Lukket for ansøgninger

Nationalt Center for forskning i digitale teknologier

Hvem?

Hvad?

Hvor meget?

Danmark er i front når det gælder de ”klassiske” IT teknologier, men halter bag efter når det drejer sig om anvendelsen af de nyere, avancerede digitale teknologier, som for eksempel kunstig intelligens, Big Data m.v. [3].

Digitalisering og de nye digitale teknologier er en af de vigtigste katalysatorer for

 • vækst og beskæftigelse i erhvervslivet
 • udvikling af den offentlige sektor
 • løsning af centrale samfundsudfordringer generelt, m.v.

Skal Danmark være et digitalt foregangsland, der formår at udnytte de mange muligheder, som digitaliseringen tilbyder, er der brug for mere viden og opbygning af en betydeligt større ”masse” af talenter inden for området. Der er med andre ord brug for flere eksperter med de kompetencer, der skal til, for både at udvikle og udnytte de avancerede digitale teknologier og løsninger til gavn for Danmark.

Regeringen præsenterede i sin forsknings- og innovationspolitiske strategi fra december 2017 [1] forslag om etablering af et ”Nationalt Center for Forskning i Digitale Teknologier” på tværs af forskningsinstitutionerne i Danmark, der skal udvikle og understøtte det digitale fagområde via forskning i bl.a. kunstig intelligens, Big Data, Internet-of-Things og it-sikkerhed på baggrund af FORSK2025-temaet om ”Danmark som et digitalt foregangsland” [2].  I januar 2018 kom ”Strategi for Danmarks digitale vækst” [3], hvori 38 initiativer beskrives, der skal sikre, at Danmark i fremtiden kan udnytte de mange nye og avancerede digitale teknologier til at skabe vækst, beskæftigelse og øget velstand for alle danskere. Strategien er baseret på anbefalinger fra blandt andet Erhvervsministeriets digitale vækstpanel [4] og input fra regeringens Disruption råd [5, 6], og målet er at gøre Danmark til digital frontløber.

Første skridt i realiseringen af denne strategi blev taget i maj 2018 med etableringen af ”Digital Hub Denmark” [7]. Et offentligt/privat partnerskab med det til formål at 1) fremme adgangen til kompetencer og samarbejde mellem etablerede universiteter, virksomheder og andre aktører 2) styrke virksomhedernes adgang til viden og eksperter inden for kommerciel anvendelse af de digitale teknologier og 3) at markedsføre Danmark som et digitalt foregangsland med henblik på at tiltrække investeringer og digitale kompetencer til Danmark. Sidste mål er 4) etableringen af et center, der har til formål at løse kapacitetsproblemet, ved at opbygge den nødvendige forskningskapacitet i Danmark, via excellent forskning af højeste internationale klasse. I maj 2018 blev ”Digital Hub Denmark” stiftet og i november 2018 indgik samtlige partier i Folketinget aftale om fordeling af forskningsreserven, hvori partierne afsatte 100 mio. kr. til aktiviteter i et ”Nationalt Center for Forskning i Digitale Teknologier”.

Formål

Etableringen af et Nationalt Center for Forskning i Digitale Teknologier, skal have det som hovedformål at op-/udbygge viden- og forskningskapacitet i Danmark. Centeret skal således kunne favne de relevante digitale teknologier, det vil sige kunstig intelligens, anvendelsen af Big Data, Internet-of-Things (IoT), IT-sikkerhed, kvantecomputing, blockchain og interaktionsdesign og opbygningen af centrets aktiviteter skal ske på baggrund af konkrete samfundsmæssige behov, hvor forskning løbende omsættes til værdiskabende løsninger og digital omstilling i erhvervslivet og den offentlige sektor. Forskningen kan i relevante sammenhænge inddrage etiske og moralske aspekter af den nye teknologiske udvikling og brug af kunstig intelligens og Big Data i en dansk kontekst.

Et Nationalt Center for Forskning i Digitale Teknologier skal forankres på ”neutral grund”, så centeret fremstår som en tydeligt markeret og uafhængig enhed for kommende samarbejdspartnere. Der vil i vurderingen af ansøgninger blive lagt vægt på, at der er en plan, og et budget, for at denne forankring sidenhen bliver fast, og således vil eksistere ud over projektets levetid.

Centret skal tiltrække:

 • yderligere finansiering fra private og offentlige aktører,
 • yderligere aktører, der ikke har været involveret i selve etableringen

Som led i udviklingen skal centret i relevante sammenhænge sikre maksimal værdiskabelse gennem samarbejde med Digital Hub Denmark [7], for at sikre brobygning mellem videnleverandører på den ene side og erhvervslivet og den offentlige sektor på den anden. Centeret skal endvidere i relevante sammenhænge tilstræbe at få en koordinerende rolle og en nationalt samlende funktion på tværs af relevante miljøer inden for forskning i digitale teknologier.

Krav

Ansøgningen skal indeholde en klar beskrivelse af, hvilke målbare parametre (KPI’er på governance, drift, resultater m.v.) der løbende anvendes i forbindelse med styringen af centrets aktiviteter, for at skabe overblik over centrets status og videre progression. Der skal afsættes midler til løbende at evaluere (eksternt), hvorvidt centeret formår at leve op til de på forhånd fastsatte mål. Det forventes at ansøger kan redegøre for, hvorledes målene bliver nået.

Der lægges vægt på en effektiv og uafhængig styringsmodel (governance):

 • Centret skal have en bestyrelse (max 9) bestående af anerkendte profiler med stærke beslutningskompetencer, eksempelvis fra forskningsmiljøet, erhvervslivet og Digital Hub Denmark.
 • Bestyrelsen skal kunne træffe strategiske beslutninger for centret og sikre optimal fremdrift samt sikre økonomi, drift og prioritering. Målet er at kunne træffe svære valg og navigere effektivt i samspil med mange interessenter og interesser og i relevant omfang arbejde henimod at få en koordinerende rolle og nationalt samlende funktion på tværs af forskningsmiljøer.
 • Konsortiet skal have én centerdirektør samt et sekretariat (ca. 2-3 yderligere ansatte)
 • Centerdirektøren refererer til bestyrelsen og skal have en internationalt stærk forskningsbaggrund fra flere relevante fagområder, samt stor ledelsesmæssig erfaring. Yderligere træk kan være
  • stærk, visionær, strategisk og initiativrig
  • personlige kompetencer til at lede og drive et forskningsfagligt stærkt team
  • stærk til at opbygge en effektiv organisation
  • inspirerende og overbevisende kommunikator
 • Centerdirektør og sekretariatet skal være uafhængige af de deltagende institutioner/aktører, dvs. så vidt muligt ansættes udefra, ligesom sekretariatets fysiske placering så vidt muligt skal placeres på "neutral grund", gerne uden for de deltagende universiteter
 • Sekretariatet skal have kompetencer og viden ift. både økonomi, jura, forskningsverden og erhvervsliv
 • Der skal være tilknyttet et Advisory Board, der skal råde og vejlede centerdirektør og bestyrelse. Advisory Board skal bestå af internationalt anerkendte forskningsprofiler, R&D-ledere fra relevante virksomheder og succesfulde iværksættere fra ind- og udland.

Kriterier for udvælgelse

Centrets opgave bliver i samarbejde med Digital Hub Denmark og andre relevante interessenter at bygge bro, fremme koordination og sikre at de digitale teknologier kommer i spil på en måde, der skaber maximal værdi for Danmark. Der bliver i vurderingen lagt vægt på beskrivelsen af hvorledes de deltagende parter tilsammen vil tiltrække og imødekomme den øgede efterspørgsel efter kandidater og ph.d.-uddannede, samt hvorledes denne viden/forskningskapacitet planlægges at blive kanaliseret ud i erhvervsliv og den offentlige sektor. Medfinansieringen skal klart fremgå af den samlede finansieringsmodel, og vil være en konkurrenceparameter i vurderingen.

Derudover sker udvælgelsen på baggrund af følgende call-specifikke kriterier:

 • En klar beskrivelse af styringsmodel og beslutningsprocesser
 • En klar plan for/beskrivelse af hvorledes man vil sikre at de digitale teknologier kommer i anvendelse på en måde, der skaber maximal værdi for Danmark
 • En klar plan for/beskrivelse af de tiltag, inden for kandidat og ph.d. uddannelserne, der skal sikre at centret opfylder intentionerne om opbygning af viden- og forskningskapacitet
 • En klar plan for/beskrivelse af hvorledes de deltagende parter vil tiltrække og imødekomme den øgede efterspørgsel efter kandidater og ph.d. uddannede, samt hvorledes denne viden/forskningskapacitet planlægges at blive kanaliseret ud i erhvervsliv og den offentlige sektor
 • En klar plan for/beskrivelse af hvorledes centret vil sikre deltagelse og medfinansiering fra private virksomheder (også på den lange bane)
 • En klar plan for/beskrivelse af hvorledes de deltagende universiteter i centret
  1. selv financierer aktiviteter og uddannelse, og i hvilket omfang, og
  2. hvorledes de på den lange bane påtænker at opbygge og vedligeholde disse (og fastholde de relevante kompetencer)

Ud over de call-specifikke kriterier, vurderes ansøgninger ligeledes med udgangspunkt i Innovationsfondens øvrige kriterier [8, 9]. Disse inkluderer:

 • Excellence - Kvalitet af forskning og innovation
 • Projektets værdiskabelse
 • Effektivitet i projektet
 • Implementering af resultaterne

Kvalitet af forskning og innovation inkluderer blandt andet en klar beskrivelse af State-of-the-Art af henholdsvis den planlagte forskning og innovation, og kvaliteten af såvel det/de spørgsmål centret vil afklare, samt løsninger og valg af metoder. Der vil i vurderingen være fokus på, i hvilken grad de beskrevne aktiviteter i centret vil leve op til ønsket om øget forskningskapacitet, inden for, såvel som udenfor, aktiviteternes levetid.

Værdiskabelse skal forstås bredt som centeraktiviteter, der leder til øget vækst og beskæftigelse, udvikling af den offentlige sektor og/eller løsning af centrale samfundsudfordringer generelt. Der lægges i vurderingen endvidere vægt på at løsningerne er skalerbare og generiske.

Effektivitet og implementering skal ud over fondens generelle beskrivelse forstås som den forventede masse af talent og kompetencer, der forventes at blive tilvejebragt i løbet af centerets bevillingsperiode.

Projektets varighed er sat til 5 år med en investering på max. 100 millioner kr.