FAQ - Grand Solutions

Få svar på de mest stillede spørgsmål inden du skriver din ansøgning.

Senest opdateret 19.02.2018

Q: Hvad er succesraten for Grand Solutions?
A:
Det varierer en del fra år til år og mellem de enkelte opslag. Succesraten baseret på ansøgningsantal er cirka 10-20%

Q: Hvor mange kommer til Interview?
A:
Det kommer an på antal ansøgere og rammen for det pågældende opslag. Projekter, der bliver inviteret til interview, er generelt af høj kvalitet. Vi forventer, at dem der bliver inviteret til interview har en succesrate på cirka 40-50 %. Dvs. bliver man inviteret, er der forventeligt store chancer for at opnår en investering fra Innovationsfonden. 

Q: Hvad er Innovation?
A:
Innovationsfonden definerer innovation som processen, der gennem realisering af nye idéer i praksis skaber værdi fra viden. Det er essentielt at idéerne får en faktisk anvendelse, og projekter, der udelukkende skaber ny viden er derfor ikke umiddelbart innovationsprojekter.

Innovationsfonden kan investere i projekter placeret i hele værdikæden. Opdelingen mellem grundforskning, strategisk forskning og anvendt forskning kan i praksis være svær, men Innovationsfonden investerer i forskning og udvikling, der skaber værdi og som skal implementeres i samfundet på kort eller længere sigt. Det er vigtigt at resultaterne implementeres enten hos partnerne eller en defineret aftager, og Innovationsfonden lægger derfor vægt på at der i projektet er en klar implementeringsstrategi samt at aftageren spiller en væsentlig rolle i projektet.

Eksempler på konkret værdiskabelse er angivet i de specifikke tematiske og i det åbne opslag.

Q: Er ”Åbent Opslag” åbent for alle typer innovationsprojekter?
A:
Alle typer innovations projekter er velkomne, men man skal være opmærksom på, at kravet om kvalitet, konkret værdiskabelse, effektivitet og sandsynlighed for implementering er afgørende. Åbent opslag dækker fagligt bredere end de tematiske opslag. Alle projektansøgninger konkurrerer op mod hinanden og der er ingen faglige præferencer. Innovationsfondens bestyrelse vælger de projekter, der samlet giver en optimalt afbalanceret investeringsportefølje med hensyn til investerings størrelse, værdiskabelse, risici og placering på innovationsværdikæden.

Q: Hvad er forskellen på de Tematiske og Åbne opslag?
A:
Som udgangspunkt konkurrerer projekter ansøgt indenfor et specifikt fagligt tema kun mod hinanden og i henhold til det fagspecifikke tema opslag. Hvert tema skal derfor opfattes som en pulje bestemt politisk. Innovationsfonden vil dog altid sikre, at kravet om kvalitet, konkret værdiskabelse, effektivitet og sandsynlighed for implementering stadig gælder på tværs af de enkelte temaer.

I det åbne opslag konkurrerer alle projektansøgninger med hinanden uanset fag, indenfor den samlede ramme.

Q: Hvad er ændret i forhold til tidligere runder?
A: Ansøgningsprocessen finder sted i én fase ligesom i 2017, hvilket betyder, at ansøgningen skal fokusere på både projektets værdiskabelse og gennemførelse. Da værdiskabelse og gennemførelse er særlig vigtigt for fonden, skal ansøgningen tydeligt vise, hvor værdiskabelsen ligger, samt hvordan den måles og sikres.

Ansøgningsskemaet for Grand Solution 2018 ligne skemaet fra 2017, men give mere plads til beskrivelse af projektets anvendte metoder og inkludere mere brugervenligt projektbudgetskema med et reduceret antal data indtastninger.  Desuden er den totale tekstlængde i ansøgningen reduceret en anelse og der er inkluderet et ”pitch-summary”, der er en hjælp til ansøger til at beskrive innovationsprojektet skarpere - og specielt tydeliggøre innovationens kvalitet, behov, værdiskabelse og implementering.

Q: Hvordan er bedømmelses-processen for ansøgningerne?  
A: Ansøgninger vurderes med afsæt i kriterierne som beskrevet i retningslinjerne. Bestyrelsen beslutter hvilke ansøgninger, der sendes i peer review og inviteres til interview hos Innovationsfonden. De indkomne peer reviews sendes i partshøring hos ansøger via projektets kontaktperson.

På baggrund af en samlet vurdering bestående af interne vurderinger, vurderinger fra peers, eventuelle partshøringssvar og projektinterview med ansøger træffer bestyrelsen beslutning om hvilke ansøgninger, der bliver inviteret til investeringsforhandling.   

Q: Hvem læser min ansøgning og vil alle ansøgninger blive vurderet af en international peer?
A: Medarbejdere, ledelse, bestyrelse og forskningsfaglige eksperter vil kunne blive inddraget i vurderingen af ansøgningen. Alle ansøgninger bliver vurderet af minimum to af fondens medarbejdere og mindst bestyrelsesmedlem. De øvrige bestyrelsesmedlemmer har adgang til at læse ansøgningen, vurderinger samt øvrigt sagsmateriale.

Derudover sendes ansøgninger til peer review. Fonden sender alle peer review i partshøring hos ansøger, hvor der er mulighed for at kommentere peer review.

Q: Hvis man bliver inviteret til et interview baseret på ens Grand Solution ansøgning, er det så til en stand-up pitch, som i ”Løvens hule”, ”Shark Tank” eller ”Dragons Den”?
A: Nej, det er et supplement til ansøgningen, ikke et TV show. Udvalgte ansøgere vil blive bedt om en kort introduktion af projektet på 15 minutter og derefter vil det være en konfidentiel samtale om projektet med innovationsfondens medarbejdere, ledelse, eksterne konsulenter og evt. bestyrelsesmedlemmer. Formålet med interview er at afklare eventuelle uklarheder i f.eks. mål, værdiskabelse og plan eller opdage yderligere potentialer. Interview formatet er valgt, for at spare ansøgers tid og mest effektivt at få et dækkende beslutningsgrundlag på den specifikke ansøgning.

Q. Hvad er Innovationsfondens foretrukne projekt styrings model (governance structure) for Innovationsprojekter?
A: Først of fremmest skal projektets styrings model (governance structure) og organisationen være afbalanceret og afspejle projektets udfordringer, kompleksitet, budget og størrelse. Det anbefales, at styregruppen som er projektets bestyrelse og har den strategiske ledelse, har repræsentanter fra de væsentligste partnere og dem, der får glæde af værdiskabelsen. Desuden skal medlemmerne have tilstrækkeligt beslutningskraft til at kunne løse for eksempel ressource konflikter i projektet. Det er vigtigt at styregruppens medlemmer ikke er en del af den daglige drift.

Projektlederen er projektets direktør og sørger for den daglige taktiske ledelse både opad og nedad og kommunikation med alle interessenter. Innovationsfonden lægger stor vægt på projektlederens kvalifikationer for effektiv ledelse af mennesker og håndtering af interessenter.

Det anbefales, at projektadministrator kommer fra den finansielt mest stabile partner, for eksempel universitet eller GTS institut, og ikke fra f.eks. en SMV.

Q: Kan fonden investere i rene forskningsprojekter, der ikke har virksomheder eller andre aftagere med?
A: Vi lægger meget vægt på, at projekterne ikke stopper, når vores investering ender. Vi vil gerne have, at projekterne leder til værdiskabelse for Danmark. Dette sikres lettest ved at projektets aftager er en integreret del af projektet. For mere information se svaret for spørgsmålet ”Hvad er Innovation?”  

Q: Inviterer fonden kun projekter videre (f.eks til interview), der rammer opslagets krav præcist?
A: Det er vigtigt, at projekter forholder sig bedst muligt til det konkrete opslag. Samtidig har fonden sine tre overordnede vurderingskriterier, som fungerer uafhængigt af de konkrete opslag. I sidste ende baserer vurderingen sig som det vigtigste efter kvaliteten og potentialet for værdiskabelse.

Q: Hvordan anføres medfinansiering fra ekstern side?
A: Ekstern finansiering beskrives i kommentarfeltet (Overview) i budgetskemaet.

Q: Hvordan indsætter jeg referencer i ansøgningen?
A: Det er muligt at indsætte referencer i Appendix A.

Q: Er det muligt / nødvendigt at medsende anbefalings breve til ansøgningen?
A: Generelt vil ”endorsement letters” eller anbefalings breve ikke indgå i evalueringsprocessen og det er derfor ikke nødvendigt at medsende et sådan. Evaluering af ansøgningen er baseret på indholdet af ansøgningen der vurderes med afsæt i kriterierne som beskrevet i retningslinjerne.

Q: Hvordan skelnes mellem ”Industriel forskning” og ”Eksperimentel udvikling”?
A: For Industriel forskning er fokus  på erhvervelse af ny viden mm. og for ”Eksperimentel udvikling” er fokus  på udnyttelse af eksisterende viden. EU’s definition af industriel forskning og eksperimentel udvikling er beskrevet i EU’s generelle gruppe-fritagelsesforordning: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&… (definitionerne i punkterne 85 og 86, artikel 2, side 25).

Q: Vi er en Non-profit organisation, hvilken investeringsrate kan vi opnå?
A: Som udgangspunkt skal alle partnere (erhvervsorganisationer, interesseorganisationer samt organisationer og virksomheder) der udøver økonomiske aktiviteter, dvs. udbyder varer eller tjenester på et marked, anvende budgetreglerne for virksomheder i Danmark og udlandet under afsnit 3.4.1 i retningslinjerne, og herunder de maksimale investeringsgrader.

Såfremt en partner udøver ikke-økonomiske aktiviteter, har Innovationsfonden, efter en konkret vurdering, mulighed for at øge den maksimale investeringssats. Henvendelse herom skal ske i god tid inden ansøgningsfristen.

Q: Hvornår vil projekter der opnår investering kunne starte?
A: Innovationsfondens investering er betinget af, at projektets parter indgår en investeringsaftale med fonden om projektets tilrettelæggelse senest 60 dage fra skriftlig invitation til investeringsforhandling. Projektet skal derefter være påbegyndt senest 60 dage efter investeringsaftalen mellem partnerne og Innovationsfonden er underskrevet af alle parter.

Q: Kan Innovationsfonden bruge penge på udenlandske partnere
A: Ja. - Det vigtigste er, at projektet resultater kommer Danmark gavn. Her spiller international viden en meget stor og vigtigt rolle, og det er essentielt at der argumenteres for projektets formåen til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark

Q: Kan vi få oplysninger om fondens tidligere investeringer?
A: Det er muligt at få et overblik over fondens investeringer i fondens projektgalleri (http://innovationsfonden.dk/da/projekter).

Q: Vi har tidligere fået afslag på en Grand Solutions ansøgning; kan det betale sig at søge igen?
A: Hvis projektet bliver forbedret, er det altid muligt at ansøge igen. Innovationsfonden har ingen karantæne periode for afviste ansøgninger eller ansøgere.

Q: Er det korrekt, at man kan få et hurtigt negativt svar tilbage på sin ansøgning?
A: Dette er korrekt. Innovationsfonden vil tilstræbe, at kunne give et hurtigt svar tilbage, hvis bestyrelsen har afvist en ansøgning - også indenfor 100 dage fra ansøgningsfristen. Dette er i overensstemmelse med mange ansøgeres ønsker om hurtig sagsbehandling, så ansøger og projektgruppen ikke spilder tiden og kan komme videre med en bedre ansøgning og/eller projekt.

Q: Hvis ens ansøgning bliver afvist, får man så karantæne fra Grand Solutions programmet?
A: Nej, man er velkommen til at indsende en ny og forbedret ansøgning på det samme eller et andet projekt, næste gang der er et Grand Solution opslag. Det er Innovationsfondens erfaring, at flere af vores bedste projekter har oplevet en tidligere afvisning og derefter er blevet forbedret og skærpet – også ofte efter en god dialog med Innovationsfondens medarbejdere.

Q. Er det en fordel hvis det er et universitet eller en virksomhed, der er ansøger?
A: Det har ingen betydning, hvem der er ansøger. Det er hele projektet, inklusiv partnernes kvalifikationer, motivation og bidrag, der bliver vurderet af bestyrelsen. Det er dog vigtigt at aftageren spiller en væsentlig rolle i projektet.

Q: Skal projektansøger og projektleder være den samme person?
A: Der behøver ikke at være sammenfald. Det er vigtigt, at projektleder har erfaring og kvalifikationer og tiden til det specifikke projekt.

Q: Må man budgettere med patent ansøgningsudgifter i et Grand Solution projekt?
A: Direkte afgifter til myndighederne i forbindelse med patentering kan ikke indgå i budget. Lønudgifter til for eksempel litteratur og database undersøgelser, opdatering af patentansøgninger og udgifter til konsulenter kan indgå i projektet budget på lige fod med andre nødvendige udgifter til forskning og udvikling.

Q: Hvem bestemmer størrelsen af puljen for de enkelte temaer?
A: Investeringsrammen og temaerne er i de fleste tilfælde politisk besluttet, og fastlægges typisk endeligt i forbindelse med finansloven. Derfor kan opslagsteksten og den endelige ramme først offentliggøres, når der forelægger et politisk forlig. Innovationsfonden vil tilstræbe, at kunne offentliggøre foreløbige opslagstekster eller temaer så tidligt som muligt. Herudover kan bestyrelsen afsætte midler til specifikke indsatsområder. 

Q: Hvilke temaer er der næste gang?
A: Temaerne og især investeringsrammerne kan varierer fra år til år – men de største temaer går ofte igen. Man kan derfor foretage et kvalificeret gæt på hvilke generelle temaer der kommer ved at se på sidste års temaer. Ofte vil nye temaer eller undertemaer være afledte af de traditionelle fagtemaer. De endelige opslag bliver offentliggjort så snart bevillingsgrundlaget er vedtaget. Det åbne opslag er ikke fagspecifikt og favner alle områder, men har det fælles krav om kvalitet, konkret værdiskabelse, effektivitet og sandsynlighed for implementering.

Q: Hvor fast er ansøgningsfristen?
A:
Som beskrevet i retningslinjerne vil ansøgninger indsendt efter fristens udløb blive afvist. Det anbefales derfor på det kraftigste, at man klargør teksten, uploader projektbudgetskema og indsender sin ansøgning med alle bilag via e-grant i god tid inden deadline – f.eks. dagen før. Man kan stadig før deadline rette i sin ansøgning. Innovationsfonden anvender kun den sidst indsendte version.

Efter man har godkendt og indsendt ansøgningsblanketten, dannes der en samlet PDF fil. Dette kan tage flere minutter – tæt på deadline, hvor det er rigtig mange ansøgere, kan det tage op til en time. Det anbefales derfor ikke at ansøgninger i sidste minut.

Hvert år er der desværre et par ansøgninger, der bliver afvist, fordi deadline ikke er overholdt. Det skyldes som nævnt, at ansøgere først forsøger at uploade dokumenter i minutterne op til deadline.

Q: ”Jeg har indsendt ansøgnings blanketten på e-grant, men ikke modtaget en PDF fil med den samlede ansøgning – nu er jeg usikker på om I har registreret min indsendelse?”
A: Efter at man har kontrolleret sin ansøgning, kan man vælge at få tilsendt kladden som Pdf-fil. Når man endelig godkender og indsender (Submit) ansøgning, bliver den registreret med et tidskode-stempel med det samme.

Efter ansøgningsblanketten er godkendt og indsendt på e-grant, dannes der en samlet PDF fil. Dette kan tage flere minutter. Meget tæt på ansøgningsdeadline, hvor det er meget aktivitet, kan det tage op til en time.

Efterfølgende vil den indsendte ansøgning kunne læses på e-grant. Der vil også være mulighed for at få den tilsendt på e-mail. Ansøgningen kan genåbnes frem til deadline, men man skal huske at indsende den sidste version.

Vejledning til e-grant: https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovati…

Q: I budget skabelonen til bliver Celle G34 og H34 fejlagtigt farvet røde, hvad betyder dette?

A: Innovationsfonden er bekendt med fejlen. I lyset af at der kort tid til ansøgningsfristens udløb, vil budgetskemaet dog ikke blive opdateret. Fejlen vil ikke have betydning for indsendelsen eller behandlingen af din ansøgning.

Q: ”Hvad er kravet til software for at indsende en ansøgning?”
A: Når ansøgningsblanketten og projektbudgetarket skal uploades via e-grant anbefales det at anvende en Windows-baseret pc, som har en nyere version af browseren Microsoft Internet Explorer og programmet Microsoft Excel.
Andre typer software og styresystemer kan muligvis virke helt eller delvist, men anbefales ikke at anvende dem.

Tekniske spørgsmål omkring e-grant:
Telefontid kl. 9 - 12: Tlf: 33929190
Mail: support.e-grant@fi.dk

 

Grand Solutions

  • I 2017 investerer Innovationsfonden med Grand Solutions omkring 600 mio. i samarbejdsprojekter, hvor der er fokus på innovative ideer, som har betydelig potentiale for at skabe viden, vækst og beskæftigelse i Danmark.
  • Læs mere på: grandsolutions.dk

Hold øje med denne side, som opdateres løbende.