InnoBooster - FAQ

Få svar på spørgsmål til din ansøgning.

Kan jeg søge om en InnoBooster investering?
Du skal have et CVR-nummer for at søge, og virksomheden skal derudover være en SMV (lille/ mellemstor virksomhed), mere herom i retningslinjerne for InnoBooster-programmet. Er virksomheden ældre end tre år, er det et ufravigeligt krav, at  den har en omsætning på min. 2 mio. kr., eller har tiltrukket ekstern kapital for mindst 500.000 kr. Er virksomheden under tre år, kan der dispenseres fra dette krav, hvis det dokumenteres, at virksomheden har et stærkt team og har opnået væsentlige resultater. Endelig skal virksomhedens projekt have fokus på videnbaseret udvikling.

Hvordan ansøger man?
InnoBooster programmet søges via e-grant, som er den online portal Innovationsfonden bruger. Ansøgningen består af en administrativ del med faktuelle oplysninger, en faglig beskrivelse af virksomheden og projektet samt et budget. Det er ikke tilladt at ændre layoutet i ansøgningen eller tilføje ekstra materiale udover det beskrevne.

Må jeg skrive min ansøgning på engelsk?
Ja, ansøgninger på engelsk og dansk kan godtages. Vores ansøgningsskema er dog kun på dansk.

Modtager jeg en kvittering når jeg har sendt min ansøgning?
Nej, du vil dog på e-grant kunne se om din ansøgning står som indsendt i den øverste menu.

Hvem behandler min ansøgning?
Din ansøgning bliver behandlet af to medarbejdere i Innovationsfonden, som har de rette kompetencer til at vurdere dit projekt.

Hvornår kan jeg forvente at modtage svar på min ansøgning?
Vi bestræber os på at behandle samtlige ansøgninger indenfor én måned. Du vil modtage den endelige afgørelse via e-grant samt en notifikation herom på den mail-adresse, som du har oplyst. Såfremt der ansøges om en investering over 500.000 kr. vil en positiv indstilling medføre en invitation til et pitch-møde, hvor et ekspertpanel vil tage stilling til dit projekt. Den samlede behandlingstid vil i så fald være på 2-3 måneder.

Kan jeg søge en InnoBooster når som helst?
Innovationsfonden behandler ansøgningerne til InnoBooster løbende, så ansøgningen kan indsendes, når det passer med virksomhedens udviklingsplaner. Du skal dog være opmærksom på, at der er to faste ansøgningspauser i InnoBooster‐programmet:
Fra 1.juni – 15. august
Fra 1. december – 15. februar

Hvad kan InnoBooster-investeringen medfinansiere?
Vores investering kan finansiere løntimer, både til eksisterende og nye medarbejdere. Derudover kan vi finansiere udgifter til køb af viden og service fra offentlige og private videnleverandører. Der er også muligt at få finansieret andre større udgifter, som er nødvendige for projektet (materialer og udstyr). 

Hvad investerer InnoBooster ikke i?
Rutinemæssige tiltag som etablering, almindelig drift og driftsoptimering, strategiudvikling, markedsføring eller kommunikation. Vi investerer heller ikke i indledende feasibility studier eller andre udgifter, der betragtes som helt indledende for at afgøre, om der er et forretningsmæssigt potentiale. Det forventer vi er gjort, inden du ansøger.

Må jeg bruge udenlandske videnleverandører i mit projekt?
Ja, det må du gerne.

Kan biddrag fra mine samarbejdspartnere indgå som medfinansiering?
Nej. Vores investering gives til din virksomhed, som har ansvaret for at stille egenfinansiering. Køber man hjælp til at gennemføre projektet fra videnleverandører, kan virksomhedens udgifter hertil indgå i regnskabet, såfremt udgifterne kan dokumenteres i form af fakturaer

Bliver mit projekt offentliggjort?
Ved ansøgningen accepterer du, at vi kan offentliggøre titel, stamdata (fx virksomhedsnavn) og afgørelse (modtaget eller ikke modtaget InnoBooster). Vi offentliggør ikke forretningsfølsomme oplysninger og vil derfor altid indgå i en dialog med dig, hvis der f.eks. som følge af en anmodning om aktindsigt, skulle blive efterspurgt oplysninger fra andre dele af din ansøgning.

Jeg har flere udviklingsprojekter - hvor mange ansøgninger må jeg sende?
Det er kun tilladt at have én ansøgning til behandling ad gangen. Dette gælder både per CVR-nummer samt for kontaktpersonen på ansøgningen. Har du fået afslag er det tilladt at genansøge, og har du fået tilsagn kan du også godt søge igen med et nyt projekt på et senere tidspunkt.

Jeg har fået afslag på min ansøgning - hvad nu?
I afgørelsen på ansøgningen vil der være knyttet en eller flere afslagsbegrundelser. Disse kan uddybes i en telefonsamtale efter aftale med InnoBooster-teamet. Ønsker du en uddybning af afslaget, sender du en mail til den sagsbehandler , der er anført på afslagsbrevet (husk at anføre sagsnummeret i mailen). Vi vender derefter tilbage og aftaler et tidspunkt for samtalen. Vores e-mailadresser finder du på hjemmesiden. Efter afslagssamtalen er det muligt at genansøge.

Kan jeg modtage InnoBooster flere gange?
Det kan du godt. Store projekter med naturlige milepæle kan med fordel deles op. Det er vigtigt, at du har opnået resultater med forretningsmæssig værdi i det forudgående InnoBooster-projekt, hvis du søger en opfølgende InnoBooster.

Hvad menes med ekstern kapital?
Med ekstern kapital forstår vi kapital, der tilføres virksomheden fra eksterne parter uden krav om sikkerhed. Denne kapital kan komme fra nye investorer, der skyder penge ind i virksomheden, eller fra midler der fra offentlig eller privat side investeres i specifikke udviklingsaktiviteter i virksomheden. Som ekstern kapital regnes ikke egenkapital, kapital tilført fra virksomhedens primære ejere, eller lån hvor der stilles krav om sikkerhed, f.eks. banklån, kassekredit m.m.

InnoBooster