Globus

Innovationsfonden vedtager første flerårige investeringsplan for internationale programmer

Innovationsfondens bestyrelse har vedtaget en ny international strategi og en flerårig strategisk investeringsplan for internationalt samarbejde. Planen vil være ledende for udvælgelsen af de internationale programmer, fonden engagerer sig i og sikre øget transparens for og dialog med fondens interessenter.

Internationalt samarbejde er af særlig interesse for et lille land som Danmark. Globalt samarbejde, netværk og viden er afgørende for, at danske forskere, virksomheder og iværksættere kan udvikle banebrydende innovative løsninger, som verden har brug for, og som skaber værdi for Danmark. Det er Innovationsfondens deltagelse i internationale programmer i høj grad med til at understøtte.

Med en ny flerårig investeringsplan for internationale programmer sætter fonden en strategisk retning for det internationale engagement. Den flerårige investeringsplan er baseret på fondens Internationale Strategi 2022-2025 og afspejler fondens ønske om at styrke danske forskere, virksomheder og iværksætteres mulighed for at opnå international succes og udvikle ny viden i samarbejde med de bedste internationale forskere og videns tunge virksomheder.

Et stabilt og balanceret engagement

Den flerårige investeringsplan sætter rammerne for fondens internationale engagement, herunder det budget fonden forventer at kunne afsætte til internationalt programsamarbejde.

Fondens udvælgelse af programmer og fordeling af midler på programmer indfrier de krav til blandt andet geografisk og tematisk dækning samt ansøgertyper, som fondens lovgivningsmæssige rammer foreskriver (Lov om Danmarks Innovationsfond samt Finansloven).

Det betyder, at Innovationsfonden sikrer et internationalt engagement med globalt sigte, et stærkt fokus på grøn omstilling, men også et engagement i relevante programmer inden for sundhed og nye teknologier.  Prioriteringen sikrer endvidere dansk deltagelse i programmer, der er særligt relevante for danske universiteter, men også programmer der er attraktive for andre offentlige institutioner samt store og små virksomheder.

Med den flerårige investeringsplan vil Innovationsfonden fortsætte med at deltage i de overordnede internationale programmer under EU’s Horizon Europe rammeprogram for forskning og innovation (inkl. Eurostars), bilaterale samarbejder med USA, Indien og Kina, EUREKA og nordiske programmer. Hovedvægten er på EU’s Horizon Europe program. Da de fire overordnede programmer varierer i forhold til geografisk og tematisk dækning samt ansøgertyper, udgør Innovationsfondens deltagelse et balanceret engagement på flere centrale parametre.

Innovationsfonden ønsker et stærk internationalt engagement og vil stræbe efter at have en stabil budgetallokering på 200 mio. kr. årligt til internationale programmer. Med udgangspunkt i det årlige budget på 200 mio. kr. er der med den flerårige investeringsplan besluttet en relativ fordeling af budgettet på ca. 70-75 pct. til Horizon Europe, 10-15 pct. til bilaterale samarbejder, 10-15 pct. til EUREKA og 5 pct. til nordiske programmer.

Yderligere information, herunder om de specifikke programmer og partnerskaber, Innovationsfonden vil deltage i, fremgår af linket til den flerårige investeringsplan for internationale programmer nederst på siden.

En transparent og fleksibel proces

Den aktuelle flerårige investeringsplan for internationale programmer er Innovationsfondens første af slagsen. Den flerårige investeringsplan vil årligt blive revideret af fondens bestyrelse efter dialog med fondens interessenter, så der kan tages hensyn til opsamlede erfaringer, nye initiativer og ikke mindst fondens årlige finanslovsbevilling.

Med planen sikres også en øget transparens for fondens interessenter. Det vil ske med offentliggørelse af den første flerårige investeringsplan og i de kommende år gennem høringer af centrale aktører forud for de årlige drøftelser i bestyrelsen. Innovationsfonden vægter transparente og inddragende processer højt og vil fortsat arbejde på at styrke denne tilgang fremover. 

Læs Innovationsfonden nye flerårige investeringsplan for internationale programmer her.