Lukket for ansøgninger

Grand Solutions: Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation

Innovationsfondens investeringer inden for Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation skal bidrage til at skabe viden og teknologi, som kan sikre gennemførelse af den grønne omstilling i retning af et mere bæredygtigt samfund. Opslaget består af to dele.

Hvem?

Virksomheder, forskningsinstitutioner eller offentlig institutioner i eller uden for Danmark, der er direkte involveret i projektaktiviteterne, er berettiget til at søge, deltage og modtage støtte fra Innovationsfonden.

Hvad?

Medfinansiering af udgifter til f.eks. løn, udstyr, øvrige projektomkostninger, eksterne ydelser, etc. (se afsnit 1.5 i Grand Solutions retningslinjer publiceret slut januar 2022 for yderligere information)

Hvor meget?

Del A: Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation - syv grønne temaer: Mindst 201,1 mio. kr. Del B: Forskning i emissionsfri fødevareproduktion: 53,6 mio. kr. Bevillingsbeløb pr. projekt for projekter inden for del A og B: fra 5 mio. kr. til 40 mio. kr.

Vigtige datoer
1. februar 2022
Åbner for ansøgninger
5. april 2022
Ansøgningfrist
November 2022
Svar på ansøgning
Primo 2023
Projektstart

Grand Solutions programmet investerer i ambitiøse, gerne tværgående forsknings- og innovationsprojekter, der kan skabe nye, konkrete løsninger på vigtige, politisk prioriterede samfundsudfordringer, og som skaber værdi for hele Danmark. I Grand Solutions programmet investeres, så vidt muligt, i projekter, som udføres i et tæt samspil mellem forskningsinstitutioner og erhvervsliv.

Danmarks Innovationsfond udmønter midlerne, i åben konkurrence, til de projekter, der inden for de to dele A. og B. (se nedenfor) demonstrerer størst effekt på klima, natur og miljø i sammenhold med vækst og beskæftigelse.

 

Formål med opslaget

Innovationsfondens investeringer inden for Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation skal bidrage til at skabe viden og teknologi, som kan sikre gennemførelse af den grønne omstilling i retning af et mere bæredygtigt samfund således, at Danmark når regeringens mål om hhv. 70 pct. reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2030 og CO2-neutralitet i 2050 samtidig med, at Danmark når målene for natur, miljø og biodiversitet.

Danmark skal være førende i grøn forskning og innovation, og det skal være med til at fastholde og skabe grønne arbejdspladser. Forskningen skal så vidt muligt udføres i et tæt samspil mellem forskningsinstitutioner og erhvervsliv.

 

Call’et består af to dele:

A. Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation - syv grønne temaer
Mindst 201,1 mio. kr.*
 

B. Forskning i emissionsfri fødevareproduktion
53,6 mio. kr.

*Med mulighed for overførsel af midler fra Innovationsfondens øvrige programmer. Sådanne midler kan konkret betyde, at det samlede budget øges.

Ansøger skal indlevere sin ansøgning under del A (Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation - syv grønne temaer) eller del B (Forskning i emissionsfri fødevareproduktion).

Hvis ansøger indleverer sin ansøgning under del B, og ansøgningen opfylder de formelle krav til ansøgningen, som angivet i retningslinjerne for Grand Solutions, men desuagtet ikke modtager en bevilling, vil ansøgningen efterfølgende automatisk overgå til behandling under del A og blive behandlet her på samme måde som øvrige ansøgninger. Det skyldes, at del A er den generelle del af opslaget, mens del B er en specifik del af opslaget, der således tematisk er indeholdt i del A. Hvis ansøger modsat indleverer sin ansøgning under del A, og Innovationsfonden vurderer, at ansøgningen også falder inden for rammerne af del B, kan Innovationsfonden vælge først at behandle ansøgningen under del B.

A. Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation - syv grønne temaer
Som opfølgning på regeringens grønne forskningsstrategi søger Innovationsfonden projekter inden for ”Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation - syv grønne temaer”. Hertil udmøntes mindst 201,1 mio. kr. Formålet med udmøntningen er, at investere i projekter, der demonstrerer størst effekt på klima, natur og miljø i sammenhold med vækst og beskæftigelse, inden for nedenstående syv temaer:

 1. Energiproduktion mv.
 2. Energieffektivisering
 3. Landbrug og fødevareproduktion
 4. Transport
 5. Miljø og cirkulær økonomi
 6. Natur og biodiversitet
 7. Bæredygtig adfærd og samfundsmæssige konsekvenser (tværgående)

Projekterne kan understøtte udviklingen af lokale erhvervsfyrtårne (se link under afsnit 5: ”Vejledninger og inspiration”).

Midlerne udmøntes i åben konkurrence inden for de syv temaer og projekterne kan for eksempel bidrage til:

 • Udvikling af nye bæredygtige plantebaserede fødevarer.
 • Udviklingen af smarte integrerede energisystemer og potentialer i sektorkobling inden for det samlede energi- og forsyningsområde. Intelligent udnyttelse af digitale teknologier og løsninger er afgørende i den sammenhæng.
 • Digitalisering og dataudnyttelse, som driver den grønne omstilling. Det gælder omstilling i sektorer som transport og landbrug, ligesom det gælder digital monitorering og styring af klima-, miljø- og naturrelevante forhold, fx ved brug af big data, kunstig intelligens, internet of things, cyber- og informationssikkerhed samt droner og digital infrastruktur i form af satellitter mv.
 • Bæredygtige boliger, byggeri og byer, der inddrager en bred pallette af fagligheder inden for eksempelvis ingeniørvidenskab, arkitektur og design med henblik på at udvikle holistiske klima- og miljøløsninger med mennesket i centrum i forlængelse af den politiske aftale om national strategi for bæredygtigt byggeri.
 • Bæredygtig mode og tekstil, herunder nye forretningsmodeller og materialer.
 • Tværvidenskabelige forskningsprojekter, der giver en større viden om borgernes modtagelse, forståelse og adfærd i relation til klimaudfordringer og den grønne omstilling.

B. Forskning i emissionsfri fødevareproduktion
Innovationsfonden udmønter endvidere 53,6 mio. kr. til forskning inden for emissionsfri fødevareproduktion. Formålet med disse midler er at investere i grundlagsskabende forskningsprojekter, der bidrager til at nå klimamålene inden for dansk landbrug og fødevareindustri.

Projekterne inden for emissionsfri fødevareproduktion kan for eksempel omfatte:

 • Udvikling af nye afgrødesorter, som under danske forhold vil kunne dyrkes til foder og human konsum.
 • Husdyravl målrettet øget fodereffektivitet og dermed lavere klimabelastning.
 • Håndtering og genanvendelse af næringsstoffer fra hele landbrugs- og fødevareproduktionen med henblik på minimering af spild og størst mulig værdiskabelse.  
 • Udvikling af ’omics’-værktøjer, der kan bruges til at optimere og dokumentere produktion og produkter, så for eksempel holdbarhed kan øges og madspild kan reduceres.
 • Bioinformatiske metoder, der kan bruges til at skabe mening i meget store datamængder – igennem hele værdikæden.
 • Brug af fermentering, enzymer og nye bioteknologiske muligheder til udvikling af nye, klimavenlige produkter til både foder og human konsum.
 • Forståelse af forbrugerpræferencer i forhold til smag, tekstur, ernæring og sundhed og udnyttelse af denne viden til udvikling af klimaoptimerede fødevarer og kostmønstre.
 • Fødevaresikkerhed og sporbarhed ved produktion af nye, klimavenlige fødevarer og ingredienser.

Midlerne udmøntes i åben konkurrence, og der kan med fordel fokuseres på områder, hvor der mangler viden til at kunne skabe en sammenhængende værdikæde.

 

Vurderingskriterier

De overordnede vurderingskriterier er:

 • Idéens kvalitet – kvaliteten af forskningen og innovationen
 • Impact – værdiskabelse i og efter projektperioden
 • Kvalitet af eksekvering – effektivitet i projektets udførelse og implementering af projektets resultater

En uddybning af vurderingskriterierne kan findes i retningslinjer for Grand Solutions, som offentliggøres på Innovationsfondens hjemmeside ultimo januar 2022 (se link under afsnit 5:” Vejledninger og inspiration”).

Der bliver lagt vægt på, at projektets aftagere og kerneinteressenter enten er med til at forme projektet, deltager i projektet, eller på anden vis er direkte involveret i projektet, f.eks. via investering.

I forbindelse med ansøgninger til ”Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation” lægges der særlig vægt på en redegørelse (så vidt muligt) for projektets kvantificerede bidrag til reduktion af CO2-ækvivalenter / klimagasser - både i Danmark og globalt. Værdiskabelsen i projektet skal her ikke kun forstås som monetær værdi, men kan også være f.eks. forøget livskvalitet, naturbevarelse/genopretning, øget biodiversitet, renere miljø o.l. Det er ansøgers ansvar at redegøre for de forskellige typer af værdiskabelse.

Ud over de tre vurderingskriterier henvises til retningslinjer for Grand Solutions. Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af gældende Finanslov og ”Et grønnere, sundere og teknologisk stærkere Danmark - Fordeling af forskningsreserven mv. i 2022 af 28. oktober 2021” (se links under afsnit 5:” Vejledninger og inspiration”).

 

Bedømmelsesprocessen

Ansøgninger til Grand Solutions skal indsendes via www.e-grant.dk, der er Innovationsfondens ansøgningsportal. Opslaget åbner i e-grant d. 1. februar 2022. Bemærk venligst, at ansøger vil modtage en kvittering for indsendelse af ansøgning, hvis ansøgningen indsendes efter midten af marts 2022.

Bedømmelsesprocessen er nærmere beskrevet i Retningslinjer for Grand Solutions og er skitseret nedenfor i opsummeret form.

Åbn figur som PDF

Ansøger meddeles afgørelsen via www.e-grant.dk. E-grant har lavet en FAQ, som kan tilgås her.

Det forventes, at ansøgere, der fortsætter til fase 2, vil modtage endelig en invitation til at deltage i investeringsforhandlinger eller et afslag i november 2022, hvorefter investeringsforhandlinger kan igangsættes med forventet projektstart primo 2023.

Mere info
Vejledninger og inspiration
Åben sektion, Vejledninger og inspiration

Ansøgninger inden for dette Grand Solutions opslag skal tage højde for følgende:

Følgende kan bruges som inspiration til ansøgninger inden for dette Grand Solutions opslag:

Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Innovationsfonden afholder løbende webinarer og Q&A om Grand Solutions, hvor alle er velkomne til at deltage. Tilmelding til kommende webinarer og Q&As sker via Innovationsfondens hjemmeside her.

Ofte stillede spørgsmål til Grand Solutions og dertilhørende svar kan findes på Innovationsfondens hjemmeside her.

Kontaktoplysninger
Ved spørgsmål vedrørende formalia kan Innovationsfondens Investment Officers kontaktes. I den forbindelse gøres der opmærksom på, at Investment Officers eller andre medarbejdere i Innovationsfonden ikke må besvare konkrete spørgsmål vedrørende projekter eller idéer.

Følgende Investment Officers er kontaktpersoner under dette Grand Solutions opslag:

Kathrine Hauge Madsen (ansvarlig for dette Grand Solutions opslag)
Telefonnummer: 6190 5047
E-mail: Kathrine.hauge.madsen@innofond.dk

Connie Benfeldt
Telefonnummer: 6190 5061
E-mail: connie.benfeldt@innofond.dk

Bo Frølund
Telefonnummer: 6190 5043
E-mail: bo.froelund@innofond.dk

Martin Søndergaard
Telefonnummer: 6190 5065
E-mail: martin.sondergaard@innofond.dk  

Jakob Dahl Wedel
Telefonnummer: 6190 5031
E-mail: jakob.wedel@innofond.dk

Programmet
Hvem kan søge?
Åben sektion, Hvem kan søge?

Enhver juridisk enhed i Danmark eller udlandet kan være projektdeltager og modtage finansiering fra Innovationsfonden, fx:

 • Virksomheder
 • Forskningsinstitutioner
 • Offentlige institutioner
Hvad kan jeg søge investering til?
Åben sektion, Hvad kan jeg søge investering til?

Du kan søge midler til projekter der skaber samfundsmæssig værdi og/eller økonomisk værdi i danske offentlige og private virksomheder og/eller hos aftagere i samfundet fx hos borgere, stat, regioner og kommuner.

En aftager kan være en slutbruger af innovationen, men det kan også være en offentlig eller privat investor, der er villig til at investere i projektet efter fondens engagement er afsluttet.
 
Det kan være en fordel, hvis aftager(e) af projektets resultater og andre kerneinteressenter indgår som aktiv(e) deltager(e) i udformningen af og gennem projektet.

Hvor mange penge kan jeg søge?
Åben sektion, Hvor mange penge kan jeg søge?

Grand Solutions projekter vil variere fra 5.000.000 – 40.000.000 kr.

Hvad kan pengene finansiere?
Åben sektion, Hvad kan pengene finansiere?

Medfinansiering af udgifter til f.eks. løn, udstyr, øvrige projektomkostninger, eksterne ydelser, etc. (se afsnit 1.5 i Grand Solutions retningslinjer publiceret slut januar 2022)

Budgettet skal omfatte alle direkte projektomkostninger, dvs. omkostninger, som direkte kan henføres til projektet, uanset om omkostningerne ønskes dækket af Innovationsfonden eller vil blive dækket af projektdeltagerne selv eller fra anden side.

For yderligere detaljer se programmets retningslinjer.

Hvor lang tid må projektet tage?
Åben sektion, Hvor lang tid må projektet tage?

Projekterne er af 1 til 5 års varighed.

Ansøgning
Hvordan ansøger jeg?
Åben sektion, Hvordan ansøger jeg?

Din ansøgning skal oprettes og indsendes via det elektroniske ansøgningssystem: www.e-grant.dk.

Du skal registrere dig som bruger af systemet med enten brugernavn og kodeord eller med NemID/MitID, før du kan oprette en ansøgning.

Du opretter en ny ansøgning ved at finde det korrekte opslag under ”Søgemuligheder” og trykke ”Start din ansøgning”.

Bemærk, at listen over søgemuligheder er sorteret alfabetisk, og at navnene på alle opslag fra Innovationsfonden starter med ”IF”.

Ansøgningen skal skrives på engelsk.

Du kan finde en vejledning til e-grant på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Åben sektion, Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen består af en elektronisk ansøgningsblanket udformet i det elektroniske ansøgningssystem e-grant (www.e-grant.dk).

Følgende bilag vedhæftes den elektroniske blanket:

 • Budget: Excel-fil (obligatorisk)
 • Appendix A: Figurer, billeder, tabeller, m.m. (valgfrit)
 • Appendix B: Partnermotivation (obligatorisk)
 • Appendix C: Nøglepersoner (obligatorisk)
 • Appendix D: Gantt diagram (obligatorisk)

Download skabeloner herunder eller fra ansøgningsblanketten i e-grant.

Ansøgningen skal udarbejdes på engelsk.

Ansøgningen skal have en officiel titel (maks. 180 tegn inkl. mellemrum), der kort beskriver det projekt, der søges investering til. Der skal endvidere angives et akronym.

Dokumenter
Bedømmelse
Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?
Åben sektion, Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?
Hvem bedømmer ansøgningen?
Åben sektion, Hvem bedømmer ansøgningen?

Ansøgningen bedømmes af Innovationsfondens Investment Officers samt af internationale peers og eksterne evaluatorer.

Bedømmelser som er underlagt partshøring sendes til ansøger i en partshøringsprocedure. 

På baggrund af en samlet vurdering bestående af interne vurderinger (medarbejdere i Innovationsfonden), vurderinger fra eksterne faglige eksperter (eksterne evaluatorer og internationale peers), eventuelle partshøringssvar og interview med ansøgerne, træffer Innovationsfondens bestyrelse beslutning om, hvilke ansøgninger, der bliver inviteret til investeringsforhandling.

Ansøgere, som ikke inviteres til investeringsforhandling, vil modtage et begrundet afslag via e-grant.

Hvordan bliver ansøgningen bedømt?
Åben sektion, Hvordan bliver ansøgningen bedømt?

Ansøgninger om Grand Solutions projekter vurderes ud fra tre overordnede vurderingskriterier:

1. Idéens kvalitet

2. Impact

3. Kvalitet i eksekvering

En uddybning af de tre overordnede vurderingskriterier findes i retningslinjer for Grand Solutions under afsnit 3.3.

Hvordan får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

Bestyrelsens beslutning om enten afslag eller invitation til forhandlinger om en investeringsaftale meddeles ansøger via e-grant.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Det tilstræbes at procestiden fra ansøgningsfrist til afgørelse er under 250 dage.

Fra godkendelse til opstart af projekt
Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?
Åben sektion, Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?

Innovationsfondens investering er betinget af, at projektets parter indgår en investeringsaftale med Innovationsfonden om projektets tilrettelæggelse senest 60 dage fra skriftlig invitation til investeringsforhandling.

Projektet skal være påbegyndt senest 60 dage efter investeringsaftalen er underskrevet af alle parter.

Innovationsfonden kan kræve dele af investeringen tilbagebetalt, hvis de aftalte forudsætninger ikke overholdes.

 

Hvornår kan projektet starte op?
Åben sektion, Hvornår kan projektet starte op?

Projektet kan starte op så snart der foreligger en godkendt investeringsaftale.

Undervejs i projektet
Hvordan bliver investeringen udbetalt?
Åben sektion, Hvordan bliver investeringen udbetalt?

Udbetalingen sker som udgangspunkt to gange årligt og håndteres i samarbejde med Innovationsfonden og den af projektet udpegede økonomiadministrator.

Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?
Åben sektion, Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?

Innovationsfonden er en aktiv partner i alle Grand Solutions projekter og indgår således i et samspil med projektet i hele projektets løbetid. Konkret udpeger Innovationsfonden en eller flere Investment Officers(s) til denne opgave.

Opfølgningen på projektet fremgår af den investeringsaftale, som Innovationsfonden indgår med de enkelte projekter. 

Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?
Åben sektion, Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?

Innovationsfonden kan afslutte sin investering før tid, hvis det vurderes, at der er utilstrækkelig fremdrift, projektet viser sig udsigtsløst, eller hvis projektet vurderes ikke at kunne opnå de mål, der ligger til grund for Innovationsfondens investering i projektet.

Der vil være en løbende dialog mellem den udpegede Investment Officer fra Innovationsfonden samt projektets styregruppe om planens progression.

Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?
Åben sektion, Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?

På projektets sidste styregruppemøde gennemgås det afsluttede regnskab og projektets forløb og resultater evalueres.

Proces ved manglende anerkendt forsker
Orientering om proces ved eventuelt manglende bedømmelse fra en anerkendt forsker
Åben sektion, Orientering om proces ved eventuelt manglende bedømmelse fra en anerkendt forsker

Innovationsfonden er blevet bekendt med, at der er sket en sagsbehandlingsfejl i forbindelse med udpegningen af bedømmere ved evalueringen af ansøgninger til programmerne ”Erhvervsforsker”, ”Grand Solutions” samt de to internationale programmer ”EUREKA” og ”bilaterale samarbejder”. Ansøgere der ønsker at afklare, om de er omfattet af fejlen, kan læse mere her