Isbjerge

Innovationsfondens klimapanel udpeger de mest effektive danske klimaløsninger

Forskere og topchefer fra erhvervslivet peger i fællesskab på de klimaløsninger og teknologier, som vil få størst effekt på klimaet, og som samtidig bygger på Danmarks eksisterende styrkepositioner. Det er løsninger, som kan give Danmark nøglerolle i den globale klimakamp.

Selvom Danmark er et lille land, spiller vi en afgørende rolle i kampen mod klimaforandringerne. Det skyldes især en ambitiøs og vedvarende satsning på grøn forskning og innovation, som gør det muligt for forskere og virksomheder i samarbejde at udvikle fremtidens klimaløsninger.

Men det er en både kompleks og risikabel opgave at identificere de klimaløsninger og -teknologier, som har størst effekt på CO2-udledningen. Og de hastigt voksende og alvorlige klimaudfordringer, verden står med, kræver, at lande som Danmark bruger ressourcerne mest effektivt.

Ambitiøst panel med forskere og virksomheder

Derfor har Innovationsfonden nedsat et ambitiøst klimapanel – bestående af landets førende klimaforskere, topledere fra mange af landets største virksomheder, interesseorganisationer, myndigheder og flere – som har haft til opgave at identificere de klimaløsninger og -teknologier, som med afsæt i danske styrkepositioner kan få størst gavn på CO2-udledningen og klimaet.

Det arbejde er nu afsluttet, og i en ny rapport udpeger klimapanelet en række klimaløsninger fordelt på fem overordnede områder, som både repræsenterer langt størsteparten af Danmarks samlede udledning, og samtidig er områder, hvor Danmark har eksisterende forskning og erhvervsmæssige styrkepositioner:

1) bæredygtigt landbrug og fødevarer, 2) energi og lagring, 3) alternative brændstoffer og transport, 4) byggeri og intelligente bygninger og 5) fremstillingsindustri og materialer.

Alle fem områder omfatter løsninger, hvor dansk innovation har potentiale for at skabe den største reduktion af C02-udledning forankret i danske styrkepositioner inden for forskning, erhvervsliv og regulering.

Konkrete klimaløsninger

Løsningerne tæller blandt andet alternative brændstoffer til transport, klimavenlig fødevareproduktion, digitalisering og energieffektiviseringer i byggeri og fremstillingsindustri og ikke mindst et vedvarende og massivt fokus på lagring af vedvarende energi og såkaldt Power2X.

Områder og løsninger, der konkretiserer de grønne temaer, som Innovationsfonden netop har fået til opgave at udmønte på baggrund af den nylige politiske aftale om fordeling af forskningsreserven for 2020.

Klimapanelets anbefaling om forskning og innovation inden for de udvalgte områder kan være med til at gøre det muligt at indfri de politiske målsætninger om at reducere Danmarks samlede udledning af klimagasser med 70 procent i 2030 – og bane vejen for et Danmark, der bliver nuludledningssamfund i 2050.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:
- Vi er den første generation, der kan mærke klimaforandringerne og den sidste, der kan nå at gøre noget ved det. Der er ingen tvivl om, at forskere og virksomheders samarbejde om forskning og innovation er en helt central nøgle til mange af de klimaudfordringer, vi står over for. Det er nødvendigt, at alle idéer bringes i spil for, at vi når i mål.

Innovationsfondens konstituerede direktør, Tore Duvold, siger:
- Uret tikker i klimakampen. Vi skal handle hurtigt, ambitiøst og effektivt. Derfor glæder jeg mig over, at klimapanelet med sit arbejde har gjort os klogere på, hvordan Innovationsfonden investerer i de mest effektive klimaløsninger. Det er ret unikt, at det her arbejde er sket i fællesskab mellem forskerne, som jo skal finde teknologierne og løsninger, og så virksomhederne, som skal omsætte det til konkrete produkter, der gør en forskel for klimaet.

Klimapanelets arbejde har undervejs været faciliteret af Instituttet for Fremtidsforskning.