Bilag: Eurostars, ECSEL m.v.

På denne side kan du finde dokumenter til nye og igangværende Eurostars, AAL, QuantERA og ECSEL projekter. 

Dokumenterne skal anvendes af de danske projektdeltagere ved rapportering til Innovationsfonden.

Rapporteringskrav
Bilag 1 til 3.
 Indledende dokumenter som skal indsendes sammen med en underskrevet konsortieaftale før projektstart
Bilag 4. Faglig rapport, skal indsendes hvert halve år
Bilag 5. Revisionsrapport med revisionsinstruks skal indsendes årligt
Bilag 6. Økonomirapport kan indsendes hvert kvartal eller hvert halve år.

Tilskud er som hovedregel ekskl. moms, og budgetter og regnskab skal derfor opgøres uden moms.

Projekter godkendt før marts 2015: Løn opgøres som antallet af anvendte timer x en timesats på 600 kr. for virksomheder og universiteter. Timesatsen er incl. alle overheads. GTS-institutter kan opgøre timesatsen i overensstemmelse med retningslinierne for godkendt teknologisk service i Danmark.
Projekter godkendt efter marts 2015:

  • Løn til virksomheder opgøres som antallet af anvendte timer x en timesats på 750 kr. inkl. overhead. Offentlige institutioner og GTS institutter afregnes efter faktiske lønomkostninger x en institutionsspecifik overheads sats.
  • Rejseudgifter for egne medarbejdere opgøres på grundlag af betalte fakturaer. Kørsel i egen bil opgøres efter statens regler.
  • Konsulentudgifter (”subcontracting”) opgøres på grundlag af betalte fakturaer for eksterne konsulent- og serviceydelser, som er nødvendige for projektets gennemførelse. Der tages udgangspunkt i, at ydelserne er købt til markedspris. Hvis ydelsen købes hos en leverandør, som ansøger er gruppe- eller koncernforbundet med, skal prisen opgøres som intern omkostning.
  • Der kan budgetteres med køb af kontorhold og udstyr på op til 40.000 kr. pr. dansk deltager. Beløbet dækker hele projektperioden.
  • Formidling/videnspredning, f.eks. produktion af foldere og andet informationsmateriale, hjemmesider mv., opgøres på grundlag af betalte fakturaer. Interne løn- og rejseomkostninger i forbindelse med resultatformidling og videnspredning anføres under punkt 1 og 2 ovenfor.
  • Andre større udgifter sker efter godkendelse i Innovationsfonden (Se budgetskema)