Vi modtager løbende ansøgninger frem til d. 15. november 2020 kl. 12.00

Innobooster tillægsbevilling under COVID-19

Er din virksomhed ramt af COVID-19-krisen, og har du en eksisterende bevilling hos os, så har du mulighed for at søge om en tillægsbevilling til at gennemføre nye aktiviteter.

 

Situationen omkring COVID-19 har skabt vanskelige vilkår for mange virksomheder – særligt udfordringer ses omkring fortsættelse af udviklingsaktiviteterne i virksomhederne og hos start-ups.

For at medvirke til at afhjælpe de udfordringer, kan virksomheder ansøge om en tillægsbevilling på op til 20% af den oprindelige bevilling til nye aktiviteter i forlængelse af det oprindelige projekt.

Du kan søge, hvis din virksomhed:

 • havde en aktiv Innobooster pr. 1. januar 2020

...eller: 

 • har ansøgt Innobooster senere - dog senest 1. april 2020

Q&A - Tillægsbevilling til aktive Innobooster-projekter

Se også en optagelse af webinar: Udvidet hjælp til startups (afholdt af DI d. 11. maj 2020)

Tillægsbevilling kan ansøges fra torsdag d. 7. maj 2020

Retningslinjer
Hvem kan søge?

Du kan søge om at udvide dit Innobooster-projekt, hvis:

 • Dit Innobooster-projekt har en projekt slutdato efter 1. januar 2020 og dit Innobooster-projekt er ansøgt Innovationsfonden senest den 1. april 2020.
   
 • Du kan sandsynliggøre et behov for yderligere finansiering begrundet i situationen omkring COVID-19. Det kan fx handle om, at situationen omkring COVID-19 har påvirket dit udviklingsprojekt eller markedssituation, hvortil kræves ændringer, nyudvikling eller markedsdrejning m.v.
   
 • Der udestår nogle udviklingsaktiviteter, der kan danne grundlag for en udvidelse af Innobooster-projektet, herunder aktiviteter, der kan understøtte, at projektets resultater kommercialiseres. Den generelle Innoboosterordning tillader nu yderligere aktiviteter til underbygning af markedspositionen, hvilket nærværende tillægsbevilling også kan anvendes til. Se de opdaterede retningslinjer på www.innovationsfonden.dk.
   
 • Du ikke modtager anden offentlig støtte til at finansiere tillægsaktiviteterne i Innobooster-projektets timer. Det gælder fx anden finansiering fra Innovationsfonden, herunder Innofounder, eller fra nogle af de offentlige kompensationsordninger, der er igangsat for at afbøde de økonomiske effekter af COVID-19 krisen.
Vilkår for forlængelse
 • Der kan søges om en tillægsbevilling på 20% af oprindelig bevilling med samme bevillingsprocent og samme regelsæt som oprindelige Innoboosterbevilling. Har du fx modtaget 500.000 kr. i tilskud fra Innobooster, kan du søge om yderligere 20% svarende til et tilskud på 100.000 kr. fra Innovationsfonden. Kravet er, at du samtidig definere et kort tillægsprojekt på brutto kr. 303.000 (de normale tilskudsprocenter op til 33% skal fortsat benyttes).
   
 • Budgettet: Fordelingen på budgetposter skal ikke følge fordelingen i den oprindelige ansøgning, men skal budgetteres i forlængelse af ansøgningens aktivitetsplan efter Innoboosterordningens almindelige retningslinjer og anføres i budgetskema.
   
 • Projektet må maksimalt vare 12 måneder.
   
 • Regnskab, afregningsprincipper og andre forhold er efter de opdaterede retningslinjer for Innobooster af 1. maj 2020. Desuden gælder de almindelige vilkår beskrevet i dit oprindelige tilsagnsbrev.
Download beskrivelse og retningslinjer
Tildelingsgrundlag
Etableringsstøtte

Etableringsstøtte kan gives til virksomheder, der er etableret inden for de seneste 5 år fastsat ud fra registreringsdato for virksomheden i CVR registret.

Virksomheden må ikke have overtaget en anden virksomheds aktivitet, have udloddet overskud eller indgået i en fusion. Hvis virksomheden indgår i et koncernfællesskab, er det registreringsdato for det ældste selskab i koncernen, der definerer etableringstidspunktet.

Derudover skal virksomheden (eller den koncern, virksomheden eventuelt indgår i) på ansøgningstidspunktet have under 50 ansatte samt 1) en balance på under 10 mio EUR (ca. 75 mio. kr.) eller 2) en omsætning på under 10 mio. EUR (ca. 75 mio. kr.).

Budgettering af aktiviteterne i dette projekt sker som udgangspunkt med en timesats på 750 kr./timen samt eventuelle direkte omkostninger til videnleverandør og/eller materialer og udstyr.

Benyttelsen af Etableringsstøttemuligheden er uafhængig af om den tidligere Innobooster er givet efter de minimis-reglerne eller gruppefritagelsesforordningen for statsstøtte – industriel forskning eller eksperimentel udvikling.

Bevillingen gives som tilskud efter artikel 22 om etableringsstøtte i EU‐Kommissionens generelle gruppefritagelsesforordning for statsstøtte (Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014, om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108).

Hvis du ikke kan benytte etableringsstøtteordningen, fordi du ikke opfylder kriterierne, kan du muligvis benytte de minimisforordningen.

De minimisforordningen

De minimisforordningen: Har din virksomhed samlet set ikke modtaget de minimis-støtte på sammenlagt 200.000 EUR (ca. 1,500,000 kr.) i indeværende regnskabsår samt de to tidligere regnskabsår, kan du ansøge under de minimis-forordningen. (Se Innobooster retningslinjer for yderligere forhold omkring de minimisforordningen.)

Du kan under de minimis-forordningen bruge de samme budgetprincipper, som ved din tidligere Innobooster, herunder en timesats på 750 kr./timen samt eventuelle direkte omkostninger til videnleverandør og/eller materialer og udstyr.

Benyttelsen af de minimis-forordningen er uafhængig af om den tidligere Innobooster er givet under de minimis eller gruppefritagelse – industriel forskning eller eksperimentel udvikling.

Det vigtige er, at der er ”luft” op til din samlede loft på de minimis inklusiv det budget, der søges til i dette projekt. Er din virksomhed en del af en koncern, gælder de minimis-loftet på maksimalt 200.000 EUR (ca.1,500,000 kr.) for den samlede koncern.

De minimis støttes gives efter følgende forordning: Bevillingen gives efter EU‐Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på de minimis støtte (Den generelle de minimis forordning), som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 24. december 2013.

Kan du ikke benytte etableringsstøtte eller De minimisforordningen, kan du muligvis benytte gruppefritagelse.

Gruppefritagelse – Eksperimentel udvikling eller industriel forskning

Hvis du ikke kan benytte ovenstående muligheder, har du en mulighed ved at benytte Gruppefritagelsesordningen – Eksperimentel udvikling eller industriel forskning. 

Her er budgetreglerne anderledes: Du skal budgettere med direkte omkostninger til løn m.v. samt eventuelle direkte omkostninger til videnleverandør og/eller materialer og udstyr.

Aktiviteterne skal ske inden for definitionerne af industriel forskning og eksperimentel udvikling.

Du skal samtidig være opmærksom på, at du under denne forordning skal kunne erklærer virksomheden som ”ikke-kriseramt” jvnf EU forordningens definition af kriseramte virksomheder i artikel 2, nr. 18 i kommissionens forordning (EU) Nr 651/2014 af 17. juni 2014.

Bevillingen gives som tilskud til forsknings- og udviklingsprojekter efter artikel 25 om etableringsstøtte i EU‐Kommissionens generelle gruppefritagelsesforordning for statsstøtte (Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014, om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108).

Se desuden uddybende bemærkninger i retningslinjerne for Innobooster.

Ansøgning
Hvordan søger du?

Ansøgningen sker i e-grant som en ansøgning om ændringsanmodning på dit oprindelige bevillingsnummer fx (9071-00xxxB)

Log ind i e-grant.

Ansøgning og behandling sker løbende og ordningen er åben frem til 15. november. Ordningen kan lukke før den 15. november 2020, hvis det afsatte beløb til ordningen opbruges før tid.

Dokumenter

Har du spørgsmål?
Kontakt Innoboosters hotline på tlf.: 6190 5005 på hverdage mellem 9 og 12.

Eller send en mail på Innobooster@innofond.dk