About Innovation Fund Denmark

Værdiskabelse for Danmark

Innovationsfonden uddeler hvert år midler til nye initiativer, som skaber vækst og arbejdspladser gennem viden.

Sådan kan vi hjælpe dig

I Innovationsfonden tør vi investere i dit projekt, selvom andre måske endnu ikke kan se mulighederne i det: Vi er klar til at tage en chance og løbe en risiko for at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark.

Vi bruger helt bevidst vendingen ’investere’ om de penge, vi skyder i dit projekt.

Vi kræver hverken ejerandele eller at få pengene retur – vi fokuserer på dit projekts muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser. Både før vi investerer og undervejs. Derfor følger vi dit projekt tæt fra start til slut for at sikre, at det danske samfund får udbytte af projektet.

Vi lægger vægt at være tilgængelige for dig på den måde, du har behov for – at vi er en fond med mindst muligt bureaukrati og med stor risikovillighed.

Tre investeringsindgange

Samfundsudfordringer

- markante investeringer og længerevarende projekter/partnerskaber med fokus på forskning, udvikling og/eller kommercialisering national såvel som internationalt.

Innovation

- virksomheder (SMV), iværksættere eller forskere med gode udviklingsplaner.

Talent

- studerende, nyuddannede med iværksætterambitioner eller forskere der ønsker sig en offentlig/privat forskerkarriere.

Læs mere om Innovationsfondens investeringsprogrammer her. 

Krav til dig

Dit projekt skal have potentiale til at skabe resultater i form af ny viden, vækst og arbejdspladser.

Fondens mål er, at det danske samfund får udbytte af de penge, vi investerer i din idé. Det betyder, at dit projekt kan blive stoppet, hvis resultaterne udebliver.

Til gengæld geninvesterer vi gerne i dit projekt, hvis det viser sig, at det har et større potentiale end forventet.

Innovation Fund Denmark
Board, management and organization

Jens Maaløe

Tina Fanø, bestyrelsesformand i Innovationsfonden

Tina Fanø is chairman of Innnovation Fund Denmark and executive vice president of Novozymes, which researches, develops and manufactures bioindustrial products, especially enzymes and microorganisms for, among other things, detergents, food and animal feed. Tina Fanø joined the Board of Directors on April 1, 2019.

LinkedIn

 

Flemming Besenbacher

Flemming Besenbacher is vice chairman at Innovation Fund Denmarkand Chairman of the Board of the Carlsberg Foundation and Carlsberg. He holds a professorship at the Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO) and the Department of Physics and Astronomy, at Aarhus University. Flemming Besenbacher joined the Board on the establishment of the IFD on 1 April 2014 for a three-year term.

LinkedIn

 

Anja Boisen

Anja Boisen is vice chairman at Innovation Fund Denmark and professor of nanotechnology at DTU – Technical University of Denmark and joined the Board on the establishment of IFD on 1 April 2014 for a three-year term.

LinkedIn

 

Anne Skriver

Anne Skriver is Vice President of Innovation Dairy, Chr. Hansen A/S. Formerly, she served on the Board of the Danish Council for Strategic Research. She joined the IFD Board on 1 January 2015 for a three-year term.

LinkedIn

 

Anne-Marie Engel

Anne-Marie Engel is Head of Talent & Career Programmes in Lundbeckfonden and joined the IFD Board on 1 April 2017 for a three-year term.

 

Annette Toft

Annette Toft is Head of The Danish Agriculture and Food Council in Bruxelles and joined the IFD Board on 1 April 2017 for a three-year term.

 

Stephen Alstrup

 

[IMAGE IS COMING]

Stephen Alstrup is professor at the Department of Computer Science at the University of Copenhagen, and also has extensive experience from the private business community with start-up and management of several companies, most recently SupWiz, one of Europe's leading startups in the field of artificial intelligence. Stephen Alstrup joined the fund's board of directors on April 1, 2019 for a three-year period.

Stephen Alstrup på LinkedIn

 

 

Claus Jensen

Claus Jensen is Union President of the Danish Metalworkers’ Union and joined the IFD Board on its establishment on 1 April 2014 for a three-year term.

 

Lars Frølund

[IMAGE IS COMING]

Lars Frølund is research director and visiting fellow at the Massachusetts Institute of Technology in Boston. He works daily with innovation in one of the world's leading research and innovation environments. Lars Frølund joined the board of the Innovation Fund on 1 April 2019.

Lars Frølund på LinkedIn

 

Delegation af bestyrelsens kompetence

Se beskrivelse af de nærmere rammer for de delegeredes beføjelser nedenfor. 

Bestyrelsen ansætter en direktør, der står for fondens daglige ledelse, herunder leder fondens sekretariat jf. bestyrelsens forretningsordens § 24. 

Bestyrelsens bemyndigelse af direktøren og sekretariatet fremgår af bestyrelsens forretningsordens § 25:

§ 25. Direktøren kan disponere for og forpligte fonden i alle dagligdags anliggender, så længe disse er i overensstemmelse med Fondens overordnede strategi, som bestemt af Bestyrelsen.

Stk. 2. Direktøren træffer beslutning om ansættelser og afskedigelser af individuelle medarbejdere. Større personaletilpasninger skal godkendes af Formandskabet og besluttes af Bestyrelsen.

Stk. 3. Alle investeringer op til 0,5 mio. kr. ekskl. moms, f.eks. igangsættelse af udbudsforretninger, brug af konsulentydelser til strategi‐, økonomi‐ eller it‐opgaver besluttes af direktøren. Investeringer over 0,5 mio. kr. ekskl. moms besluttes af direktøren efter godkendelse fra Formandskabet.

Stk. 4. Direktøren træffer beslutning om fastlæggelse af rammer for administrativt samarbejde med Uddannelses‐ og Forskningsministeriet, dvs. HR, service, IT og økonomi efter godkendelse fra Formandskabet.

Stk. 5. Bestyrelsen har uddelegeret beslutningskompetence til direktøren ved alle investeringer i InnoBooster‐programmet, jf. nærværende forretningsorden § 18 stk. 4. Dette gælder både regulære investeringer og top‐up investeringer. Endvidere træffer direktøren beslutning i klagesager vedrørende ansøgninger på mindre end 5 mio. kr.

Bestyrelsen informeres om alle direktørens afgørelser vedr. investeringer i InnoBooster-programmet på porteføljeniveau (dvs. i aggregeret form), og den har fri adgang til alle ansøgninger, beslutningsgrundlag og beslutninger.

Forskningsfaglig ministerielle rådgivning
Innovationsfonden skal godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgninger for andre ministeriers uddeling af statslige forskningsbevillinger, som ikke er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening jf. lovens § 5, stk. 1.

Efter lovens § 5, stk. 1 og Innovationsfondens bestyrelses forretningsordens § 11, stk. 4 er bestyrelsen øverst ansvarlig for den forskningsfaglige ministerielle rådgivning.

Bestyrelsen har besluttet at delegere kompetencen vedr. den forskningsfaglige ministerielle rådgivning til sekretariatet. I den forbindelse kan sekretariatet efter behov inddrage vurderinger fra eksterne peer-reviewere og forskningsfaglige udvalg knyttet til ministeriernes ordninger.

Mindst én gang årligt afgiver sekretariatet en skriftlig redegørelse for varetagelsen af den forskningsfaglige ministerielle rådgivning.

Økonomisk administration af bevillinger
Bestyrelsen har aftalt med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, at styrelsen varetager den økonomiske administrationen af udvalgte bevillingsområder, der hører under Danmarks Innovationsfond. Styrelsen er i den forbindelse bemyndiget til at træffe afgørelse om indsendt regnskabsmateriale i henhold til opslag, retningslinjer og øvrigt aftalegrundlag gældende for den konkrete bevilling, som regnskabsmaterialet vedrører.

Styrelsen er samtidig bemyndiget til at foretage udbetaling af fondens bevillingsmidler i bevillingssager i henhold til de betingelser for udbetaling, som er beskrevet i opslag, retningslinjer og øvrigt aftalegrundlag gældende for den konkrete bevilling. Principielle sager og sager om bortfald og tilbagebetaling af bevillinger er ikke omfattet af bemyndigelsen.

Udøvelse af personaleadministration
Bestyrelsen har aftalt med Koncern HR i Uddannelses- og Forskningsministeriet, at Koncern HR bistår fonden ved at effektuere konkrete beslutninger på HR-området, som er truffet i fonden. Koncern HR er i den forbindelse bemyndiget til at træffe afgørelse på HR-området i forbindelse med effektuering af beslutninger truffet af fonden.

Principielle sager
Det gælder for alle de delegerede beføjelser, at de ikke omfatter principielle sager. Beslutninger i principielle sager træffes altid af bestyrelsen.

Lovgrundlag

 • Innovationsfonden ledes af en bestyrelse, som træffer alle beslutninger, herunder udmønter tilskud til udvikling af viden og teknologi, jf. § 6 i lov om Danmarks Innovationsfond.
 • Efter lovens § 10 kan bestyrelsen imidlertid i nærmere bestemt omfang delegere sin kompetence 1) til udvalg, 2) til sekretariatet, eller 3) til Uddannelses- og Forskningsministeriet eller en statslig myndighed under ministeriet.

 

Documents
Strategy and mission

IFD's purpose

Mission, vision and objectives.

Mission
Innovation Fund Denmark invests in cultivating and translating ideas, knowledge and technology for the benefit of Danish Society.

Vision
Entrepreneurship, partnership and an international outlook thrive so that ideas, knowledge and technologies are translated into viable businesses and innovative solutions for the benefit of society.

 

Objectives

Innovation Fund Denmark's investments stimulate:

 • Growth and employment
 • Solutions to key societal challenges

The objectives are achieved by means of:

 • Innovation and technological advances
 • Interdisciplinary alliances
 • Thriving entrepreneurship
 • Research excellence
 • A dynamic international outlook
Documents
Forretningsorden, habilitetsregler mv.

Requirements for responsible research and innovation

Responsible Research and Innovation (RRI) within Innovation Fund Denmark.

RRI aims to strengthen the links between research & innovation processes and results and societal values and needs.

Innovation Fund Denmark strives to advance RRI in both its overall strategies and via its projects and the Fund adheres to the European Commission’s definition and implementation of RRI.

We have designed our investment types and evaluation criteria in such a way as to encourage projects to focus on ‘societal commitment’ and ‘research training’. To that end, projects are specifically encouraged to:

 • Involve all relevant stakeholders and institutions in the research and innovation process
 • Cultivate a keen focus on future users
 • Engage in formal and informal cross-institutional research training

By involving all relevant stakeholders in the research and innovation process projects may potentially create more sustainable and long-term results. And by making formal and informal research training an integral part of the projects, they will not only generate research and innovation results, but also train the next generation of researchers.

Habilitetsregler

Læs Innovationsfondens operationelle checkliste vedrørende habilitet.

Ifølge forvaltningsloven* er du inhabil, hvis:

 • Du har særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald.
 • Du er i familie med eller nært relateret** til en person, som har en personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller som er repræsentant for nogen med sådan interesse i sagens udfald.
 • Du tidligere – i samme sag – har repræsenteret nogen med personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, f.eks. ved vejledning/rådgivning i udformningen af det konkrete projekt eller ansøgningen.
 • Du deltager i ledelsen af eller har nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har særlig interesse i sagens udfald.
 • Hvis du ved behandling af klagesager vedrørende kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for anden offentlig myndighed, har været direkte involveret i en afgørelse eller gennemførelse af foranstaltninger, der ligger til grund for klagen.
 • Der i øvrigt foreligger omstændigheder, som kan vække tvivl om din upartiskhed (se reglerne nedenfor).

I tillæg til forvaltningslovens regler har Innovationsfonden vedtaget følgende principper for inhabilitet ved afgørelse om tilsagn eller afslag. I tilfælde hvor der opstår tvivl om der foreligger inhabilitet, skal vedkommende forlade lokalet imens spørgsmålet afklares. 

Ved ansættelse på samme offentlige institution (fakultet, forskningsenhed, faglig enhed, institut eller andet) som ansøgeren, er du inhabil, hvis:

 • ansøgningen ligger indenfor samme forskningsfaglige område som dit eget.
 • du er leder af en offentlig institution (f.eks. rektor eller lignende niveau) eller medlem af et ledende organ ved en offentlig institution, fakultet, en faglig enhed, en ph.d.-skole, et institut m.v. og den pågældende offentlige institution m.v. er ansøger, eller at en deltager i en ansøgning er ansat under dine instruktionsbeføjelser.
 • ansøgningen/sagen har væsentlig betydning for dit ansættelsessted, din egen ansættelse eller for forskningsgrupper du deltager eller indtil for nyligt var deltager i.

Ved ansættelse (inkl. ledelses- og bestyrelsesposter) i samme private enhed som en deltager i en ansøgning, er du inhabil, hvis ansøgningen har betydning for den private enhed.

I tilfælde af ansøgningsrunder med 10 eller færre ansøgninger:

 • er du inhabil i forhold til en ansøgning, er du også inhabil i forhold til andre ansøgninger, hvis 10 ansøgninger eller derunder konkurrerer. Hvis den ansøgning din inhabilitet er knyttet til, afgøres endeligt og dermed udgår af behandlingen, kan du deltage i behandlingen af de resterende ansøgninger.

 

Documents
Effektmåling og forskningsfaglige vurderinger

Effektmåling i Innovationsfonden

Innovationsfondens formål er at skabe vækst, beskæftigelse og løse samfundsudfordringer. Mål, der bliver påvirket af mange faktorer og som derfor er komplekse at måle. Her beskriver vi, hvordan Innovationsfonden griber effektmålingen af sine investeringer an.

Innovationsfonden investerer i forsknings- og innovationsprojekter for at styrke Danmarks vækst og beskæftigelse og for at løse samfundsudfordringer. En væsentlig forudsætning for dette er dokumentationen af, at projekterne skaber et samfundsmæssigt afkast, der på både kort og lang sigt skaber værdi for Danmark. Innovationsfonden har derfor i juni 2016 udgivet en publikation, der giver et indblik i, hvordan fonden følger, måler og dokumenterer effekter af investeringerne.

Det er en kompleks opgave at foretage præcise målinger af de enkelte projekters samfundsmæssige afkast, da resultaterne kan være mangeartede. Ligesom de kan være påvirket af andre faktorer, der ligger uden for Innovationsfondens virke. Fondens publikation om effektmåling beskriver derfor i videst muligt omfang, hvordan fonden foretager effektmålinger ved at forklare, hvilke metoder fonden har fundet mest relevante på baggrund af national og international research såvel som i tæt samarbejde med OECD.

I modsætning til private virksomheder har Innovationsfonden ikke en bundlinje, der entydigt kan vise, om investeringerne har været profitable. Der er mange faktorer, der påvirker virksomhedernes og forskningsinstitutionernes aktiviteter og dermed effekterne af de projekter, som fonden investerer i. Alt efter kategorien og størrelsen af investeringen, dykker fonden derfor ned i de enkelte projekter for at klargøre effekterne - f.eks. gennem interview med virksomhederne, universiteterne og brugerne af de nye løsninger. Overordnet set og i andre projektkategorier vil fonden foretage kvantitative analyser af projekterne. Derudover er der en række afledte effekter af fondens investeringer, som også omtales i publikationen. For eksempel bidrager forsknings- og innovationsprojekter på baggrund af konkurrenceudsatte midler til at styrke innovations- og iværksætterkulturen i Danmark.

Fonden har på projektniveau en ambition om, at virksomhederne, der deltager i projekterne, skal vokse og øge deres værdiskabelse markant. Se mere om målsætninger og indikatorer. Samtidig er det hensigten, at forskningsresultater skal føre til fremtidige innovationer. Innovationsfondens effektmåling er en løbende opgave, og fonden arbejder målrettet for at opsamle og måle effekterne af sine aktiviteter i tæt samarbejde med danske og internationale samarbejdspartnere med henblik på at dokumentere, at fondens investeringer har en positiv samfundseffekt.

 

Documents
Privacy policy

Hos Innovationsfonden er det centralt at beskytte personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. Læs mere her.

Whistleblowerordning

Innovationsfondens whistleblowerordning giver ansatte og andre med tilknytning til fonden mulighed for at indberette eventuelle ulovlige, uetiske eller uforsvarlige forhold, der strider mod fondens regler og værdier. Alle indberetninger går direkte til fondens advokat, Kammeradvokaten.
Læs mere og indberet her.

Open access-politik

De offentlige fonde i Danmark ønsker at sikre uhindret og omkostningsfri digital adgang for alle til offentligt finansiererede forskningsresultater.

Documents
Employees
Contact IFD's employees

Find relevant employees under IFD's different programs here.

Investment strategies and publications
Investment strategies

Download reports, investment strategies and other publications here.

Logo and guidelines
Download logo in different formats

Danish logo (PNG)

English logo (PNG)

Guidelines til omtale af investeringer hvor Innovationsfonden deltager

Når der bliver refereret til projekter med investering fra Innovationsfonden, skal de involverede altid sikre, at det tydeligt fremgår, at der er tale om et projekt sammen med Innovationsfonden.

Den danske hhv. engelske betegnelse er:
Innovationsfonden
Innovation Fund Denmark
Når Innovationsfonden bliver omtalt på hjemmesider, publikationer, præsentationsplancher, brochurer og lignende bedes det officielle logo anvendt:

Der bedes henvist til Innovationsfondens hjemmeside med følgende adresse:

www.innovationsfonden.dk

Innovationsfonden har positiv erfaring med at hjælpe og bistå projekter og parter med presse- og medieindsats. Man er derfor velkommen til at kontakte Innovationsfonden i forbindelse med udarbejdelse af PR-materiale, og Fonden stiller gerne sit pressenetværk til rådighed. Se kontaktinformationer nederst. Innovationsfonden har også en særlig kompetence med planlægning af film og video.

Ved omtale i artikler, Powerpoints og anden form for dokumentation.
Anvend venligst følgende tekst:

 • Acknowledgements: «This work is partly funded by the Innovation Fund Denmark (IFD) under File No. ___.“
 • Kilder og bidragsydere: «Dette projekt er delvist finansieret af Innovationsfonden under fil nr ___ . »

Alle kan efter behov benytte sig af følgende faktabokse om Fonden:

Innovationsfonden
Innovationsfonden investerer i udviklingen af ny viden og teknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden har fokus på at understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder.

Innovation Fund Denmark
Innovation Fund Denmark invests in the development of new knowledge and technology creating growth and employment in Denmark. The Fund focuses on societal challenges, strengthens research and increases innovation commitment within private companies.

Kontakt altid gerne Innovationsfonden, hvis der er spørgsmål til ovenstående.

Kontakt
Presse- og mediechef Thomas Bjerre, thomas.bjerre@innofond.dk, tlf. 6190 5019
Kommunikationschef Pernille Rypepernille.rype@innofond.dk, tlf.6190 5060

Nyhedsbreve
2017
2016
Contact
Address and phone number

Innovationsfonden, Østergade 26 A, 4. sal, DK – 1100 København K

Main number: Phone: 6190 5000 (9.00-15.00), e-mail: kontakt@innofond.dk 

EAN: 5798000432864, CVR: 29035695