deeproot

Hvedegræs – en kommende afgrøde, der kan lagre CO2 i jorden

Periode
2021-2026
Innovationsfonden
19,8 mio. kr.
Samlet budget
28,4 mio. kr.

DEEPROOTS er et nyt forskningsprojekt, der sætter fart på udviklingen af en ny flerårig kornsort. Det skal hjælpe med at mindske atmosfærens indhold af kuldioxid fordi planten kan øge lagringen af organisk kulstof i jorden. Innovationsfonden investerer næsten 20 mio. kr. i projektet.

Landbruget bidrager med ca. 20 procent af de samlede danske udledninger af drivhusgasser. Al dyrkning af korn baserer sig i dag på enårige græsser, hvis evne til at binde og lagre atmosfærisk kulstof i jorden er begrænset. Flerårige græsser har et vedvarende og dybt rodnet, der binder store mængder kulstof, men deres udbytter er endnu for små til at kunne erstatte enårige kornsorter.

Hvede er et eksempel på en enårig kornsort, hvor jorden skal pløjes hvert år, så der kan plantes nye hvedeplanter. Det betyder, at planten aldrig når at udvikle et stærkt og dybt rodnet. Desuden frigives kulstoffet i rødderne og mulden let til atmosfæren, når jorden vendes i forbindelse med pløjning.

De enårige hvedesorter som bruges i landbruget i dag, holder godt fast på deres frø (korn), så de kan høstes om efteråret. Til gengæld kan de ikke reproducere sig selv, så når planten dør efter et år, er den afhængig af, at landmanden sår nye frø på marken. Vild hvedegræs smider derimod hurtigt frø, og kan let reproducere sig selv på stedet. Dermed kan planterne udvikle store dybe rodnet, helt op til fire meter.

Målsætningen for DEEPROOTS er en ny afgrøde baseret på hvedegræs (Thinopyrum intermedium). Det skal være en afgrøde der stadig har evnen til at holde på størstedelen af kornet frem til høst, men derefter ikke behøver at blive sået igen. Lykkes det, har man en ny flerårig afgrøde.

Det vil begrænse landbrugets emissioner af drivhusgasser, og samtidig vil den flerårige kornsort med sit dybe rodnet kunne udnytte jordens næringsstoffer og vand mere effektivt. Det vil bidrage til at fremtidssikre bæredygtigt og klimavenligt dansk jordbrug.

DEEPROOTS baserer sig på  traditionel forædling, der foregår i Carlsbergs regi, og Københavns Universitet bidrager til projektet ved at levere viden, der accelererer forædlingsprocessen.

- Det er en udfordring, for hvedegræsser er kendetegnet ved, at de har tre kopier af hver af deres gener, der styrer den samme egenskab, så forædlingen skal adressere flere steder i arvemassen, forklarer professor Michael Broberg Palmgren, Københavns Universitet.

- Flerårige korntyper giver en række store fordele, ikke kun for miljø og klima, men også for landmænd og forbrugere. Projektet indgår sammen med Crops For the Future, som en naturlig del af Carlsbergs Together Towards ZERO program, der har til formål at udvikle bæredygtige løsninger på langsigtede globale udfordringer som klimaforandringer, vandknaphed og folkesundhed, udtaler Vice President for Carlsberg Laboratorium, Birgitte Skadhauge.

Med en flerårig kornsort vil kulstoflagring i jorden forøges med mere end 100% per år, hvilket svarer til ca. 1 ton organisk kulstof/ha (svarende til 3.67 tons atmosfærisk CO2). Andre fordele vil være et stærkt formindsket behov for jordbehandling (pløjning), og det vil minimere jorderosion (med CO2 frigørelse som konsekvens). Desuden vil næringsstofudnyttelsen øges, og alle disse aspekter vil samlet set reducere forbruget af fossile brændstoffer. Det anslås, at et fremtidig scenario, hvor 30% enårige cerealier udskiftes med hvedegræs, vil reducere landbrugets kulstofaftryk med ca.10%.

DEEPROOTS ledes af Carlsberg Laboratorium og er et nyt samarbejde mellem Carlsberg Laboratorium og Michael Broberg Palmgren, Københavns Universitet. Innovationsfonden har netop støttet DEEPROOTS med 19,8 millioner kroner og projektet er igangsat den 15. april 2021.

Om partnerne

Carlsberg Laboratorium har lang erfaring i at udvikle og forædle nye egenskaber for at øge kvaliteten af bæredygtig og klimatolerant maltbyg. Til dette arbejde er udviklet en særdeles effektiv metode til identifikation af sjældne genetiske varianter i store populationer af planter. Denne viden og teknologi udnyttes i projektet.

Michael Broberg Palmgrens gruppe, Københavns Universitet har udført banebrydende forskning og identificeret gener i Thinopyrum intermedium, som er forædlingsmål, der skal lede til accelereret udvikling af nye hvedegræssorter med bedre agronomiske egenskaber, kvalitet og større kerneudbytte.

Kontakt

Birgitte Skadhauge, Vice President, Carlsberg Laboratorium
Tlf.: +45 3327 5319, E-mail: Birgitte.Skadhauge@carlsberg.com

Michael B. Palmgren, Professor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet
Tlf: +45 3533 2592, E-mail: palmgren@plen.ku.dk

Jens Bomholt, presse- og medichef, Innovationsfonden
Tlf: 61 90 50 45, Mail: jens.bomholt@innofond.dk