Lukket for ansøgninger

Grand Solutions: Realisering af de fire grønne missioner

Innovationsfondens investeringer inden for "Realisering af de fire grønne missioner" skal bidrage til at skabe viden og teknologi, som kan sikre gennemførelse af den grønne omstilling i retning af et mere bæredygtigt samfund.

Hvem?

Virksomheder, forskningsinstitutioner eller offentlig institutioner i eller uden for Danmark, der er direkte involveret i projektaktiviteterne, er berettiget til at søge, deltage og modtage støtte fra Innovationsfonden.

Hvad?

Medfinansiering af udgifter til f.eks. løn, udstyr, øvrige projektomkostninger, eksterne ydelser, etc. (se afsnit 1.5 i Grand Solutions retningslinjer for dette opslag)

Hvor meget?

Samlet pulje: Mindst 187,3 mio. kr.* Bevillingsbeløb pr. projekt: fra 5 mio. kr. til 40 mio. kr. * Med mulighed for overførsel af midler fra Innovationsfondens øvrige programmer. Sådanne midler kan konkret betyde, at det samlede budget øges.

Vigtige datoer
12. maj 2022
Åbner for ansøgninger i E-grant
16. august 2022
Ansøgningsfrist
Januar 2023
Svar på ansøgning
2. kvartal 2023
Projektstart

Grand Solutions programmet investerer i ambitiøse, gerne tværgående forsknings- og innovationsprojekter, der kan skabe nye, konkrete løsninger på vigtige, politisk prioriterede samfundsudfordringer, og som skaber værdi for hele Danmark.

I Grand Solutions programmet investeres, så vidt muligt, i projekter, som udføres i et tæt samspil mellem forskningsinstitutioner og erhvervsliv.

 

Ansøgningsfrist: 16. August 2022, kl. 12:00 CET
Projektets varighed: 1-5 år
Samlet budget: Mindst 187,3 mio. kr.*
Bevillingsbeløb pr. projekt: fra 5 mio. kr. til 40 mio. kr.

*Med mulighed for overførsel af midler fra Innovationsfondens øvrige programmer. Sådanne midler kan konkret betyde, at det samlede budget øges.

Formål

Innovationsfondens investeringer inden for Realisering af de fire grønne missioner skal bidrage til at skabe viden og teknologi, som kan sikre gennemførelse af den grønne omstilling i retning af et mere bæredygtigt samfund således, at Danmark når regeringens mål om 70 pct. reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030 og CO2-neutralitet i 2050 samtidig med, at Danmark når målene for natur, miljø og biodiversitet.

Danmark skal være førende i grøn forskning og innovation, og det skal være med til at fastholde og skabe grønne arbejdspladser. Forskningen skal så vidt muligt udføres i et tæt samspil mellem forskningsinstitutioner og erhvervsliv.

Inden for de fire grønne missioner, som de politiske parter iværksatte med ’Aftalen om fordeling af forskningsreserven mv. i 2021’, er der i 2022 afsat yderligere midler til strategisk og udfordringsdrevet forskning. En del af disse yderligere midler vil blive udmøntet gennem Grand Solutions programmet. Områderne for de fire grønne missioner er følgende:

 1. Fangst og lagring eller anvendelse af CO2 (se roadmap1 og roadmap2)
 2. Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mv., se roadmap1 og roadmap2)
 3. Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion (se roadmap 3)
 4. Cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler (se roadmap 4)

De fire grønne missionstemaer fokuserer på områder, hvor det er vigtigst at udvikle ny teknologi og nye løsninger for at indfri Danmarks klimamålsætninger og styrke natur og miljø, og hvor Danmark, i kraft af forsknings- og erhvervsmæssige styrkepositioner, har gode forudsætninger for at udvikle nye teknologier og løsninger og skabe nye industrier, eksportmuligheder og grønne arbejdspladser i Danmark.

Midlerne kan søges af deltagerne i de grønne missionsdrevne partnerskaber såvel som af øvrige relevante aktører. Projektansøgninger om disse midler, kan med fordel knytte sig tæt til de roadmaps, som de grønne missionsdrevne partnerskaber baserer sig på. Såfremt projektet ikke er tæt knyttet til et af de ovenfor nævnte roadmaps, bedes ansøger klart beskrive dets relevans for en eller flere af de fire missioner i ansøgningen.

Innovationsfonden opfordrer projekterne til at bidrage inden for mindst én af de fire grønne missioner og anbefaler ansøgeren at medtage en plan for koordinering med den/de relevante missionspartnerskaber i beskrivelsen af projektet.

Vurderingskriterier

De overordnede vurderingskriterier er:

 • Idéens kvalitet – kvaliteten af forskningen og innovationen
 • Impact – værdiskabelse i og efter projektperioden
 • Kvalitet af eksekvering – effektivitet i projektets udførelse og implementering af projektets resultater

En uddybning af vurderingskriterierne kan findes i retningslinjer for dette Grand Solutions call (se link under afsnit:” Vejledninger og inspiration”).

Der bliver lagt vægt på, at projektets aftagere og kerneinteressenter enten er med til at forme projektet, deltager i projektet, eller på anden vis er direkte involveret i projektet, f.eks. via investering.

Derudover lægges der særlig vægt på en redegørelse (så vidt muligt) for projektets kvantificerede bidrag til reduktion i udledning af CO2-ækvivalenter / klimagasser - både i Danmark og globalt. Yderligere værdiskabelsen i projektet skal ikke kun forstås som monetær værdi, men kan også være f.eks. forøget livskvalitet, naturbevarelse/genopretning, øget biodiversitet, renere miljø o.l. Det er ansøgers ansvar at redegøre for de forskellige typer af værdiskabelse.

Ud over de tre vurderingskriterier henvises til retningslinjer for dette Grand Solutions call. Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af gældende Finanslov og ”Et grønnere, sundere og teknologisk stærkere Danmark - Fordeling af forskningsreserven mv. i 2022 af 28. oktober 2021” (se links under afsnit:” Vejledninger og inspiration”).

Bedømmelsesprocessen

Ansøgninger til Grand Solutions skal indsendes via www.e-grant.dk, der er Innovationsfondens ansøgningsportal. Opslaget åbner i e-grant d. 12. maj, 2022. Vær opmærksom på, at ansøger vil modtage en kvittering efter indsendelse af en ansøgning.

Den let modificerede bedømmelsesproces er nærmere beskrevet i retningslinjer for dette Grand Solutions call og er skitseret nedenfor.

Åbn figur som pdf       

Ansøger meddeles afgørelsen via www.e-grant.dk. E-grant har lavet en FAQ, som kan tilgås her.

Det forventes, at ansøgere vil modtage en invitation til at deltage i investeringsforhandlinger eller et afslag i januar 2023, hvorefter investeringsforhandlinger kan igangsættes med forventet projektstart i 2. kvartal af 2023.

Mere info
Vejledninger og inspiration
Åben sektion, Vejledninger og inspiration

Ansøgninger inden for dette Grand Solutions opslag skal tage højde for følgende:

Følgende kan bruges som inspiration til ansøgninger inden for dette Grand Solutions opslag:

Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Innovationsfonden afholder løbende webinarer om Grand Solutions, hvor alle er velkomne til at deltage. Tilmelding til kommende webinarer sker via Innovationsfondens hjemmeside her. Du kan også tilmelde dig et webinar via følgende direkte links:

Ofte stillede spørgsmål til Grand Solutions og dertilhørende svar kan findes på Innovationsfondens hjemmeside her.

Kontaktoplysninger

Ved spørgsmål vedrørende formalia kan Innovationsfondens Investment Officers kontaktes. I den forbindelse gøres der opmærksom på, at Investment Officers eller andre medarbejdere i Innovationsfonden ikke må besvare konkrete spørgsmål vedrørende projekter eller idéer.

Følgende Investment Officers er kontaktpersoner under dette Grand Solutions opslag:

Connie Benfeldt (ansvarlig for dette Grand Solutions opslag)
Telefonnummer: 6190 5061
E-mail: connie.benfeldt@innofond.dk

Bo Frølund
Telefonnummer: 6190 5043
E-mail: bo.froelund@innofond.dk

Martin Søndergaard
Telefonnummer: 6190 5065
E-mail: martin.sondergaard@innofond.dk  

Jakob Dahl Wedel
Telefonnummer: 6190 5031
E-mail: jakob.wedel@innofond.dk

Programmet
Hvem kan søge?
Åben sektion, Hvem kan søge?

Enhver juridisk enhed i Danmark eller udlandet kan være projektdeltager og modtage finansiering fra Innovationsfonden, fx:

 • Virksomheder
 • Forskningsinstitutioner
 • Offentlige institutioner
Hvad kan jeg søge investering til?
Åben sektion, Hvad kan jeg søge investering til?

Du kan søge midler til projekter der skaber samfundsmæssig værdi og/eller økonomisk værdi i danske offentlige og private virksomheder og/eller hos aftagere i samfundet fx hos borgere, stat, regioner og kommuner.

En aftager kan være en slutbruger af innovationen, men det kan også være en offentlig eller privat investor, der er villig til at investere i projektet efter fondens engagement er afsluttet.
 
Det kan være en fordel, hvis aftager(e) af projektets resultater og andre kerneinteressenter indgår som aktiv(e) deltager(e) i udformningen af og gennem projektet.

Hvor mange penge kan jeg søge?
Åben sektion, Hvor mange penge kan jeg søge?

Grand Solutions projekter vil variere fra 5.000.000 – 40.000.000 kr.

Hvad kan pengene finansiere?
Åben sektion, Hvad kan pengene finansiere?

Medfinansiering af udgifter til f.eks. løn, udstyr, øvrige projektomkostninger, eksterne ydelser, etc. (se afsnit 1.5 i Grand Solutions retningslinjer publiceret slut januar 2022)

Budgettet skal omfatte alle direkte projektomkostninger, dvs. omkostninger, som direkte kan henføres til projektet, uanset om omkostningerne ønskes dækket af Innovationsfonden eller vil blive dækket af projektdeltagerne selv eller fra anden side.

For yderligere detaljer se programmets retningslinjer.

Hvor lang tid må projektet tage?
Åben sektion, Hvor lang tid må projektet tage?

Projekterne er af 1 til 5 års varighed.

Ansøgning
Hvordan ansøger jeg?
Åben sektion, Hvordan ansøger jeg?

Din ansøgning skal oprettes og indsendes via det elektroniske ansøgningssystem: www.e-grant.dk.

Du skal registrere dig som bruger af systemet med enten brugernavn og kodeord eller med NemID/MitID, før du kan oprette en ansøgning.

Du opretter en ny ansøgning ved at finde det korrekte opslag under ”Søgemuligheder” og trykke ”Start din ansøgning”.

Bemærk, at listen over søgemuligheder er sorteret alfabetisk, og at navnene på alle opslag fra Innovationsfonden starter med ”IF”.

Ansøgningen skal skrives på engelsk.

Du kan finde en vejledning til e-grant på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Åben sektion, Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen består af en elektronisk ansøgningsblanket udformet i det elektroniske ansøgningssystem e-grant (www.e-grant.dk).

Følgende bilag vedhæftes den elektroniske blanket:

 • Budget: Excel-fil (obligatorisk)
 • Appendix A: Figurer, billeder, tabeller, m.m. (valgfrit)
 • Appendix B: Partnermotivation (obligatorisk)
 • Appendix C: Nøglepersoner (obligatorisk)
 • Appendix D: Gantt diagram (obligatorisk)

Download skabeloner herunder eller fra ansøgningsblanketten i e-grant.

Ansøgningen skal udarbejdes på engelsk.

Ansøgningen skal have en officiel titel (maks. 180 tegn inkl. mellemrum), der kort beskriver det projekt, der søges investering til. Der skal endvidere angives et akronym.

Dokumenter
Bedømmelse
Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?
Åben sektion, Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?
Hvem bedømmer ansøgningen?
Åben sektion, Hvem bedømmer ansøgningen?

Ansøgningen bedømmes af Innovationsfondens Investment Officers samt af internationale peers og eksterne evaluatorer.

Bedømmelser som er underlagt partshøring sendes til ansøger i en partshøringsprocedure. 

På baggrund af en samlet vurdering bestående af interne vurderinger (medarbejdere i Innovationsfonden), vurderinger fra eksterne faglige eksperter (eksterne evaluatorer og internationale peers), eventuelle partshøringssvar og interview med ansøgerne, træffer Innovationsfondens bestyrelse beslutning om, hvilke ansøgninger, der bliver inviteret til investeringsforhandling.

Ansøgere, som ikke inviteres til investeringsforhandling, vil modtage et begrundet afslag via e-grant.

Hvordan bliver ansøgningen bedømt?
Åben sektion, Hvordan bliver ansøgningen bedømt?

Ansøgninger om Grand Solutions projekter vurderes ud fra tre overordnede vurderingskriterier:

1. Idéens kvalitet

2. Impact

3. Kvalitet i eksekvering

En uddybning af de tre overordnede vurderingskriterier findes i retningslinjer for Grand Solutions under afsnit 3.3.

Hvordan får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

Bestyrelsens beslutning om enten afslag eller invitation til forhandlinger om en investeringsaftale meddeles ansøger via e-grant.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Det tilstræbes at procestiden fra ansøgningsfrist til afgørelse er under 250 dage.

Fra godkendelse til opstart af projekt
Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?
Åben sektion, Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?

Innovationsfondens investering er betinget af, at projektets parter indgår en investeringsaftale med Innovationsfonden om projektets tilrettelæggelse senest 60 dage fra skriftlig invitation til investeringsforhandling.

Projektet skal være påbegyndt senest 60 dage efter investeringsaftalen er underskrevet af alle parter.

Innovationsfonden kan kræve dele af investeringen tilbagebetalt, hvis de aftalte forudsætninger ikke overholdes.

 

Hvornår kan projektet starte op?
Åben sektion, Hvornår kan projektet starte op?

Projektet kan starte op så snart der foreligger en godkendt investeringsaftale.

Undervejs i projektet
Hvordan bliver investeringen udbetalt?
Åben sektion, Hvordan bliver investeringen udbetalt?

Udbetalingen sker som udgangspunkt to gange årligt og håndteres i samarbejde med Innovationsfonden og den af projektet udpegede økonomiadministrator.

Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?
Åben sektion, Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?

Innovationsfonden er en aktiv partner i alle Grand Solutions projekter og indgår således i et samspil med projektet i hele projektets løbetid. Konkret udpeger Innovationsfonden en eller flere Investment Officers(s) til denne opgave.

Opfølgningen på projektet fremgår af den investeringsaftale, som Innovationsfonden indgår med de enkelte projekter. 

Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?
Åben sektion, Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?

Innovationsfonden kan afslutte sin investering før tid, hvis det vurderes, at der er utilstrækkelig fremdrift, projektet viser sig udsigtsløst, eller hvis projektet vurderes ikke at kunne opnå de mål, der ligger til grund for Innovationsfondens investering i projektet.

Der vil være en løbende dialog mellem den udpegede Investment Officer fra Innovationsfonden samt projektets styregruppe om planens progression.

Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?
Åben sektion, Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?

På projektets sidste styregruppemøde gennemgås det afsluttede regnskab og projektets forløb og resultater evalueres.

Proces ved manglende anerkendt forsker
Orientering om proces ved eventuelt manglende bedømmelse fra en anerkendt forsker
Åben sektion, Orientering om proces ved eventuelt manglende bedømmelse fra en anerkendt forsker

Innovationsfonden er blevet bekendt med, at der er sket en sagsbehandlingsfejl i forbindelse med udpegningen af bedømmere ved evalueringen af ansøgninger til programmerne ”Erhvervsforsker”, ”Grand Solutions” samt de to internationale programmer ”EUREKA” og ”bilaterale samarbejder”. Ansøgere der ønsker at afklare, om de er omfattet af fejlen, kan læse mere her