Fremtidens Samfund

Ansøgningsfrist

14. august 2018 - 12:00

Investeringer i ”Fremtidens Samfund” skal skabe værdi for Danmark og det danske samfund gennem nye innovative løsninger på de udfordringer, som samfundet står overfor. Innovationsfonden ønsker at understøtte social, miljømæssig og økonomisk værdiskabelse i samfundet og muliggøre national og global vækst. Samtidig ønsker fonden at bidrage til udvikling og omstilling af det danske samfund for at sikre et sammenhængende og velfungerende samfund.

Formål
Innovationsfondens formål med investeringer inden for ”Fremtidens Samfund” 2018-2020 er at investere i værdiskabende forsknings- og innovationsprojekter med betydeligt potentiale til at løse vigtige samfundsudfordringer.

Investeringsområder og temaspecifik strategi
I fondens investeringsstrategi, ”Fremtidens Samfund” 2018-2020, beskrives en række eksempler på udfordringer i samfundet og for borgerne. Disse er grupperet i fem hovedtemaer: 1. Sociale udfordringer i samfundet; 2. Arbejdsmarkedet og arbejdslivet; 3. Uddannelsesbehov og nye læringskrav; 4. Den offentlige sektor og innovative tiltag; 5. Forbrug og individualisering. Fonden imødeser ansøgninger, der ønsker at løse disse udfordringer på innovativ vis. Derfor prioriterer Innovationsfonden udfordringsdrevet, problembaseret og anvendelsesorienteret strategisk forskning, der ved hjælp af f.eks. nye metoder og teorier og altid i tæt samarbejde med de relevante parter for projektets problemstilling ønsker at gøre en forskel for samfundet.

De fem prioriterede temaer er ikke udtømmende, og der kan investeres i projekter med andre problemstillinger af aktuel karakter, hvor løsningerne er værdiskabende for projektets deltagere og for samfundet. Fonden prioriterer forskning, der er løsningsorienteret og tværdisciplinær og ser gerne projekter, der rummer offentlig-privat samarbejde og internationalisering. Det forventes, at relevante parter som brugere og andre aftagere inddrages i projektets aktiviteter og udvikling såvel som i mulige testforløb af resultater. Innovationsfonden investerer både i det gode projekt, der mangler de sidste trin for at kunne være klar til markedet, og i det tidlige strategiske forskningsprojekt, hvor en målrettet indsats og et samarbejde med de mest kompetente internationale og/eller danske partnere fra relevante fagområder er afgørende. Projekterne må gerne omfatte videnopbygning på områder, hvor der mangler et kvalificeret vidensgrundlag. Opslaget gælder optimalt projekter, hvor der både opnås konkrete effekter, og det kvalificerede vidensgrundlag testes i praksis, idet fonden ønsker, at resultaterne kan spredes med henblik på en bredere samfundsmæssig effekt.

For alle fem temaer gælder, at værdiskabelse forstås bredt som ny viden og/eller innovation, der med afsæt i afprøvede løsninger kan medvirke til at forbedre vilkårene for befolkningen og samfundet.

Desuden ønsker fonden, at projektets aftagere og kerneinteressenter så tidligt som muligt er med til at forme projektet. Det er yderligere væsentligt for fonden, at projektets partnere selv kan sikre anvendelse og løfte resultaterne videre eller har aftagere, der kan investere i eller overtage projektet efter Innovationsfondens investeringsperiode.  

Vurderingskriterier

De overordnede vurderingskriterier er:

  • Kvalitet af forskning og innovation
  • Værdiskabelse
  • Effektivitet og implementering

I forbindelse med ansøgninger til Grand Solution 2018 forstås værdiskabelse bredt som målrettede aktiviteter, der leder til øget vækst og beskæftigelse gennem f.eks. udvikling af nye produkter og services, skabelsen af flere og mere intelligente arbejdspladser, øget produktivitet, færre samfundsomkostninger, reduceret ressourceforbrug eller reduceret miljøbelastning samt løsning af væsentlige samfundsproblemer.

Udover disse vurderingskriterier henvises til ”Retningslinjer for Grand Solutions 2018”.

 

 

Denne søgemulighed hører under

Grand Solutions 2018

  • Opslag 2018: Fremtidens Samfund
  • Ansøgningsfrist: 14. august 2018, kl. 12:00
  • Grand Solutions: Typisk varighed er 2-5 år
  • Budgettet er i 2018 på 30 mio. kr.

Råd og vejledning

Kontakt

Bettina Hauge
Tlf: 6190 5006
Email: Bettina.hauge@innofond.dk

Klaus Rosenfeldt Jakobsen
Tlf: 6190 5041
Email: Klaus.jakobsen@innofond.dk

Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Finanslov 2018, Aftale om fordeling af forskningsreserven 2018, FORSK2025 og Innovationsfondens investeringsstrategi ”Fremtidens Samfund” 2018-2020.