samarbedje

Innovationsfonden lancerer nye initiativer til viden-iværksættere

Innovationsfonden lancerer fra 2019 en række nye initiativer til finansiering af iværksættervirksomheder. Det sker i kølvandet på den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Samtidig etablerer fonden hovedkontor i Aarhus og mindre kontorer i Aalborg, Odense og København.

Innovationsfonden og Vækstfonden løftede torsdag den 6. december sløret for, hvordan de to fonde planlægger at yde risikovillig finansiering til tidlige og videnbaserede virksomheder.

Opgaven er del af den forenkling af erhvervsfremmesystemet, som regeringen og Dansk Folkeparti vedtog i maj 2018. Her blev det besluttet, at Innovationsfonden fra årsskiftet skal være den primære indgang til tilskudsmidler til videnbaseret iværksætteri, mens Vækstfonden bliver den samlende indgang til låne- og egenkapitalformidling.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, der har Innovationsfonden under sit ministerium:
- De nye initiativer vil styrke forskeres muligheder for at gå ud og skabe nye virksomheder på baggrund af viden fra vores forskningsinstitutioner. Dermed bliver det muligt for flere af vores dygtigste forskere og erhvervsfolk at udleve drømmen om et liv som iværksætter. Jeg tror og håber, at det vil give flere modet til at afprøve deres idé.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov, der har Vækstfonden under sit ministerium:
- Danske iværksættervirksomheder har brug for et effektivt og enkelt erhvervsfremmesystem, så mangel på kapital ikke bliver en hindring for vækst. Med to samlende indgange og en række nye produkter forenkler og styrker vi indsatsen.

Nye finansieringsmuligheder og lokal forankring
De seneste måneder har Innovationsfonden og Vækstfonden været i tæt dialog med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kapitaludbydere for at afdække behovet og ønskerne i markedet.

Fondene lancerer nu en række nye initiativer til iværksættere (se mere i faktamaterialet nedenfor). Ligesom de etablerer nye kontorer rundt i landet. Innovationsfonden vil fremover have hovedkontor i Aarhus og mindre kontorer i København, Odense og Aalborg. Vækstfonden supplerer sine eksisterende kontorer med nye placeringer i Odense, Aalborg og Aarhus.

Peter Høngaard Andersen, direktør i Innovationsfonden:
-Med de nye programmer har vi fokus på at understøtte de tidlige faser af iværksætteri og på at opdyrke talent både i forskningsverdenen og i virksomhederne. Det skal styrke forudsætningen for, at forskning og innovation kan gå hånd i hånd og skabe værdi for Danmark.

Christian Motzfeldt, direktør i Vækstfonden:
- Vores øgede indsats på iværksætterområdet tager udgangspunkt i partnerskaber med andre aktører i økosystemet. I nært samarbejde med business angels, acceleratorer, investorer, banker og andre kapitalkilder vil vi bidrage til at sikre et sammenhængende finansieringsmarked for lovende virksomheder. Samtidig etablerer vi nye kontorer flere steder i landet, så vi med lokal forankring kan være endnu tættere på iværksætterne.

De nye initiativer fra Innovationsfonden og Vækstfonden træder i kraft pr. 1. januar 2019.

Læs også: Innovationsfonden vil jagte nye danske iværksættere

Læs mere om de nye ordninger her

De nye initiativer
Den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet

I maj 2018 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en politisk aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Målet med aftalen er at etablere et bedre og mere enkelt erhvervsfremmesystem med fokus på kvalitet for iværksættere og virksomheder.

Hele aftalen kan læses på regeringens hjemmeside

Læs pressemeddelelse: Innovationsfonden og Vækstfonden lancerer nye initiativer til finansiering af tidlige virksomheder

Dokumenter
Innovationsfonden

Innovationsfonden er sat i verden for at løfte strategiske forsknings- og innovationsprojekter i hele landet. Gennem investeringer i tidlige iværksættere er fokus på at udvikle brugbare og levedygtige løsninger til samfundets konkrete udfordringer og innovationsbehov. Det kan være nye, klimavenlige løsninger, sundere fødevarer, et bedre sundhedsvæsen, renere miljø eller et opstarts-eventyr, der er under opsejling.

Fonden er fysisk tilstede med kontorer i København, Aarhus, Odense, Aalborg. I 2019 flytter fonden sit hovedkontor til Aarhus.

Læs mere på www.innovationsfonden.dk

Innovationsfonden lancerer fra 1. januar tre nye programmer, som har fokus på at opdyrke iværksættertalenter inden for forskning, og som naturligt vil supplere allerede eksisterende ordninger. Desuden udvides smv-programmet, InnoBooster.

 • InnoFounder Experienced
  Et iværksætterforløb for ansøgere med væsentlig erhvervs- og eller forskningserfaring og en innovativ ide. Det nye program består af et 12 måneders forløb med en månedlig finansiering på 30.000 kroner plus et særligt tilskud på 100.000 kroner til at understøtte udviklingen af iværksætteridéen. Målet er, at flere med erhvervserfaring får mulighed for at springe ud som iværksættere.

Læs mere og se retningslinjer på www.innofounder.dk

 • InnoExplorer
  Det nye program skal bidrage til at mere viden fra talentfulde forskere på universiteterne udmønter sig i innovation og iværksætteri. I projekterne kan Innovationsfonden tildele midler til forskeres løn, relevante services og materialer samt administrationsbidrag til universiteter, hospitaler og professionshøjskoler. Der kan søges 0,5-1,5 millioner kroner, og projekterne kan vare op til et år. Målet med programmet er at modne forskningsresultater og teknologier udviklet på universiteter, hospitaler og professionshøjskoler med henblik på at skabe nye virksomheder og styrke anvendelsen af resultaterne. Programmet er udviklet i samarbejde med universiteterne.

Læs mere og se retningslinjer på www.innnovationsfonden.dk under programmer

 • Industrial Fellow:
  Et Erhvervsforsker Senior-projekt er et samarbejde mellem en privat virksomhed, en forskningsinstitution og en erfaren forsker. Målet med det nye program er at opdyrke flere iværksættere blandt erfarne forskere og sikre, at mere viden og forskning kommer ud og bliver brugt i virksomhederne. Forskeren skal allerede være ansat enten i den virksomhed eller på det universitet, som deltager i projektet. Innovationsfonden finansierer forskerens løn og andre udgifter forbundet med projektet i en periode på et halvt til to år.

Læs mere og se retningslinjer på www.erhvervsforsker.dk

 • Udvidet InnoBooster
  InnoBooster er målrettet videnstunge udviklingsprojekter drevet af små og mellemstore virksomheder, iværksættere eller entreprenante forskere med et CVR-nummer. Investeringerne er på op til 5 mio. kr.. Programmet udvides nu til også at dække markedsmodning. Desuden kommer nyt og bredere innovationsbegreb til at betyde nye typer af investeringer.

Læs mere og se retningslinjer på www.innobooster.dk

Vækstfonden

Vækstfonden er statens finansieringsfond. Fonden medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer og pengeinstitutter har Vækstfonden siden 1992 medfinansieret vækst i over 7.300 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 22,5 mia. kr. Virksomhederne havde i 2017 tilsammen en omsætning på over 98 mia. kr. og mere end 63.500 medarbejdere. Aktuelt medvirker Vækstfondens investeringer til at skabe ca. 10.700 nye jobs om året.

Fonden har pt. kontorer i Hellerup, Vojens og Randers og er desuden til stede på kontorpladser i en række iværksættermiljøer landet over. I 2019 vil fonden desuden etablere kontorer i Aarhus, Odense og Aalborg.

Læs mere på www.vf.dk.

Vækstfonden lancerer fire nye initiativer:

 • Matching-facilitet for iværksættere:

Vækstfonden introducerer en ny lånefacilitet målrettet business angels (individer eller kollektiver), som investerer egenkapital i tidlig fase selskaber. Vækstfonden gennemfører due diligence og godkender business angels individuelt eller kollektivt, som herefter ved en egenkapitalinvestering i seed- eller pre-seed-virksomhed kan trække på lånefacilitet i forholdet 1 til 1. Alle investeringsbeslutninger træffes af BA’erne, og lånet udstedes automatisk af Vækstfonden direkte til virksomheden.
 

 • Early engagement-lån: Produktet er et konvertibelt lån målrettet selskaber, der har stort værdipotentiale og er ventureegnede, men som endnu ikke har dokumenteret track record. Investeringen skal bidrage til at bringe selskabet frem til en reel ventureinvestering fra økosystemet inden for 1-2 år. Investeringen er på op til 3 mio. kr. med et konvertibelt lån og ydes altid i syndikat med business angels, VC-fonde eller andre.
   
 • Forstærket fondsindsats
  Vækstfonden planlægger i rollen som cornerstone-investor og fødselshjælper at indgå i nye typer partnerskaber med nye typer af private aktører som fx acceleratorer, pre-seed fonde og company builders i ind- og udland.
   
 • Justeret Vækstlån til de tidlige faser:

Produktet er en justering af det allerede kendte Vækstlån, så det i højere grad bliver målrettet de tidlige iværksættere. Lånet er rettet mod virksomheder, der er kommercielt attraktive med potentiale for vækst, men som ikke har venturepotentiale. Der er krav om 50 pct. medfinansiering fra private aktører.

For yderligere information, kontakt

Pernille Rype, kommunikationschef i Innovationsfonden
Tlf. 6190 5060, mail: pernille.rype@innofond.dk

Nathali Selmeczi Lehmann, seniorkommunikationsrådgiver i Vækstfonden
Tlf: 2860 0113 , mail: nsl@vf.dk