer i kommunerne, særligt løfterige velfærdsteknologier, nye netværk mellem og på tværs af ældre

For uddannelsesprojekter:

 • der udvikles konkrete, løfterige løsningsforslag til uddannelsesområdet, hvor en i videst muligt omfang generaliserbar anvendelse af løsningerne er tænkt ind i projektet.

For begge områder gælder, at værdiskabelse forstås bredt som ny viden og/eller innovation, der med afsæt i afprøvede løsninger kan medvirke til at forbedre vilkårene for unge som ældre.

Desuden ønsker fonden, at projektets aftagere og kerneinteressenter, eksempelvis studerende og ældre, enten er med til at forme projektet, deltager i projektet eller på anden vis er aktivt involveret i projektet.

 

Denne søgemulighed hører under

Projektramme

 • Opslag 2017: Velfærd og uddannelse
 • Frist: 7. marts 2017
 • Grand Solutions: Typisk 2-5 år; ca. 5-8 mio. kr.
 • Budgettet er i 2017 på 30 mio. kr., fordelt med ca. 15 mio. kr. på velfærd og ca. 15 mio. kr. på uddannelse
 • Opslagets beløbsramme forventes at modsvare ca. 3-6 projekter

Råd og vejledning

Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Finanslov 2017 og aftale om fordeling af forskningsreserven for 2017.

Kontakt

Bettina Hauge
Tlf. 6190 5006
Mail: Bettina.hauge@innofond.dk

Klaus Rosenfeldt Jakobsen
Tlf. 6190 5041
Mail: Klaus.jakobsen@innofond.dk

Sidsel Hougaard
Tlf. 6190 50 56
Mail: sidsel.hougaard@innofond.dk

Julie Krener
Tlf. 6190 5026
Mail: sidsel.hougaard@innofond.dk