17 nye anbefalinger skal styrke dansk life science

Regeringen vil forbedre rammevilkårene, så life science sektoren fortsat kan skabe vækst, udvikle nye innovative behandlingsmuligheder, styrke forskning og innovation og øge eksporten.

April 04, 2017

Formand for vækstteamet og administrerende direktør for Lundbeck, Kåre Schultz, mener, at dansk life science har potentiale til yderligere vækst, men også til at skabe bedre sundhed for patienter og udvikle nye innovative behandlingsmuligheder.

I kølvandet på disse ambitioner afslørede regeringens vækstteam for life science tidligere på ugen  17 anbefalinger til, hvordan dansk life science kan fortsætte de seneste års succesfulde vækstrater.  Sektorens betydning for dansk økonomi er vokset markant, og virksomhederne i sektoren for lægemidler og medicinsk udstyr skabte sidste år en omsætning på ca. 170 mia. kr. og en eksport på 107 mia. kr., hvilket er mere end en fordobling i vareeksporten siden 2009.   

Ud over øget velstand er målet for vækstteamets anbefalinger at bidrage til bedre livskvalitet for patienter gennem udvikling af nye og mere effektive behandlingsmuligheder.

Flere af vækstteamets anbefalinger handler om at løfte forskningsområdet. Bl.a. med flere ressourcer til offentlig forskning, bedre koordination af forskningen og øget forskningssamarbejde mellem det offentlige og private virksomheder.

- Anbefalingerne er et interessant bidrag til arbejdet med at fastholde dansk forsknings førerposition. Vi skal blive ved med at udvikle os, så vi ikke bliver kørt agterud af andre lande. Jeg glæder mig derfor til at gå anbefalingerne mere detaljeret igennem, siger Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Forskning
1) Danmark skal afsætte flere ressourcer og målrette den offentlige forskning samt øge den private forskning, som er grundlaget for innovation i dansk life science. Samtidig skal uddannelse af højtkvalificerede forskere til den private og offentlige sektor styrkes. 

Klinisk forskning
2) Koordination af klinisk forskning i Danmark samles ét sted under det nuværende NEXT samarbejde, der udvides til en landsdækkende organisation omfattende alle kliniske områder. Det nye NEXT 2.0 forankres mellem stat, regioner og virksomheder, og mulighederne for klinisk forskning på hospitalerne styrkes.
3) Der skal arbejdes for at skabe rammerne for et transparent og tillidsfuldt offentligt-privat samarbejde mellem sundhedsvæsen og virksomheder.

Sundheds-it og sundhedsdata
4) It- og sundhedsdata skal kunne anvendes sikkert til at udvikle og forske i nye og innovative behandlingsformer og medvirke til et bedre, sikrere og mere sammenhængende sundhedsvæsen. 

Godkendelse, mærkning og overvågning
5)
Lægemiddelstyrelsen styrkes, så den kommer i den absolutte europæiske top.
6) Der skal være flere notified bodies (organer som certificerer medicinsk udstyr) i Danmark med relevant kompetence af høj kvalitet for at imødekomme efterspørgslen.
7) Danmark skal være forgangsland inden for personlig sundhedsteknologi (PST).

Kvalificeret arbejdskraft
8) Det danske uddannelsessystem skal organiseres, så det i højere grad er i stand til at levere medarbejdere i verdensklasse med de rette kompetencer til hele værdikæden i den danske life science industri.
9) Dansk life science er global – og vilkårene for tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter og kvalificeret arbejdskraft skal være i den europæiske top.

Kommercialisering af forskning
10) Der skal sættes øget fokus på entreprenørskab og innovation i life science forsknings- og uddannelsesmiljøerne, og vilkårene herfor skal forbedres.
11) Der skal banes vej for flere life science virksomheder gennem bedre adgang til tidlig finansiering.

I rapporten anbefales det, at der skal banes vej for flere life science virksomheder gennem bedre adgang til tidlig finansiering. Konkret foreslås det, at:

  • der bør etableres en pulje med midler til proof of concept-projekter på life science området, som kan ansøges af universiteterne. Udmøntningen af midlerne skal ske efter sagkyndig vurdering af ansøgningerne og kan med fordel henlægges til Innovationsfonden. Projektbevillingerne bør ikke være underlagt krav om overhead
  • Innovationsfondens bevillinger bør genoprettes på 2015-niveau. En væsentlig del af de tilførte midler skal øremærkes til medico- og lægemiddelforskning og -udvikling. Midlerne skal gives som grants til universitetsgrupper og til virksomheder med innovative projekter  
  • Innovationsfonden bør tilbyde mere attraktive vilkår for soft funding til start-ups. Der bør stilles lavere krav til egenfinansiering i den udstrækning, det er muligt inden for statsstøttereglerne.

Kapital
12) Danske life science virksomheders muligheder for at tiltrække kapital skal styrkes.
13) Skatteincitamenterne for forskningstunge virksomheder og for investorer skal forbedres.

Produktion  
14) Life science virksomheder skal have gode rammer for produktion i Danmark med forskning og udvikling som fundament.

Et smidigt og innovationsfremmende hjemmemarked
15) Der skal fortsat arbejdes for at understøtte et smidigt, stabilt, rationelt og innovationsfremmende hjemmemarked, der kan fungere som et internationalt udstillingsvindue. 

Internationalisering
16) Der skal udarbejdes en national eksportstrategi for life science, og denne skal understøttes med ny finansiering øremærket til eksportfremmeaktiviteter med den målsætning, at eksporten af danske life science løsninger fordobles frem mod 2025. Herudover skal der udarbejdes en handlingsplan, som skal danne grundlag for en øget indsats for målrettet tiltrækning af udenlandske investeringer til den danske life science klynge.  

Opfølgning på vækstteamets anbefalinger
17)
Der skal på baggrund af vækstteamets anbefalinger udarbejdes en vækstplan for life science samt etableres et permanent life science kontor med reference til erhvervsministeren

De 17 anbefalinger