Grand Solutions

Innovation Fund Denmark invests in the best research and innovation projects with the potential to create knowledge, growth and employment in Denmark.
 

Grand Solutions thematic calls, winter 2019

With Grand Solutions, Innovation Fund Denmark (IFD) wants through the Grand Solutions calls to invest in ambitious innovation projects with excellent science and strategic research that contributes to create new and tangible solutions to important societal challenges and creates value for Denmark. The FORSK2025 catalogue is the basis and guide for the thematic calls.

Four new Grand Solutions calls – application deadline Tuesday, 20 August 2019 at 12:00 CET

Innovation Fund Denmark (IFD) invests in ambitious and targeted strategic research and innovation projects that creates new solutions, technologies and valuable new knowledge.

We offer simple, fast and effective application processes and we actively support the progress of the projects and the partners through targeted guidance with great focus on the value creating results.

We are happy to provide general advice up to the application deadline as well as specific feedback following the assessment process.

With a substantiated project application for Grand Solutions you can create growth and employment in Denmark as well as contribute specifically to solve major societal challenges.

IFD is willing to share a risk with the project partners, when the knowledge level, value creation, project efficiency and implementation of results is correspondingly high.

Selected projects are invited to interviews taking place in October 2019. Applications not invited for interviews and thereby rejected will be notified at the end of September. Final decision on the application is notified at the end of November 2019 with project start in Q1 2020.

We look forward to receiving your application.

Open Call Grand Solutions g-s
Digital technologies to boost competence levels Grand Solutions g-s
Advice and guidance
FAQ
01
Hvad er Innovation?

Innovationsfonden definerer innovation som processen, der gennem realisering af nye idéer i praksis skaber værdi fra viden. Det er essentielt at idéerne får en faktisk anvendelse, og projekter, der udelukkende skaber ny viden er derfor ikke umiddelbart innovationsprojekter.

Innovationsfonden kan investere i projekter placeret i hele værdikæden. Opdelingen mellem grundforskning, strategisk forskning og anvendt forskning kan i praksis være svær, men Innovationsfonden investerer i forskning og udvikling, der skaber værdi og som skal implementeres i samfundet på kort eller længere sigt. Det er vigtigt at resultaterne implementeres enten hos partnerne eller en defineret aftager, og Innovationsfonden lægger derfor vægt på at der i projektet er en klar implementeringsstrategi samt at aftageren spiller en væsentlig rolle i projektet.

Eksempler på konkret værdiskabelse er angivet i de specifikke tematiske og i det åbne opslag.

02
Q: Hvad er succesraten for Grand Solutions?

A: Det varierer en del fra år til år og mellem de enkelte opslag. Succesraten baseret på ansøgningsantal er cirka 10-20%

03
Er ”Åbent Opslag” åbent for alle typer innovationsprojekter?

Alle typer innovationsprojekter er velkomne, men man skal være opmærksom på, at kravet om kvalitet, konkret værdiskabelse, effektivitet og sandsynlighed for implementering er afgørende. Åbent opslag dækker fagligt bredere end de tematiske opslag. Alle projektansøgninger konkurrerer op mod hinanden og der er ingen faglige præferencer. Innovationsfondens bestyrelse vælger de projekter, der samlet giver en optimalt afbalanceret investeringsportefølje med hensyn til investerings størrelse, værdiskabelse, risici og placering på innovationsværdikæden.

04
Hvem bestemmer størrelsen af puljen for de enkelte temaer?

Investeringsrammen og temaerne er i de fleste tilfælde politisk besluttet, og fastlægges typisk endeligt i forbindelse med finansloven. Derfor kan opslagsteksten og den endelige ramme først offentliggøres, når der forelægger et politisk forlig. Innovationsfonden vil tilstræbe, at kunne offentliggøre foreløbige opslagstekster eller temaer så tidligt som muligt. Herudover kan bestyrelsen afsætte midler til specifikke indsatsområder. 

05
Kan fonden investere i rene forskningsprojekter, der ikke har virksomheder eller andre aftagere med?

Vi lægger meget vægt på, at projekterne ikke stopper, når vores investering ender. Vi vil gerne have, at projekterne leder til værdiskabelse for Danmark. Dette sikres lettest ved at projektets aftager er en integreret del af projektet. For mere information se svaret for spørgsmålet ”Hvad er Innovation?”  

06
Hvad er Innovationsfondens foretrukne projekt styrings model (governance structure) for Innovationsprojekter?

Først of fremmest skal projektets styrings model (governance structure) og organisationen være afbalanceret og afspejle projektets udfordringer, kompleksitet, budget og størrelse. Det anbefales, at styregruppen som er projektets bestyrelse og har den strategiske ledelse, har repræsentanter fra de væsentligste partnere og dem, der får glæde af værdiskabelsen. Desuden skal medlemmerne have tilstrækkeligt beslutningskraft til at kunne løse for eksempel ressource konflikter i projektet. Det er vigtigt at styregruppens medlemmer ikke er en del af den daglige drift.

Projektlederen er projektets direktør og sørger for den daglige taktiske ledelse både opad og nedad og kommunikation med alle interessenter. Innovationsfonden lægger stor vægt på projektlederens kvalifikationer for effektiv ledelse af mennesker og håndtering af interessenter.

Det anbefales, at projektadministrator kommer fra den finansielt mest stabile partner, for eksempel universitet eller GTS institut, og ikke fra f.eks. en SMV.

07
Din ansøgning

ER DET KORREKT, AT MAN KAN FÅ ET HURTIGT NEGATIVT SVAR TILBAGE PÅ SIN ANSØGNING?
Dette er korrekt. Innovationsfonden vil tilstræbe, at kunne give et hurtigt svar tilbage, hvis bestyrelsen har afvist en ansøgning - også indenfor 100 dage fra ansøgningsfristen. Dette er i overensstemmelse med mange ansøgeres ønsker om hurtig sagsbehandling, så ansøger og projektgruppen ikke spilder tiden og kan komme videre med en bedre ansøgning og/eller projekt.

VI HAR TIDLIGERE FÅET AFSLAG PÅ EN ANSØGNING; KAN VI SØGE IGEN ELLER FÅR MAN KARANTÆNE FRA GRAND SOLUTIONS PROGRAMMET
Hvis projektet bliver forbedret, er det altid muligt at ansøge igen. Innovationsfonden har ingen karantæne periode for afviste ansøgninger eller ansøgere.

Nej, man er velkommen til at indsende en ny og forbedret ansøgning på det samme eller et andet projekt, næste gang der er et Grand Solution opslag. Det er Innovationsfondens erfaring, at flere af vores bedste projekter har oplevet en tidligere afvisning og derefter er blevet forbedret og skærpet – også ofte efter en god dialog med Innovationsfondens medarbejdere.

ER DET EN FORDEL HVIS DET ER ET UNIVERSITET ELLER EN VIRKSOMHED, DER ER ANSØGER
Det har ingen betydning, hvem der er ansøger. Det er hele projektet, inklusiv partnernes kvalifikationer, motivation og bidrag, der bliver vurderet af bestyrelsen. Det er dog vigtigt at aftageren spiller en væsentlig rolle i projektet.

SKAL PROJEKTANSØGER OG PROJEKTLEDER VÆRE DEN SAMME PERSON?
Der behøver ikke at være sammenfald. Det er vigtigt, at projektleder har erfaring og kvalifikationer og tiden til det specifikke projekt.

”JEG HAR INDSENDT ANSØGNINGS BLANKETTEN PÅ E-GRANT, MEN IKKE MODTAGET EN PDF FIL MED DEN SAMLEDE ANSØGNING – NU ER JEG USIKKER PÅ OM I HAR REGISTRERET MIN INDSENDELSE?”
Efter at man har kontrolleret sin ansøgning, kan man vælge at få tilsendt kladden som Pdf-fil. Når man endelig godkender og indsender (Submit) ansøgning, bliver den registreret med et tidskode-stempel med det samme.

Efter ansøgningsblanketten er godkendt og indsendt på e-grant, dannes der en samlet PDF fil. Dette kan tage flere minutter. Meget tæt på ansøgningsdeadline, hvor det er meget aktivitet, kan det tage op til en time.

Efterfølgende vil den indsendte ansøgning kunne læses på e-grant. Der vil også være mulighed for at få den tilsendt på e-mail. Ansøgningen kan genåbnes frem til deadline, men man skal huske at indsende den sidste version.

Vejledning til e-grant: https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovati…

”HVAD ER KRAVET TIL SOFTWARE FOR AT INDSENDE EN ANSØGNING?”
Når ansøgningsblanketten og projektbudgetarket skal uploades via e-grant anbefales det at anvende en Windows-baseret pc, som har en nyere version af browseren Microsoft Internet Explorer og programmet Microsoft Excel.
Andre typer software og styresystemer kan muligvis virke helt eller delvist, men anbefales ikke at anvende dem.

Tekniske spørgsmål omkring e-grant:
Telefontid kl. 9 - 12: Tlf: 33929190
Mail: support.e-grant@fi.dk

08
Hvordan er bedømmelses-processen for ansøgningerne?  

Ansøgninger vurderes med afsæt i kriterierne som beskrevet i retningslinjerne. Bestyrelsen beslutter hvilke ansøgninger, der sendes i peer review og inviteres til interview hos Innovationsfonden. De indkomne peer reviews sendes i partshøring hos ansøger via projektets kontaktperson.

På baggrund af en samlet vurdering bestående af interne vurderinger, vurderinger fra peers, eventuelle partshøringssvar og projektinterview med ansøger træffer bestyrelsen beslutning om hvilke ansøgninger, der bliver inviteret til investeringsforhandling.   

09
Hvis man bliver inviteret til et interview baseret på ens Grand Solution ansøgning, er det så til en stand-up pitch, som i ”Løvens hule”, ”Shark Tank” eller ”Dragons Den”?

Nej, det er et supplement til ansøgningen, ikke et TV show. Udvalgte ansøgere vil blive bedt om en kort introduktion af projektet på 15 minutter og derefter vil det være en konfidentiel samtale om projektet med innovationsfondens medarbejdere, ledelse, eksterne konsulenter og evt. bestyrelsesmedlemmer. Formålet med interview er at afklare eventuelle uklarheder i f.eks. mål, værdiskabelse og plan eller opdage yderligere potentialer. Interview formatet er valgt, for at spare ansøgers tid og mest effektivt at få et dækkende beslutningsgrundlag på den specifikke ansøgning.

10
Inviterer fonden kun projekter videre (f.eks til interview), der rammer opslagets krav præcist?

Det er vigtigt, at projekter forholder sig bedst muligt til det konkrete opslag. Samtidig har fonden sine tre overordnede vurderingskriterier, som fungerer uafhængigt af de konkrete opslag. I sidste ende baserer vurderingen sig som det vigtigste efter kvaliteten og potentialet for værdiskabelse.

11
Hvordan skelnes mellem ”Industriel forskning” og ”Eksperimentel udvikling”?

For Industriel forskning er fokus  på erhvervelse af ny viden mm. og for ”Eksperimentel udvikling” er fokus  på udnyttelse af eksisterende viden. EU’s definition af industriel forskning og eksperimentel udvikling er beskrevet i EU’s generelle gruppe-fritagelsesforordning: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&… (definitionerne i punkterne 85 og 86, artikel 2, side 25).

12
Vi er en Non-profit organisation, hvilken investeringsrate kan vi opnå?

Som udgangspunkt skal alle partnere (erhvervsorganisationer, interesseorganisationer samt organisationer og virksomheder) der udøver økonomiske aktiviteter, dvs. udbyder varer eller tjenester på et marked, anvende budgetreglerne for virksomheder i Danmark og udlandet under afsnit 3.4.1 i retningslinjerne, og herunder de maksimale investeringsgrader.

Såfremt en partner udøver ikke-økonomiske aktiviteter, har Innovationsfonden, efter en konkret vurdering, mulighed for at øge den maksimale investeringssats. Henvendelse herom skal ske i god tid inden ansøgningsfristen.

13
Hvornår vil projekter der opnår investering kunne starte?

Innovationsfondens investering er betinget af, at projektets parter indgår en investeringsaftale med fonden om projektets tilrettelæggelse senest 60 dage fra skriftlig invitation til investeringsforhandling. Projektet skal derefter være påbegyndt senest 60 dage efter investeringsaftalen mellem partnerne og Innovationsfonden er underskrevet af alle parter.

14
Kan Innovationsfonden bruge penge på udenlandske partnere

Ja. - Det vigtigste er, at projektet resultater kommer Danmark gavn. Her spiller international viden en meget stor og vigtigt rolle, og det er essentielt at der argumenteres for projektets formåen til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark

Contact
Contact information can be found on the page of the calls

Technical questions regarding e-grant
Phone hours: 9:00 - 12:00, phone: 3392 9190
Mail: support.e-grant@fi.dk
Technical support regarding e-grant

General questions regarding Grand Solutions

Peter Aadal Nielsen
Phone: 6190 5064, mail: peter.aadal.nielsen@innofond.dk

Thomas Mathiasen
Phone: 6190 5063, mail: Thomas.Mathiasen@innofond.dk

Lars Winther
Phone: 6190 5036, mail: Lars.Winther@innofond.dk

Main phone number to Innovation Fund Denmark
Phone: 6190 5000, Phone hours: 9:00 - 15:00

Additive Manufacturing Center – Danish AM community and Metal AM production Line providing High Volume / High Flexibility based on the Digital Twin 2018 - 2022 Region Hovedstaden Grand Solutions
Advanced Machine Learning for Automated Omni-Channel Support 2018 - 2020 Region Hovedstaden Grand Solutions
Biocontrol of post-weaning diarrhoea in piglets: a sustainable alternative to antibiotics and zinc oxide 2018 - 2022 Region Hovedstaden Grand Solutions
Bioencapsulation of Bioingredients 2018 - 2022 Region Hovedstaden Grand Solutions