Lukket for ansøgninger

Digital teknologi til kompetenceløft

Hvem?

Hvad?

Hvor meget?

Typisk varighed af Grand Solutions projekter: 2-5 år
Budget for "Digital teknologi til kompetenceløft" i 2019: ca. 30 mio. kr.

Innovationsfonden investerer i ambitiøse og målrettede strategiske forsknings- og innovationsprojekter, der skaber nye løsninger, teknologier og værdifuld ny viden. Innovationsfonden vil gerne dele en risiko med projektets partnere, når vidensniveau, værdiskabelse, projektet effektivitet og implementeringen af resultater er tilsvarende stor.

Danmark og resten af verden er midt i en hurtig digital og teknologisk omstilling af erhvervsliv og samfund. Med denne udvikling følger en forandring og udvikling af eksisterende og nye arbejdsfunktioner og arbejdskulturer. I takt hermed følger en forskydning af de færdigheder, som den enkelte skal besidde i fremtiden.

De største forandringer forventes at ske i de brancher, hvor de nedslidende, administrative og/eller rutineprægede jobfunktioner fylder mest, idet potentialet for f.eks. automatisering her vil være stort.

Der er således et stort behov for opkvalificering af arbejdskraften for at kunne udnytte de potentialer, de nye teknologiske muligheder tilbyder.

Teknologi og digitalisering kan øge produktiviteten og attraktiviteten i jobfunktioner, og sammen med en digital og teknologisk opkvalificering af uddannelserne vil de nødvendige arbejdskraftressourcer fremadrettet være sikret.  

Optimal udnyttelse af potentialerne forudsætter øgede krav til både lederes og medarbejderes teknologiske og digitale kompetencer og fleksibilitet, og der er stor mangel på disse.

Hvis Danmark skal være frontløber i den digitale og teknologiske omstilling, er der et behov for forskning og innovation inden for effektive digitale og teknologiske løsninger, der kan indgå i uddannelse, efteruddannelse og livslang læring og således give medarbejdere i den private og offentlige sektor det nødvendige digitale og teknologiske kompetenceløft – på kort og på lang sigt.

Formål
Med dette Grand Solutions opslag, Digital teknologi til kompetenceløft, adresserer Innovationsfonden direkte behovet for forskning,  innovation og implementering af nye teknologiske og digitale løsninger til effektiv uddannelse, efteruddannelse, kompetenceløft og livslang læring, der f.eks. kan højne produktiviteten, forbedre arbejdsmiljøet og skabe bæredygtig vækst og beskæftigelse.

Grand Solutions opslaget Digital teknologi til kompetenceløft søger at støtte videnbaserede og tværfaglige løsninger på konkrete problemstillinger og udfordringer i det danske samfund, der åbner for hidtil usete samfunds- og/eller markedsgevinster.

Investeringsstrategi
Innovationsfonden investerer i projekter på alle trin i forsknings- og innovationsværdikæden. Således investerer Innovationsfonden både i det gode projekt, der mangler de sidste trin for at kunne være klar til succesrig introduktion til markedet eller ibrugtagelse - eller i det tidlige strategiske forskningsprojekt, hvor en målrettet indsats og et samarbejde med de mest kompetente internationale og/eller danske partnere fra relevante fagområder er afgørende.

Innovationsfondens investeringer fører normalt ikke et projekt hele vejen gennem værdikæden. Det er derfor centralt, at projektets parter selv evner at løfte resultatet ud på markedet eller sikre ibrugtagelse - eller har aftagere, der kan investere i eller overtage projektet efter Innovationsfondens investeringsperiode.

Investeringsområder
Opslaget er rettet mod udvikling af digitale og teknologiske løsninger til tværfaglig uddannelse, efteruddannelse, kompetenceløft og livslang læring gennem innovativ anvendelse af kendte, eller udvikling af nye, digitale teknologier og automatisering i forbindelse med service-og tjenesteydelser, produktion og/eller processer inden for alle fagområder.

Ambitionen i projekterne skal være, at læring og øgede kompetencer skal øge produktiviteten og trivslen i jobfunktioner, forbedre arbejdsmiljøet eller på anden vis bidrage til en opkvalificering af relevante uddannelser.

Det forventes, at ansøger redegør præcist for de anvendte konkrete metoder i projektet, implementeringsstrategi og -metode og effektmåling. Dette kan f. eks. ske ved at beskrive inklusions/eksklusionskriterier, kontrolgrupper, statistisk styrkeberegning eller f.eks. substitutions- og effektivitetsgevinster.

Ikke-begrænsende eksempler på relevante kompetenceområder kan være: forskning, udvikling og validering af nye og/eller kendte digitale teknologier til brug i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning og uddannelse, udvikling og implementering af nye samarbejdsformer, incitamentsstrukturer, nye produktionsformer og/eller processer (eksempelvis additiv manufacturing, implementering af avancerede digitale teknologier, m.v.).

Der henvises til FORSK2025-kataloget for yderligere beskrivelse af de enkelte emner. Forskningen kan inddrage etiske og moralske aspekter af nye teknologier og metoder.

Forskningen og innovationen inden for Digital teknologi til kompetenceløft kan blandt andet understøtte FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling: 4 Kvalitetsuddannelse, 3 Sundhed og trivsel, 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst, 9 Industri, innovation og infrastruktur og 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Overordnede vurderingskriterier:

  • Kvalitet af forskning og innovation
  • Værdiskabelse i og efter projektperioden
  • Effektivitet i projektets udførelse
  • Implementering af projektets resultater

I forbindelse med ansøgninger til Grand Solution 2019 ”åbent opslag” forstås værdiskabelse bredt som målrettede aktiviteter, der leder til øget vækst og beskæftigelse gennem f.eks. udvikling af nye produkter og services, skabelsen af flere og mere intelligente arbejdspladser, øget produktivitet, færre samfundsomkostninger, reduceret ressourceforbrug eller reduceret miljøbelastning samt løsning af væsentlige samfundsproblemer.

Partnerne skal redegøre for den konkrete og gerne kvantitative værdiskabelse i projektet. Værdiskabelse skal ikke kun forstås som monetær værdi, men kan også være f.eks. forøget livskvalitet, renere miljø o.l. Det er ansøgers ansvar at redegøre for de forskellige typer af værdiskabelse.

Der vil fra Innovationsfondens side blive lagt stor vægt på, at projektet skaber målbar værdi for Danmark og det danske samfund. Projektet skal rumme et betydeligt potentiale og resultere i nye løsninger eller produkter, eksempelvis gennem udvikling og anvendelse af nye utraditionelle forretningsmodeller, metoder, smarte reguleringer eller lignende.

Specifikt vil ansøgningerne blive bedømt på projektets kvaliteter i forhold til forskning og innovation set globalt i forhold til et artikuleret eller latent behov, state-of-the-art, direkte konkurrerende eller nærliggende videnskabelige eller teknologiske løsninger, skalérbarhed af løsningen, tekniske, regulatoriske og markedsrisici, risikohåndtering i projektets plan og gennemførligheden af projektet. Desuden vil udviklingshastighed, effektiv anvendelse af investerede ressourcer, ledelsesmæssige og faglige kompetencer og den efterfølgende effektive implementering af projektets resultater nationalt og/eller globalt blive nøje vurderet. Værdiskabelsen i projektet vil blive vurderet i forhold til investeringens størrelse.

Ligeledes vil der blive lagt vægt på, at projektets aftagere og kerneinteressenter enten er med til at forme projektet, deltager i projektet eller på anden vis er direkte involveret i projektet, f.eks. via investering.

Ud over disse vurderingskriterier henvises til ”Retningslinjer for Grand Solutions 2019”.

Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Finanslov 2019.

Udvalgte projekter inviteres til interviews i oktober 2019. Projekter, der ikke inviteres til interview, får besked ultimo september. Endeligt svar på ansøgning vil være ultimo november 2019, med projektstart i 1. kvartal af 2020.

Download opslaget "Digital teknologi til kompetenceløft" (PDF)

Grand solutions
Kontakt

Scientific Officer Grith Bech-Nielsen
Tlf: 6190 5046
Email: Grith.bech-nielsen@innofond.dk

Senior Scientific Officer Michael Adsetts Edberg Hansen
Tlf: 6190 5037
Email: michael.hansen@innofond.dk

Program Officer Jakob Wedel
Tlf: 6190 5031
Email: jakob.wedel@innofond.dk

International coordinator Jens Peter Vittrup
Tlf: 6190 5023
Email: jakob.wedel@innofond.dk

Scientific Officer Børge Lindberg
Tlf: 6190 5012
Email: boerge.lindberg@innofond.dk

Scientific Officer Erik Bech Jakobsen
Tlf: 6190 5032
Email: erik.bech.jakobsen@innofond.dk