Vi modtager løbende ansøgninger frem til d. 18. november 2020 kl. 12.00

Innobooster tillægsbevilling under COVID-19

Tillægsbevilling til virksomheder som er ramt af COVID-19-krisen, og som havde en aktiv Innobooster pr. 1. januar 2020.

Hvem?

Virksomheder, der havde en aktiv Innobooster pr. 1. januar 2020 eller som har ansøgt senere - dog senest den 1. april 2020.

Hvad?

Tillægsbevilling til nye aktiviteter i forlængelse af det oprindelige projekt.

Hvor meget?

Op til 20% af den oprindelige Innobooster-bevilling.

Er din virksomhed ramt af COVID-19-krisen, og har du en eksisterende bevilling hos os, så har du mulighed for at søge om en tillægsbevilling til at gennemføre nye aktiviteter.

 

Situationen omkring COVID-19 har skabt vanskelige vilkår for mange virksomheder – særligt udfordringer ses omkring fortsættelse af udviklingsaktiviteterne i virksomhederne og hos start-ups.

For at medvirke til at afhjælpe de udfordringer, kan virksomheder ansøge om en tillægsbevilling på op til 20% af den oprindelige bevilling til nye aktiviteter i forlængelse af det oprindelige projekt.

Du kan søge, hvis din virksomhed:

 • havde en aktiv Innobooster pr. 1. januar 2020

...eller: 

 • har ansøgt Innobooster senere - dog senest 1. april 2020

Q&A - Tillægsbevilling til aktive Innobooster-projekter

Se også en optagelse af webinar: Udvidet hjælp til startups (afholdt af DI d. 11. maj 2020)

Tillægsbevilling kan ansøges fra torsdag d. 7. maj 2020

Retningslinjer
Hvem kan søge?

Du kan søge om at udvide dit Innobooster-projekt, hvis:

 • Dit Innobooster-projekt har en projekt slutdato efter 1. januar 2020 og dit Innobooster-projekt er ansøgt Innovationsfonden senest den 1. april 2020.
   
 • Du kan sandsynliggøre et behov for yderligere finansiering begrundet i situationen omkring COVID-19. Det kan fx handle om, at situationen omkring COVID-19 har påvirket dit udviklingsprojekt eller markedssituation, hvortil kræves ændringer, nyudvikling eller markedsdrejning m.v.
   
 • Der udestår nogle udviklingsaktiviteter, der kan danne grundlag for en udvidelse af Innobooster-projektet, herunder aktiviteter, der kan understøtte, at projektets resultater kommercialiseres. Den generelle Innoboosterordning tillader nu yderligere aktiviteter til underbygning af markedspositionen, hvilket nærværende tillægsbevilling også kan anvendes til. Se de opdaterede retningslinjer på www.innovationsfonden.dk.
   
 • Du ikke modtager anden offentlig støtte til at finansiere tillægsaktiviteterne i Innobooster-projektets timer. Det gælder fx anden finansiering fra Innovationsfonden, herunder Innofounder, eller fra nogle af de offentlige kompensationsordninger, der er igangsat for at afbøde de økonomiske effekter af COVID-19 krisen.
Vilkår for forlængelse
 • Der kan søges om en tillægsbevilling på 20% af oprindelig bevilling med samme bevillingsprocent og samme regelsæt som oprindelige Innoboosterbevilling. Har du fx modtaget 500.000 kr. i tilskud fra Innobooster, kan du søge om yderligere 20% svarende til et tilskud på 100.000 kr. fra Innovationsfonden. Kravet er, at du samtidig definere et kort tillægsprojekt på brutto kr. 303.000 (de normale tilskudsprocenter op til 33% skal fortsat benyttes).
   
 • Budgettet: Fordelingen på budgetposter skal ikke følge fordelingen i den oprindelige ansøgning, men skal budgetteres i forlængelse af ansøgningens aktivitetsplan efter Innoboosterordningens almindelige retningslinjer og anføres i budgetskema.
   
 • Projektet må maksimalt vare 12 måneder.
   
 • Regnskab, afregningsprincipper og andre forhold er efter de opdaterede retningslinjer for Innobooster af 1. maj 2020. Desuden gælder de almindelige vilkår beskrevet i dit oprindelige tilsagnsbrev.
Download beskrivelse og retningslinjer
Tildelingsgrundlag
Etableringsstøtte

Etableringsstøtte kan gives til virksomheder, der er etableret inden for de seneste 5 år fastsat ud fra registreringsdato for virksomheden i CVR registret.

Virksomheden må ikke have overtaget en anden virksomheds aktivitet, have udloddet overskud eller indgået i en fusion. Hvis virksomheden indgår i et koncernfællesskab, er det registreringsdato for det ældste selskab i koncernen, der definerer etableringstidspunktet.

Derudover skal virksomheden (eller den koncern, virksomheden eventuelt indgår i) på ansøgningstidspunktet have under 50 ansatte samt 1) en balance på under 10 mio EUR (ca. 75 mio. kr.) eller 2) en omsætning på under 10 mio. EUR (ca. 75 mio. kr.).

Budgettering af aktiviteterne i dette projekt sker som udgangspunkt med en timesats på 750 kr./timen samt eventuelle direkte omkostninger til videnleverandør og/eller materialer og udstyr.

Benyttelsen af Etableringsstøttemuligheden er uafhængig af om den tidligere Innobooster er givet efter de minimis-reglerne eller gruppefritagelsesforordningen for statsstøtte – industriel forskning eller eksperimentel udvikling.

Bevillingen gives som tilskud efter artikel 22 om etableringsstøtte i EU‐Kommissionens generelle gruppefritagelsesforordning for statsstøtte (Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014, om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108).

Hvis du ikke kan benytte etableringsstøtteordningen, fordi du ikke opfylder kriterierne, kan du muligvis benytte de minimisforordningen.

De minimisforordningen

De minimisforordningen: Har din virksomhed samlet set ikke modtaget de minimis-støtte på sammenlagt 200.000 EUR (ca. 1,500,000 kr.) i indeværende regnskabsår samt de to tidligere regnskabsår, kan du ansøge under de minimis-forordningen. (Se Innobooster retningslinjer for yderligere forhold omkring de minimisforordningen.)

Du kan under de minimis-forordningen bruge de samme budgetprincipper, som ved din tidligere Innobooster, herunder en timesats på 750 kr./timen samt eventuelle direkte omkostninger til videnleverandør og/eller materialer og udstyr.

Benyttelsen af de minimis-forordningen er uafhængig af om den tidligere Innobooster er givet under de minimis eller gruppefritagelse – industriel forskning eller eksperimentel udvikling.

Det vigtige er, at der er ”luft” op til din samlede loft på de minimis inklusiv det budget, der søges til i dette projekt. Er din virksomhed en del af en koncern, gælder de minimis-loftet på maksimalt 200.000 EUR (ca.1,500,000 kr.) for den samlede koncern.

De minimis støttes gives efter følgende forordning: Bevillingen gives efter EU‐Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på de minimis støtte (Den generelle de minimis forordning), som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 24. december 2013.

Kan du ikke benytte etableringsstøtte eller De minimisforordningen, kan du muligvis benytte gruppefritagelse.

Gruppefritagelse – Eksperimentel udvikling eller industriel forskning

Hvis du ikke kan benytte ovenstående muligheder, har du en mulighed ved at benytte Gruppefritagelsesordningen – Eksperimentel udvikling eller industriel forskning. 

Her er budgetreglerne anderledes: Du skal budgettere med direkte omkostninger til løn m.v. samt eventuelle direkte omkostninger til videnleverandør og/eller materialer og udstyr.

Aktiviteterne skal ske inden for definitionerne af industriel forskning og eksperimentel udvikling.

Du skal samtidig være opmærksom på, at du under denne forordning skal kunne erklærer virksomheden som ”ikke-kriseramt” jvnf EU forordningens definition af kriseramte virksomheder i artikel 2, nr. 18 i kommissionens forordning (EU) Nr 651/2014 af 17. juni 2014.

Bevillingen gives som tilskud til forsknings- og udviklingsprojekter efter artikel 25 om etableringsstøtte i EU‐Kommissionens generelle gruppefritagelsesforordning for statsstøtte (Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014, om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108).

Se desuden uddybende bemærkninger i retningslinjerne for Innobooster.

Ansøgning
Hvordan søger du?

Ansøgningen sker i e-grant som en ansøgning om ændringsanmodning på dit oprindelige bevillingsnummer fx (9071-00xxxB)

Log ind i e-grant.

Ansøgning og behandling sker løbende og ordningen er åben frem til 15. november. Ordningen kan lukke før den 15. november 2020, hvis det afsatte beløb til ordningen opbruges før tid.

Dokumenter
Projekt
Hvilke krav stiller vi til dit projekt?
 • Nyhedsværdi
  Virksomheden skal iværksætte nye udviklingsaktiviteter og resultatet af projektet skal adskille sig klart fra, hvad der i øvrigt findes på markedet i dag.
   
 • Værdiskabelse og forretningsmæssigt potentiale
  Virksomheden skal sandsynliggøre, at den kan opnå en væsentlig konkurrencemæssig fordel og på sigt komme til at tjene penge på løsningen.
   
 • Gennemførsel
  Det skal stå klart, hvilke konkrete aktiviteter der skal foregå i projektet, hvilke konkrete resultater virksomheden vil stå med efter projektet, og hvad disse skal bruges til. Desuden skal virksomheden både have et team med de rigtige kompetencer, og de nødvendige økonomiske ressourcer til at gennemføre projektet med succes.
   
 • Økonomisk effektivitet
  Projektet skal være budgetteret realistisk og den ønskede investering skal stå mål med den forventede forretningsmæssige gevinst og projektets risiko.
Hvor lang tid må projektet vare?

Op til 2 år.

Hvad kan pengene finansiere?
 • Løn til både nye og eksisterende medarbejdere.
   
 • Viden og services fra videnleverandører, danske som udenlandske (fx universiteter, GTS‐institutter, kontraktforskningsinstitutter, private udviklingshuse m.m.).
   
 • Materialer og udstyr som er nødvendige for projektet.
Hvad investerer vi ikke i?

Rutinemæssige tiltag som etablering, almindelig drift og driftsoptimering, strategiudvikling, markedsføring eller kommunikation.

Vi investerer heller ikke i indledende feasibility studier eller andre udgifter, der betragtes som helt indledende for at afgøre, om der er et forretningsmæssigt potentiale. Det forventer vi er gjort, inden du ansøger.

Ansøgning
Hvordan søger jeg?

Ansøgninger skal oprettes og indsendes via online ansøgningsportalen E-grant.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Administrativ beskrivelse (skema i E-grant)
 • Faglig beskrivelse (skabelon)
 • Budget (skabelon)

Du må skrive din ansøgning på dansk eller engelsk. Ansøgningsskemaet er dog kun på dansk.

Ansøgningsskemaet skal uploades når du ansøger via e-grant

Eksempel på budgetskema. Det rigtige budgetskema får du adgang til når du søger via e-grant.

Dokumenter
Hvornår kan jeg indsende en ansøgning?

Vi modtager og behandler løbende ansøgninger, men vi holder sommer- og vinterpauser, hvor vi ikke tager imod nye ansøgninger.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Vi bestræber os på at svare hurtigst muligt, men der må forventes forlænget svartid i første halvår 2021.

Du skal særligt forvente længere behandlingstid, hvis du sender din ansøgning lige op til en ansøgningspause, da vi typisk modtager et usædvanligt stort antal ansøgninger lige inden lukning.

Du modtager afgørelsen via e-grant samt en mail på den mail-adresse, som du har oplyst.

Søger du en investering på over 500.000 kr., og vi vurderer at det er et interessant projekt, bliver du inviteret til at pitche for et ekspertpanel, som vil tage den endelige afgørelse stilling til dit projekt.

Den samlede behandlingstid vil i så fald være på 2-3 måneder.

Hvem behandler min ansøgning?

Din ansøgning bliver behandlet af to medarbejdere i Innovationsfonden, som har de rette kompetencer til at vurdere dit projekt.

Ansøgninger over 800.000 kr. som fonden finder interessante, bliver inviteret til at præsentere projektet for et investeringspanel af innovationseksperter.

Se hvem der er med i investeringspanelet.

Hvad menes med ekstern kapital?

Med ekstern kapital forstår vi kapital, der tilføres virksomheden fra eksterne parter uden krav om sikkerhed. Denne kapital kan komme fra nye investorer, der skyder penge ind i virksomheden, eller fra midler der fra offentlig eller privat side investeres i specifikke udviklingsaktiviteter i virksomheden.

Som ekstern kapital regnes ikke egenkapital, kapital tilført fra virksomhedens primære ejere, eller lån hvor der stilles krav om sikkerhed, fx banklån, kassekredit m.m.

Hvor mange ansøgninger må jeg sende?

Det er kun tilladt at have én ansøgning til behandling ad gangen.

Dette gælder både per CVR-nummer samt for kontaktpersonen på ansøgningen.

Har du fået afslag er det tilladt at genansøge, og har du fået tilsagn kan du også godt søge igen med et nyt projekt på et senere tidspunkt.

Du kan godt modtage InnoBooster flere gange

Store projekter med naturlige milepæle kan med fordel deles op. Det er vigtigt, at du har opnået resultater med forretningsmæssig værdi i det forudgående InnoBooster-projekt, hvis du søger en opfølgende InnoBooster.

Tips til din ansøgning

Vær specifik i din beskrivelse af nyhedsværdi og forretningspotentiale.

Vi modtager for mange ansøgninger der ikke er tilstrækkeligt konkrete og bruger mange generelle begreber og positive vendinger, som ikke kommer tilstrækkeligt i dybden.

Her er par eksempler på udsagn, der er værd at uddybe i din ansøgning

”Produktet er helt nyt/innovativt og aldrig set før”

– Forklar os i stedet hvori løsningen består og hvordan den fungerer. Hvilke løsninger i markedet minder om jeres, eller hvad anvender brugerne nu hvis en sådan løsning ikke eksisterer? Vi skal ud fra beskrivelsen selv kunne vurdere, om vi mener nyhedsværdien er tilstrækkelig høj.

 ”Der findes konkurrenter, men vi er bedre/ mere brugervenlige/ mere innovative”

 – Forklar os i stedet hvem konkurrenterne er; hvad gør de, hvad gør du? Hvorfor er jeres løsning at foretrække/ hvilken ”added value” giver den kunderne?  Er de villige til at betale mere for denne værditilførsel, og i så fald hvor meget? Dette skal vi vide for at kunne vurdere, om løsningen adskiller sig i tilstrækkelig grad

”Vi har en MVP (eller en prototype) og skal udvikle næste version”

 – Forklar os i stedet om jeres nuværende produkt; hvad kan det nu og hvad mangler at blive udviklet? Der er meget stor forskel på, hvad folk mener med MVP og Prototype - er det en mock-up eller er der funktionaliteter allerede?

”Vi har oplevet stor interesse fra mange potentielle kunder”

 – Forklar os i stedet hvem kunderne er og hvem I har snakket med? Hvad har de sagt? Er der tale om høflig interesse eller er der allerede en betinget købsaftale?  I hvilken størrelsesorden vil disse kunder kunne aftage produktet og til hvilken pris?

”Hvis vi bare får 5 % af markedet bliver vores årlige omsætning 50.000.000 kr. og dette vurderer vi at være et konservativt estimat.” 

- Forklar os i stedet, hvad I baserer jeres antagelser på? Hvor mange kunder har I allerede fat i og hvorfor vil dette projekt evt. vækste jeres markedsandel eller konvertere jeres nuværende brugere til betalende kunder? Hvordan er prisen beregnet og er den valideret med potentielle brugere? Hvad er jeres go-to-market strategi og hvad er der af indikationer for, at der vil være efterspørgsel efter jeres produkt?

Jeg har fået afslag på min ansøgning - hvad nu?

I afgørelsen på ansøgningen vil der være knyttet en eller flere afslagsbegrundelser.

Erhvervshusene har konsulenter, der kan hjælpe dig videre og eventuelt sparre med dig omkring mulighed for genansøgning.

Projektforløb
Jeg har fået en investering - skal jeg gøre noget?

Du har på e-grant modtaget et bevillingsbrev. Læs dette grundigt igennem, da det indeholder relevant information omkring forløbet. Derudover skal virksomheden indsende en accept af bevillingen, som findes øverst på bevillingssiden under opgaver i e-grant.

Hvornår og hvordan kan jeg indsende mit regnskab
 • Du vil modtage en mail fra E-grant, når en 3. måneders periode udløber. Så kan du begynde at udfylde dit regnskab. Du kan ikke begynde en afrapportering før du har modtaget en mail fra os om, at der er en opgave til dig.
 • Hver tredje måned (regnet fra projektstart) indsendes perioderegnskab via e-grant. Der bruges et standardiseret regnskabs-skema, som downloades via e-grant.dk.
Hvordan dokumenterer jeg projektets udgifter?

Der er lidt forskellige rammer for dette afhængig af bl.a. tidspunktet for og størrelsen af bevillingen. Fælles for alle bevillinger gælder dog, at udgifter til videnleverandører og andre udgifter skal dokumenteres med faktura udstedt til din virksomheds CVR-nummer. Projekter med en investering på mere end 500.000 kr. skal endvidere indsende en revisorerklæring for hvert projektår. Læs mere om de konkrete krav til dokumentation af udgifter i dit bevillingsbrev.

Hvornår kan jeg forvente en udbetaling?

Investeringen er bagudbetalt og sker på baggrund af indsendte regnskaber. Vores bevillingsafdeling bestræber sig på at behandle indsendte regnskaber inden for én måned. Derudover kan udbetalingen tage op til 10 dage. Såfremt der er fejl i regnskabet vil du få besked om dette via e-grant.dk, og du skal så rette fejlene og genindsende dit regnskab.

Der er ændringer i projektet - hvordan informerer jeg Innovationsfonden?

Hvis der sker ændringer med betydning for det godkendte projekt, skal Innovationsfonden informeres. Man kan via e-grant indsende anmodninger om rebudgettering eller andre ændringer. Dette gøres på bevillingssiden under ”handling”, hvor du også finder en vejledning til dette.

Jeg skal indsende en fremdriftspræsentation - hvad er dette?

Ved investeringer over 500.000 kr. afholdes der et midtvejsmøde halvvejs i projektet. Via e-grant skal du indsende en præsentation der giver en status på projektet i forhold til den oprindelige projektplan. Din kontaktperson på InnoBooster-teamet vil herefter kontakte dig og planlægge et møde, hvor I gennemgår fremdriften af projektet.

Projektafslutning - hvordan afrapporterer jeg?

Ved projektafslutning skal indsendes et afsluttende regnskab, hvor det også er muligt at anmode om udbetalingen af de sidste 15 % af investeringen, som bliver holdt tilbage. Derudover skal der udfyldes en evaluering, samt udarbejdes en afsluttende præsentation af projektets forløb og resultater, som indsendes via e-grant. Kravene til præsentationen findes i jeres bevillingsbrev.

Bliver mit projekt offentliggjort?

Ved ansøgningen accepterer du, at vi kan offentliggøre titel, stamdata (fx virksomhedsnavn) og afgørelse (modtaget eller ikke modtaget Innobooster). Vi offentliggør ikke forretningsfølsomme oplysninger og vil derfor altid indgå i en dialog med dig, hvis der f.eks. som følge af en anmodning om aktindsigt, skulle blive efterspurgt oplysninger fra andre dele af din ansøgning.

Kontakt
Innobooster

Mail: Innobooster@innofond.dk

Hvis du har spørgsmål, er det muligt at kontakte dit lokale erhvervshus, som også kender Innovationsfondens programmer.

 

Erhvervshus Nordjylland
Kun for virksomheder i region Nordjylland
Spørgsmål om Innobooster-programmet: Martin Nikolajsen, Tlf. 40 78 24 25, Mail: men@ehnj.dk
Spørgsmål om Innobooster People: Lasse Thomsen, tlf. 31 53 58 25, Mail: lt@ehnj.dk 

Erhvervshus Midtjylland
Kun for virksomheder i region Midtjylland
Telefontid 8 -16: Tlf. 7015 1619

Erhvervshus Sydjylland
Kun for virksomheder i Sydjylland
Allan Clausen, Mail: acl@ehsyd.dk, Tlf. 4188 6641

Erhvervshus Fyn
Kun for virksomheder på Fyn
Mail: innobooster@ehfyn.dk

Erhvervshus Sjælland
Kun for virksomheder i region Sjælland
Kristian Lund, Mail: krl@ehsj.dk, Tlf. 6188 4625

Erhvervshus Hovedstaden - Copenhagen Business Hub 
Kun for virksomheder i region Hovedstaden
Find kontaktinfo her

 

Tekniske spørgsmål omkring e-grant
Telefontid 9 - 12: Tlf: 33929190 Mail: support.e-grant@ufm.dk 
Teknisk hjælp til e-grant